Исторически речник
въскръмт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въскръмтвъскръмлѭ, въскръмлѧ, въскръмѧ, въскръмьѭ, въскръмлювъскръмшвъскръмтъ, въскръмть, въскръмтвъскръммъ, въскръммь, въскръмм, въскръммовъскръмте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въскръмѧтъ, въскръмѧть, въскръмѧтвъскръмвѣвъскръмтавъскръмтевъскръмвъскръм
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въскръммъ, въскръммь, въскръммвъскръмтевъскръмвѣвъскръмтавъскръмхъ, въскръмхь, въскръмхвъскръм
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въскръмвъскръмхомъ, въскръмхомь, въскръмхом, въскръмхмꙑвъскръмстевъскръмшѧ, въскръмшѫ, въскръмша, въскръмше, въскръмхѫвъскръмховѣвъскръмста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въскръмстевъскръмлѣахъ, въскръмлѣхъ, въскръмлꙗхъ, въскръмьꙗхъ, въскръмѣхъ, въскръмлѧахъ, въскръмлѣахь, въскръмлѣхь, въскръмлꙗхь, въскръмьꙗхь, въскръмѣхь, въскръмлѧахь, въскръмлѣах, въскръмлѣх, въскръмлꙗх, въскръмьꙗх, въскръмѣх, въскръмлѧахвъскръмлѣаше, въскръмлѣше, въскръмлꙗше, въскръмьꙗше, въскръмѣше, въскръмлѧашевъскръмлѣаше, въскръмлѣше, въскръмлꙗше, въскръмьꙗше, въскръмѣше, въскръмлѧашевъскръмлѣахомъ, въскръмлѣхомъ, въскръмлꙗхомъ, въскръмьꙗхомъ, въскръмѣхомъ, въскръмлѧахомъ, въскръмлѣахомь, въскръмлѣхомь, въскръмлꙗхомь, въскръмьꙗхомь, въскръмѣхомь, въскръмлѧахомь, въскръмлѣахом, въскръмлѣхом, въскръмлꙗхом, въскръмьꙗхом, въскръмѣхом, въскръмлѧахомвъскръмлѣашете, въскръмлѣшете, въскръмлꙗшете, въскръмьꙗшете, въскръмѣшете, въскръмлѣасте, въскръмлѣсте, въскръмлꙗсте, въскръмьꙗсте, въскръмѣсте, въскръмлѧасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въскръмлѣахѫ, въскръмлѣхѫ, въскръмлꙗхѫ, въскръмьꙗхѫ, въскръмѣхѫ, въскръмлѣахѹ, въскръмлѣхѹ, въскръмлꙗхѹ, въскръмьꙗхѹ, въскръмѣхѹ, въскръмлѧахѹвъскръмѣаховѣ, въскръмлѣховѣ, въскръмлꙗховѣ, въскръмьꙗховѣ, въскръмѣховѣ, въскръмлѧаховѣвъскръмлѣашета, въскръмлѣшета, въскръмлꙗшета, въскръмьꙗшета, въскръмѣшета, въскръмлѣаста, въскръмлѣста, въскръмлꙗста, въскръмьꙗста, въскръмѣста, въскръмлѧаставъскръмлѣашете, въскръмлѣшете, въскръмлꙗшете, въскръмьꙗшете, въскръмѣшете, въскръмлѣасте, въскръмлѣсте, въскръмлꙗсте, въскръмьꙗсте, въскръмѣсте, въскръмлѧасте
въскръмт -въскръмлѭ -въскръмш св Отгледам, отхраня еже ѹбо которꙑ стъ родвꙑ. добьꙗго сего  въскръмвꙑ. прѣжде рънорꙁъства да тако рекѫ ѹдънꙑ градъ ꙁемънꙑ стъ С 272.8 Възпитам. добра корене добра же  лѣторасль. покаꙁа доблаꙗ мат. ꙗко ѹенм благꙑѧ вѣрꙑ вьскрьмла  пае. неже млѣкомъ. онъ же тако въскръмьнъ бꙑвъ. сце посланъ бꙑстъ отъ благовѣрнꙑѧ матере. а дꙗволъ отде посрамьнъ С 96.18, 20 Изч С Гр ἐκτρέφω τρέφω вьскрьмт Нвб Срв [от]кърмя