Исторически речник
въскѹрꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въскѹрꙗтвъскѹрꙗѭ, въскѹрѣѭ, въскѹрꙗѫ, въскѹрѣѫ, въскѹрꙗѧ, въскѹрѣѧ, въскѹрꙗю, въскѹрѣю, въскѹрѧю, въскѹраѫ, въскѹраѧвъскѹрꙗш, въскѹрꙗеш, въскѹрѣш, въскѹрѣеш, въскѹрѣаш, въскѹрѧеш, въскѹраешвъскѹрꙗтъ, въскѹрꙗетъ, въскѹрѣтъ, въскѹрѣетъ, въскѹрѣатъ, въскѹрꙗть, въскѹрꙗеть, въскѹрѣть, въскѹрѣеть, въскѹрѣать, въскѹрꙗт, въскѹрꙗет, въскѹрѣт, въскѹрѣет, въскѹрѣат, въскѹрѧетъ, въскѹрѧеть, въскѹрѧет, въскѹраетъ, въскѹраеть, въскѹраетвъскѹрꙗмъ, въскѹрꙗемъ, въскѹрѣмъ, въскѹрѣемъ, въскѹрѣамъ, въскѹрꙗмь, въскѹрꙗемь, въскѹрѣмь, въскѹрѣемь, въскѹрѣамь, въскѹрꙗм, въскѹрꙗем, въскѹрѣм, въскѹрѣем, въскѹрѣам, въскѹрꙗмо, въскѹрꙗемо, въскѹрѣмо, въскѹрѣемо, въскѹрѣамо, въскѹрѧемъ, въскѹрѧемь, въскѹрѧем, въскѹраемъ, въскѹраемь, въскѹраем, въскѹраемовъскѹрꙗте, въскѹрꙗете, въскѹрѣте, въскѹрѣете, въскѹрѣате, въскѹрѧете, въскѹраете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въскѹрꙗѭтъ, въскѹрѣѭтъ, въскѹрѣѫтъ, въскѹрꙗѫтъ, въскѹрѣѧтъ, въскѹрꙗѧтъ, въскѹрѣютъ, въскѹрꙗютъ, въскѹрꙗѭть, въскѹрѣѭть, въскѹрѣѫть, въскѹрꙗѫть, въскѹрѣѧть, въскѹрꙗѧть, въскѹрѣють, въскѹрꙗють, въскѹрꙗѭт, въскѹрѣѭт, въскѹрѣѫт, въскѹрꙗѫт, въскѹрѣѧт, въскѹрꙗѧт, въскѹрѣют, въскѹрꙗют, въскѹрѧютъ, въскѹрѧють, въскѹрѧют, въскѹраѫтъ, въскѹраѧтъ, въскѹраѫть, въскѹраѧть, въскѹраѫт, въскѹраѧтвъскѹрꙗвѣ, въскѹрꙗевѣ, въскѹрѣвѣ, въскѹрѣевѣ, въскѹрѣавѣ, въскѹрѧевѣвъскѹрꙗта, въскѹрꙗета, въскѹрѣта, въскѹрѣета, въскѹрѣата, въскѹрѧетавъскѹрꙗте, въскѹрꙗете, въскѹрѣте, въскѹрѣете, въскѹрѣате, въскѹрѧетевъскѹрꙗ, въскѹрѣ, въскѹрѧ, въскѹравъскѹрꙗ, въскѹрѣ, въскѹрѧ, въскѹра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въскѹрꙗмъ, въскѹрѣмъ, въскѹрꙗмь, въскѹрѣмь, въскѹрꙗм, въскѹрѣм, въскѹрѧмъ, въскѹрѧмь, въскѹрѧм, въскѹрамъ, въскѹрамь, въскѹрамвъскѹрꙗте, въскѹрѣте, въскѹрѧте, въскѹратевъскѹрꙗвѣ, въскѹрѣвѣ, въскѹрѧвѣ, въскѹравѣвъскѹрꙗта, въскѹрѣта, въскѹрѧта, въскѹратавъскѹрꙗхъ, въскѹрѣхъ, въскѹрꙗхь, въскѹрѣхь, въскѹрꙗх, въскѹрѣх, въскѹрѧхъ, въскѹрѧхь, въскѹрѧх, въскѹрахъ, въскѹрахь, въскѹрахвъскѹрꙗ, въскѹрѣ, въскѹрѧ, въскѹра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въскѹрꙗ, въскѹрѣ, въскѹрѧ, въскѹравъскѹрꙗхомъ, въскѹрѣхомъ, въскѹрꙗхомь, въскѹрѣхомь, въскѹрꙗхом, въскѹрѣхом, въскѹрꙗхмꙑ, въскѹрѣхмꙑ, въскѹрѧхомъ, въскѹрѧхомь, въскѹрѧхом, въскѹрахомъ, въскѹрахомь, въскѹрахом, въскѹрахмꙑвъскѹрꙗсте, въскѹрѣсте, въскѹрѧсте, въскѹрастевъскѹрꙗшѧ, въскѹрашѧ, въскѹрѣшѧ, въскѹрꙗшѫ, въскѹрашѫ, въскѹрѣшѫ, въскѹрꙗша, въскѹрѣша, въскѹрꙗше, въскѹраше, въскѹрѣше, въскѹрꙗхѫ, въскѹрѣхѫ, въскѹрахѫ, въскѹрѧшавъскѹрꙗховѣ, въскѹрѣховѣ, въскѹрѧховѣ, въскѹраховѣвъскѹрꙗста, въскѹрѣста, въскѹрѧста, въскѹраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въскѹрꙗсте, въскѹрѣсте, въскѹрѧсте, въскѹрастевъскѹрꙗахъ, въскѹрꙗхъ, въскѹрꙗах, въскѹраахъ, въскѹрахъ, въскѹраахь, въскѹрахь, въскѹрꙗхь, въскѹрꙗх, въскѹраах, въскѹрѧхъ, въскѹрѧхь, въскѹрѧхвъскѹрꙗаше, въскѹрꙗше, въскѹрааше, въскѹраше, въскѹрѧшевъскѹрꙗаше, въскѹрꙗше, въскѹрааше, въскѹраше, въскѹрѧшевъскѹрꙗахомъ, въскѹрꙗхомъ, въскѹраахомъ, въскѹрахомъ, въскѹрꙗахомь, въскѹрꙗхомь, въскѹраахомь, въскѹрахомь, въскѹрꙗахом, въскѹрꙗхом, въскѹраахом, въскѹрахом, въскѹрѧхомъ, въскѹрѧхомь, въскѹрѧхомвъскѹрꙗашете, въскѹрꙗшете, въскѹрꙗасте, въскѹрꙗсте, въскѹраашете, въскѹрашете, въскѹраасте, въскѹрасте, въскѹрѧшете, въскѹрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въскѹрꙗахѫ, въскѹрꙗхѫ, въскѹрꙗахѹ, въскѹрꙗхѹ, въскѹраахѫ, въскѹрахѫ, въскѹраахѹ, въскѹрахѹ, въскѹрѧхѹвъскѹрꙗаховѣ, въскѹрꙗховѣ, въскѹрааховѣ, въскѹраховѣ, въскѹрѧховѣвъскѹрꙗашета, въскѹрꙗшета, въскѹрꙗаста, въскѹрꙗста, въскѹрѧшета, въскѹрѧста, въскѹраашета, въскѹрашета, въскѹрааста, въскѹраставъскѹрꙗашете, въскѹрꙗшете, въскѹрꙗасте, въскѹрꙗсте, въскѹрѧшете, въскѹрѧсте, въскѹраашете, въскѹрашете, въскѹраасте, въскѹрасте
въскѹрꙗт -въскѹрꙗѭ -въскѹрꙗш несв Изпълвам с дим, пушек; задимявам бже творье ... ѹмъножь клопотъ каменѣ. ꙇ кѹрене. прка(са)ѩ сѧ горахъ. ꙇ въскѹрѣѩ ѩ. ꙇꙁгонѧ вꙿсѣко беꙁвѣре ꙇꙁ люде свохъ. селѧ вь нхъ вꙿсѣко правовѣре СЕ 44b 14 Изч СЕ Нвб Ø