Исторически речник
въсланꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въсланꙗт сѧвъсланꙗѭ, въсланѣѭ, въсланꙗѫ, въсланѣѫ, въсланꙗѧ, въсланѣѧ, въсланꙗю, въсланѣю, въсланѧю, въсланаѫ, въсланаѧвъсланꙗш, въсланꙗеш, въсланѣш, въсланѣеш, въсланѣаш, въсланѧеш, въсланаешвъсланꙗтъ, въсланꙗетъ, въсланѣтъ, въсланѣетъ, въсланѣатъ, въсланꙗть, въсланꙗеть, въсланѣть, въсланѣеть, въсланѣать, въсланꙗт, въсланꙗет, въсланѣт, въсланѣет, въсланѣат, въсланѧетъ, въсланѧеть, въсланѧет, въсланаетъ, въсланаеть, въсланаетвъсланꙗмъ, въсланꙗемъ, въсланѣмъ, въсланѣемъ, въсланѣамъ, въсланꙗмь, въсланꙗемь, въсланѣмь, въсланѣемь, въсланѣамь, въсланꙗм, въсланꙗем, въсланѣм, въсланѣем, въсланѣам, въсланꙗмо, въсланꙗемо, въсланѣмо, въсланѣемо, въсланѣамо, въсланѧемъ, въсланѧемь, въсланѧем, въсланаемъ, въсланаемь, въсланаем, въсланаемовъсланꙗте, въсланꙗете, въсланѣте, въсланѣете, въсланѣате, въсланѧете, въсланаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въсланꙗѭтъ, въсланѣѭтъ, въсланѣѫтъ, въсланꙗѫтъ, въсланѣѧтъ, въсланꙗѧтъ, въсланѣютъ, въсланꙗютъ, въсланꙗѭть, въсланѣѭть, въсланѣѫть, въсланꙗѫть, въсланѣѧть, въсланꙗѧть, въсланѣють, въсланꙗють, въсланꙗѭт, въсланѣѭт, въсланѣѫт, въсланꙗѫт, въсланѣѧт, въсланꙗѧт, въсланѣют, въсланꙗют, въсланѧютъ, въсланѧють, въсланѧют, въсланаѫтъ, въсланаѧтъ, въсланаѫть, въсланаѧть, въсланаѫт, въсланаѧтвъсланꙗвѣ, въсланꙗевѣ, въсланѣвѣ, въсланѣевѣ, въсланѣавѣ, въсланѧевѣвъсланꙗта, въсланꙗета, въсланѣта, въсланѣета, въсланѣата, въсланѧетавъсланꙗте, въсланꙗете, въсланѣте, въсланѣете, въсланѣате, въсланѧетевъсланꙗ, въсланѣ, въсланѧ, въсланавъсланꙗ, въсланѣ, въсланѧ, въслана
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въсланꙗмъ, въсланѣмъ, въсланꙗмь, въсланѣмь, въсланꙗм, въсланѣм, въсланѧмъ, въсланѧмь, въсланѧм, въсланамъ, въсланамь, въсланамвъсланꙗте, въсланѣте, въсланѧте, въсланатевъсланꙗвѣ, въсланѣвѣ, въсланѧвѣ, въсланавѣвъсланꙗта, въсланѣта, въсланѧта, въсланатавъсланꙗхъ, въсланѣхъ, въсланꙗхь, въсланѣхь, въсланꙗх, въсланѣх, въсланѧхъ, въсланѧхь, въсланѧх, въсланахъ, въсланахь, въсланахвъсланꙗ, въсланѣ, въсланѧ, въслана
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въсланꙗ, въсланѣ, въсланѧ, въсланавъсланꙗхомъ, въсланѣхомъ, въсланꙗхомь, въсланѣхомь, въсланꙗхом, въсланѣхом, въсланꙗхмꙑ, въсланѣхмꙑ, въсланѧхомъ, въсланѧхомь, въсланѧхом, въсланахомъ, въсланахомь, въсланахом, въсланахмꙑвъсланꙗсте, въсланѣсте, въсланѧсте, въсланастевъсланꙗшѧ, въсланашѧ, въсланѣшѧ, въсланꙗшѫ, въсланашѫ, въсланѣшѫ, въсланꙗша, въсланѣша, въсланꙗше, въсланаше, въсланѣше, въсланꙗхѫ, въсланѣхѫ, въсланахѫ, въсланѧшавъсланꙗховѣ, въсланѣховѣ, въсланѧховѣ, въсланаховѣвъсланꙗста, въсланѣста, въсланѧста, въсланаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въсланꙗсте, въсланѣсте, въсланѧсте, въсланастевъсланꙗахъ, въсланꙗхъ, въсланꙗах, въсланаахъ, въсланахъ, въсланаахь, въсланахь, въсланꙗхь, въсланꙗх, въсланаах, въсланѧхъ, въсланѧхь, въсланѧхвъсланꙗаше, въсланꙗше, въсланааше, въсланаше, въсланѧшевъсланꙗаше, въсланꙗше, въсланааше, въсланаше, въсланѧшевъсланꙗахомъ, въсланꙗхомъ, въсланаахомъ, въсланахомъ, въсланꙗахомь, въсланꙗхомь, въсланаахомь, въсланахомь, въсланꙗахом, въсланꙗхом, въсланаахом, въсланахом, въсланѧхомъ, въсланѧхомь, въсланѧхомвъсланꙗашете, въсланꙗшете, въсланꙗасте, въсланꙗсте, въсланаашете, въсланашете, въсланаасте, въсланасте, въсланѧшете, въсланѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въсланꙗахѫ, въсланꙗхѫ, въсланꙗахѹ, въсланꙗхѹ, въсланаахѫ, въсланахѫ, въсланаахѹ, въсланахѹ, въсланѧхѹвъсланꙗаховѣ, въсланꙗховѣ, въсланааховѣ, въсланаховѣ, въсланѧховѣвъсланꙗашета, въсланꙗшета, въсланꙗаста, въсланꙗста, въсланѧшета, въсланѧста, въсланаашета, въсланашета, въсланааста, въсланаставъсланꙗашете, въсланꙗшете, въсланꙗасте, въсланꙗсте, въсланѧшете, въсланѧсте, въсланаашете, въсланашете, въсланаасте, въсланасте
въсланꙗт сѧ -въсланꙗѭ сѧ -въсланꙗш сѧ несв Осланям се, опирам се на някого тво бо люде мꙑ  овьцꙙ паствнꙑ твоѧ.  тебѣ вьс въсланꙗмꙿ сꙙ.  тебѣ славѫ  благодарен въꙁдамъ С 342.22—23 Изч С Гр ἐξαρτάομαι Нвб възсланям [се] остар диал ОА НГер БТР АР РБЕ възслонявам се диал НГер РБЕ