Исторически речник
въскланꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въскланꙗт сѧвъскланꙗѭ, въскланѣѭ, въскланꙗѫ, въскланѣѫ, въскланꙗѧ, въскланѣѧ, въскланꙗю, въскланѣю, въскланѧю, въскланаѫ, въскланаѧвъскланꙗш, въскланꙗеш, въскланѣш, въскланѣеш, въскланѣаш, въскланѧеш, въскланаешвъскланꙗтъ, въскланꙗетъ, въскланѣтъ, въскланѣетъ, въскланѣатъ, въскланꙗть, въскланꙗеть, въскланѣть, въскланѣеть, въскланѣать, въскланꙗт, въскланꙗет, въскланѣт, въскланѣет, въскланѣат, въскланѧетъ, въскланѧеть, въскланѧет, въскланаетъ, въскланаеть, въскланаетвъскланꙗмъ, въскланꙗемъ, въскланѣмъ, въскланѣемъ, въскланѣамъ, въскланꙗмь, въскланꙗемь, въскланѣмь, въскланѣемь, въскланѣамь, въскланꙗм, въскланꙗем, въскланѣм, въскланѣем, въскланѣам, въскланꙗмо, въскланꙗемо, въскланѣмо, въскланѣемо, въскланѣамо, въскланѧемъ, въскланѧемь, въскланѧем, въскланаемъ, въскланаемь, въскланаем, въскланаемовъскланꙗте, въскланꙗете, въскланѣте, въскланѣете, въскланѣате, въскланѧете, въскланаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въскланꙗѭтъ, въскланѣѭтъ, въскланѣѫтъ, въскланꙗѫтъ, въскланѣѧтъ, въскланꙗѧтъ, въскланѣютъ, въскланꙗютъ, въскланꙗѭть, въскланѣѭть, въскланѣѫть, въскланꙗѫть, въскланѣѧть, въскланꙗѧть, въскланѣють, въскланꙗють, въскланꙗѭт, въскланѣѭт, въскланѣѫт, въскланꙗѫт, въскланѣѧт, въскланꙗѧт, въскланѣют, въскланꙗют, въскланѧютъ, въскланѧють, въскланѧют, въскланаѫтъ, въскланаѧтъ, въскланаѫть, въскланаѧть, въскланаѫт, въскланаѧтвъскланꙗвѣ, въскланꙗевѣ, въскланѣвѣ, въскланѣевѣ, въскланѣавѣ, въскланѧевѣвъскланꙗта, въскланꙗета, въскланѣта, въскланѣета, въскланѣата, въскланѧетавъскланꙗте, въскланꙗете, въскланѣте, въскланѣете, въскланѣате, въскланѧетевъскланꙗ, въскланѣ, въскланѧ, въскланавъскланꙗ, въскланѣ, въскланѧ, въсклана
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въскланꙗмъ, въскланѣмъ, въскланꙗмь, въскланѣмь, въскланꙗм, въскланѣм, въскланѧмъ, въскланѧмь, въскланѧм, въскланамъ, въскланамь, въскланамвъскланꙗте, въскланѣте, въскланѧте, въскланатевъскланꙗвѣ, въскланѣвѣ, въскланѧвѣ, въскланавѣвъскланꙗта, въскланѣта, въскланѧта, въскланатавъскланꙗхъ, въскланѣхъ, въскланꙗхь, въскланѣхь, въскланꙗх, въскланѣх, въскланѧхъ, въскланѧхь, въскланѧх, въскланахъ, въскланахь, въскланахвъскланꙗ, въскланѣ, въскланѧ, въсклана
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въскланꙗ, въскланѣ, въскланѧ, въскланавъскланꙗхомъ, въскланѣхомъ, въскланꙗхомь, въскланѣхомь, въскланꙗхом, въскланѣхом, въскланꙗхмꙑ, въскланѣхмꙑ, въскланѧхомъ, въскланѧхомь, въскланѧхом, въскланахомъ, въскланахомь, въскланахом, въскланахмꙑвъскланꙗсте, въскланѣсте, въскланѧсте, въскланастевъскланꙗшѧ, въскланашѧ, въскланѣшѧ, въскланꙗшѫ, въскланашѫ, въскланѣшѫ, въскланꙗша, въскланѣша, въскланꙗше, въскланаше, въскланѣше, въскланꙗхѫ, въскланѣхѫ, въскланахѫ, въскланѧшавъскланꙗховѣ, въскланѣховѣ, въскланѧховѣ, въскланаховѣвъскланꙗста, въскланѣста, въскланѧста, въскланаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въскланꙗсте, въскланѣсте, въскланѧсте, въскланастевъскланꙗахъ, въскланꙗхъ, въскланꙗах, въскланаахъ, въскланахъ, въскланаахь, въскланахь, въскланꙗхь, въскланꙗх, въскланаах, въскланѧхъ, въскланѧхь, въскланѧхвъскланꙗаше, въскланꙗше, въскланааше, въскланаше, въскланѧшевъскланꙗаше, въскланꙗше, въскланааше, въскланаше, въскланѧшевъскланꙗахомъ, въскланꙗхомъ, въскланаахомъ, въскланахомъ, въскланꙗахомь, въскланꙗхомь, въскланаахомь, въскланахомь, въскланꙗахом, въскланꙗхом, въскланаахом, въскланахом, въскланѧхомъ, въскланѧхомь, въскланѧхомвъскланꙗашете, въскланꙗшете, въскланꙗасте, въскланꙗсте, въскланаашете, въскланашете, въскланаасте, въскланасте, въскланѧшете, въскланѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въскланꙗахѫ, въскланꙗхѫ, въскланꙗахѹ, въскланꙗхѹ, въскланаахѫ, въскланахѫ, въскланаахѹ, въскланахѹ, въскланѧхѹвъскланꙗаховѣ, въскланꙗховѣ, въскланааховѣ, въскланаховѣ, въскланѧховѣвъскланꙗашета, въскланꙗшета, въскланꙗаста, въскланꙗста, въскланѧшета, въскланѧста, въскланаашета, въскланашета, въскланааста, въскланаставъскланꙗашете, въскланꙗшете, въскланꙗасте, въскланꙗсте, въскланѧшете, въскланѧсте, въскланаашете, въскланашете, въскланаасте, въскланасте
въскланꙗт сѧ -въскланꙗѭ сѧ -въскланꙗш сѧ несв Навеждам се, наклонявам се  въскланѣ҇ сѧ пⷫ҇о ꙁ(намен) в҃. стꙑѩ дарꙑ глѧ. (сътво)р ѹбо хлѣбъ сь. драгое тѣло ха твоего СС IIIа 8 Изч СС Гр ἀνίσταμαι Нвб Срв кланям се ОА ВА АК ЕтМл БТР АР