Исторически речник
въскрьснѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въскрьснѫтвъскрьснѫ, въскрьснѹвъскрьснешвъскрьснетъ, въскрьснеть, въскрьснетвъскрьснемъ, въскрьснемь, въскрьснемвъскрьснете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въскрьснѫтъ, въскрьснѹтъ, въскрьснѫть, въскрьснѹть, въскрьснѫт, въскрьснѹтвъскрьсневѣвъскрьснетавъскрьснетевъскрьснвъскрьсн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въскрьснѣмъ, въскрьснѣмь, въскрьснѣмвъскрьснѣтевъскрьснѣвѣвъскрьснѣтавъскрьсъ, въскрьсѫхъ, въскрьснѹхъ, въскрьсохъ, въскрьсь, въскрьснѫхь, въскрьснѹхь, въскрьсохь, въскрьснѫх, въскрьснѹх, въскрьсохвъскрьсе, въскрьснѫ, въскрьснѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въскрьсе, въскрьсѫ, въскрьснѹвъскрьсомъ, въскрьснѫхомъ, въскрьснѹхомъ, въскрьсохомъ, въскрьсомь, въскрьснѫхомь, въскрьснѹхомь, въскрьсохомь, въскрьснѫхом, въскрьснѹхом, въскрьсохомвъскрьсете, въскрьснѫсте, въскрьснѹсте, въскрьсостевъскрьсѫ, въскрьснѫшѧ, въскрьснѹшѧ, въскрьсошѧ, въскрьснѫшѫ, въскрьсошѫ, въскрьснѫша, въскрьснѹша, въскрьсоша, въскрьснѫше, въскрьснѹше, въскрьсошевъскрьсовѣ, въскрьснѫховѣ, въскрьснѹховѣ, въскрьсоховѣвъскрьсета, въскрьснѫста, въскрьснѹста, въскрьсоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въскрьсете, въскрьснѫсте, въскрьснѹсте, въскрьсосте*въскрьснѣахъ*въскрьснѣаше*въскрьснѣаше*въскрьснѣахомъ*въскрьснѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въскрьснѣахѫ*въскрьснѣаховѣ*въскрьснѣашета*въскрьснѣашете
въскрьснѫт -въскрьснѫ -въскрьснеш св 1. Стана, изправя се въскръсні гі гнѣвомъ твоімъ СП 7.7 слово ꙁаконопрѣпьно (!) въꙁложшѧ на мѩ. еда съпѩ не пріложітъ въскръснѫті. їбо лвкъ мра моего на нъже ѹпъвахъ СП 40.10 2. Стана, вдигна се от гроба, оживея; възкръсна ꙇ ѹдръжашѧ слово вь себѣ. сътѧꙁаѭште сѧ то естъ еже ꙁ мрътвꙑхъ въскръснѫт М Мк 9.10 З отъ нѣхъ же ѣко лѣ ѣв сѧ. отъ дрѹгꙑхъ же ѣко пркъ нѣкꙑ отъ древьнхъ въскръсе М Лк 9.8 З цсрца южьскаа въстанетъ на сѫдъ. съ мѫж рода сего  осѫдтъ ѩ ... мѫж нневъћтьсц вьскръснѫтъ на сѫдъ. съ родомь смь (смь)  осѫдѧтꙑ М Лк 11.32 З спс нꙑ сне бож въскрсꙑ ꙁ мрътвꙑ Е 32а 3 въстані въскѫѭ съпіші гі вьскръсні  не отърні до конца СП 43.24 въскръснетъ бъ  раꙁдѫтъ сѩ враѕ его  бѣжѩтъ отъ ліца его въс ненавідѩщеі его СП 67.1 Срв. С22.17—18 ꙇ бꙑстъ сѹгобь бъ въ кѹпѣ  къ ... вьскръсе третье день СЕ 67а 24 пожідѣмъ вдѣт ха. побѣждъша. въстаѭшта ꙁ мрътвꙑхъ. нꙑнѣ весел прістѫпімъ. къ въскресъшюмѹ весело К 12а 30 вьстан сьпꙙ.  въскрьсн отъ мрьтвꙑхъ С 468.18—19 на се бо ѹмрѣхъ  въскръснѫхъ С 470.18 ꙗко же ісъ вьсего мра грѣхꙑ въспрмъ ѹмрѣтъ. да ѹмрътввъ грѣха въскръснетъ правъдоѭ Х I Вб 7 М З А СК Е СП СЕ К С Х Гр ἀνίσταμαι ἐγείρομαι ἀναβιόω въскръснѫт вьскръснѫт Нвб възкръсна ОА ВА АК НТ Дюв БТР АР РБЕ възкрьсна НГер возкресна, возкръсна остар ВА Бот ДА