Исторически речник
въскръбѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въскръбѣтвъскръблѭ, въскръблѧ, въскръбѧ, въскръбьѭ, въскръблювъскръбшвъскръбтъ, въскръбть, въскръбтвъскръбмъ, въскръбмь, въскръбм, въскръбмовъскръбте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въскръбѧтъ, въскръбѧть, въскръбѧтвъскръбвѣвъскръбтавъскръбтевъскръбвъскръб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въскръбмъ, въскръбмь, въскръбмвъскръбтевъскръбвѣвъскръбтавъскръбѣхъ, въскръбѣхь, въскръбѣхвъскръбѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въскръбѣвъскръбѣхомъ, въскръбѣхомь, въскръбѣхом, въскръбѣхмꙑвъскръбѣстевъскръбѣшѧ, въскръбѣшѫ, въскръбѣша, въскръбѣше, въскръбѣхѫвъскръбѣховѣвъскръбѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въскръбѣстевъскръбѣхъ, въскръбѧхъ, въскръбѣхь, въскръбѧхь, въскръбѣх, въскръбѧхвъскръбѣше, въскръбѧшевъскръбѣше, въскръбѧшевъскръбѣхомъ, въскръбѧхомъ, въскръбѣхомь, въскръбѧхомь, въскръбѣхом, въскръбѧхомвъскръбѣше, въскръбѣсте, въскръбѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въскръбѣхѫ, въскръбѣхѹ, въскръбѧхѹвъскръбѣховѣ, въскръбѧховѣвъскръбѣшета, въскръбѣста, въскръбѧставъскръбѣшете, въскръбѣсте, въскръбѧсте
въскръбѣт -въскръблѭ -въскръбш св Натъжа се, опечаля се, наскърбя се въскръбѣхъ пеальѭ моеѭ ї съмѩ сѩ СП 54.3 помѣнѫхъ ба і въꙁвеселхъ сѩ. въ скръбехъ [погр. вм. въскръбѣхъ, Север., с. 97, бел. под линия] і не прѣможе дхъ моі СП 76.4 Изч СП Гр λυπέομαι ἀδολεσχέω Нвб Срв [на]скърбя [се]