Исторически речник
въскот  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въскотвъскоѫ, въскоѹвъскошвъскотъ, въскоть, въскотвъскомъ, въскомь, въском, въскомовъскоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въскоѧтъ, въскоѧть, въскоѧтвъсковѣвъскотавъскотевъсковъско
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въскомъ, въскомь, въскомвъскотевъсковѣвъскотавъскохъ, въскохь, въскохвъско
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въсковъскохомъ, въскохомь, въскохом, въскохмꙑвъскостевъскошѧ, въскошѫ, въскоша, въскоше, въскохѫвъскоховѣвъскоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въскостевъскоаахъ, въскоахъ, въскоаахь, въскоахь, въскоаах, въскоахвъскоааше, въскоашевъскоааше, въскоашевъскоаахомъ, въскоахомъ, въскоаахомь, въскоахомь, въскоаахом, въскоахомвъскоаашете, въскоашете, въскоаасте, въскоасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въскоаахѫ, въскоахѫ, въскоаахѹ, въскоахѹвъскоааховѣ, въскоаховѣвъскоаашета, въскоашета, въскоааста, въскоаставъскоаашете, въскоашете, въскоаасте, въскоасте
въскот -въскоѫ -въскош св 1. Скоча вътре в нещо  съвръгъ рꙁꙑ сь себе на лца хъ. въско вь еꙁеро С 78.18 радѹѧ же сꙙ алаѯандръ въско въ сковрадѫ С 157.29  тако прѧста брашъна. ꙗкоже  тьмньнꙑмъ стражемъ вдѣвъшемъ свѣтъ. въскот вьнѫтрь.  стньнѣ вдѣт свѣтъ С 182.18 ꙇ ꙁбѣгъ съмръті. ѭже гѹбітель наведе на ећюптѣні вьсѧ. ꙇ сеѭ кровьѭ не въꙁможе въскоꙇті. ꙇ ѣꙁвѫ навесті К 6b 37 Образно. егда пріѩтъ тѣло іюда. въскоі въ нь дьѣволъ К 8а 33 Срв. С421.2—3 тѣмъ бо раꙁбонкъ въско съ крьста въ ра С 426.19 2. Подскоча [при уплаха, изненада и под.] гост же мѫжꙙ же ведѣахѫ стааго васлска ... онѣмъ же ꙗдѫштемъ въ клѣт. првꙙꙁашꙙ стааго дѫбѣ сѹсѣ аворовѣ ...  аб бꙑстъ трѫсъ  ꙁвонъ. ꙗкоже въскот ведѫштїмъ го отъ страха С 18.14 Втурна се. онъ же ѹслꙑшавъ гласа плаѹ въско къ двьремъ по обꙑаю С 44.4  ѹдарвъше въ двьр акꙑ ѫродѹѭште ꙿто. отвръꙁъ днъ отъ братѧ. ѹвѣдѣт хотꙙ то хотꙙтъ. аб въскошꙙ беꙁаконьнц С 145.28 ѹжасъ же сꙙ братꙿ. въꙁврат сꙙ. само то ꙗвьꙗѧ ... вьс же въсковъше сьрѣтошꙙ го рѫцѣ вьꙁдвгꙿша на небо С 551.9 К С Гр εἰσπηδάω ἐπιπηδάω ἀναπηδάω въскоіт Нвб вскокна диал вскоча диал остар ОА ВА РБЕ ДА Срв вскачам несв