Исторически речник
въсладт с  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въсладт свъслаждѫ, въслаждѹвъсладшвъсладтъ, въсладть, въсладтвъсладмъ, въсладмь, въсладм, въсладмовъсладте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въсладѧтъ, въсладѧть, въсладѧтвъсладвѣвъсладтавъсладтевъсладвъслад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въсладмъ, въсладмь, въсладмвъсладтевъсладвѣвъсладтавъсладхъ, въсладхь, въсладхвъслад
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въсладвъсладхомъ, въсладхомь, въсладхом, въсладхмꙑвъсладстевъсладшѧ, въсладшѫ, въсладша, въсладше, въсладхѫвъсладховѣвъсладста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въсладстевъслаждаахъ, въслаждахъ, въслажахъ, въслаждаахь, въслаждахь, въслажахь, въслаждаах, въслаждах, въслажахвъслаждааше, въслаждаше, въслажашевъслаждааше, въслаждаше, въслажашевъслаждаахомъ, въслаждахомъ, въслажахомъ, въслаждаахомь, въслаждахомь, въслажахомь, въслаждаахом, въслаждахом, въслажахомвъслаждаашете, въслаждашете, въслажашете, въслаждаасте, въслаждасте, въслажасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въслаждаахѫ, въслаждахѫ, въслажахѫ, въслаждаахѹ, въслаждахѹ, въслажахѹвъслаждааховѣ, въслаждаховѣ, въслажаховѣвъслаждаашета, въслаждашета, въслажашета, въслаждааста, въслаждаста, въслажаставъслаждаашете, въслаждашете, въслажашете, въслаждаасте, въслаждасте, въслажасте
въсладт с -въслаждѫ с -въсладш с св Усладя си с храна, питие и под., угодя си, насладя се  отъ ѹптꙗ не могѫтъ т въ домꙑ своѧ. пон҄еже много сѫтъ пл въсладвъше с вномъ С 267.13—14 Изч С Гр ἡδύνομαι Нвб всладя [се] диал ОА ВА Дюв НГер ЕтМл РБЕ