Исторически речник
въселꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въселꙗтвъселꙗѭ, въселѣѭ, въселꙗѫ, въселѣѫ, въселꙗѧ, въселѣѧ, въселꙗю, въселѣю, въселѧю, въселаѫ, въселаѧвъселꙗш, въселꙗеш, въселѣш, въселѣеш, въселѣаш, въселѧеш, въселаешвъселꙗтъ, въселꙗетъ, въселѣтъ, въселѣетъ, въселѣатъ, въселꙗть, въселꙗеть, въселѣть, въселѣеть, въселѣать, въселꙗт, въселꙗет, въселѣт, въселѣет, въселѣат, въселѧетъ, въселѧеть, въселѧет, въселаетъ, въселаеть, въселаетвъселꙗмъ, въселꙗемъ, въселѣмъ, въселѣемъ, въселѣамъ, въселꙗмь, въселꙗемь, въселѣмь, въселѣемь, въселѣамь, въселꙗм, въселꙗем, въселѣм, въселѣем, въселѣам, въселꙗмо, въселꙗемо, въселѣмо, въселѣемо, въселѣамо, въселѧемъ, въселѧемь, въселѧем, въселаемъ, въселаемь, въселаем, въселаемовъселꙗте, въселꙗете, въселѣте, въселѣете, въселѣате, въселѧете, въселаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въселꙗѭтъ, въселѣѭтъ, въселѣѫтъ, въселꙗѫтъ, въселѣѧтъ, въселꙗѧтъ, въселѣютъ, въселꙗютъ, въселꙗѭть, въселѣѭть, въселѣѫть, въселꙗѫть, въселѣѧть, въселꙗѧть, въселѣють, въселꙗють, въселꙗѭт, въселѣѭт, въселѣѫт, въселꙗѫт, въселѣѧт, въселꙗѧт, въселѣют, въселꙗют, въселѧютъ, въселѧють, въселѧют, въселаѫтъ, въселаѧтъ, въселаѫть, въселаѧть, въселаѫт, въселаѧтвъселꙗвѣ, въселꙗевѣ, въселѣвѣ, въселѣевѣ, въселѣавѣ, въселѧевѣвъселꙗта, въселꙗета, въселѣта, въселѣета, въселѣата, въселѧетавъселꙗте, въселꙗете, въселѣте, въселѣете, въселѣате, въселѧетевъселꙗ, въселѣ, въселѧ, въселавъселꙗ, въселѣ, въселѧ, въсела
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въселꙗмъ, въселѣмъ, въселꙗмь, въселѣмь, въселꙗм, въселѣм, въселѧмъ, въселѧмь, въселѧм, въселамъ, въселамь, въселамвъселꙗте, въселѣте, въселѧте, въселатевъселꙗвѣ, въселѣвѣ, въселѧвѣ, въселавѣвъселꙗта, въселѣта, въселѧта, въселатавъселꙗхъ, въселѣхъ, въселꙗхь, въселѣхь, въселꙗх, въселѣх, въселѧхъ, въселѧхь, въселѧх, въселахъ, въселахь, въселахвъселꙗ, въселѣ, въселѧ, въсела
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въселꙗ, въселѣ, въселѧ, въселавъселꙗхомъ, въселѣхомъ, въселꙗхомь, въселѣхомь, въселꙗхом, въселѣхом, въселꙗхмꙑ, въселѣхмꙑ, въселѧхомъ, въселѧхомь, въселѧхом, въселахомъ, въселахомь, въселахом, въселахмꙑвъселꙗсте, въселѣсте, въселѧсте, въселастевъселꙗшѧ, въселашѧ, въселѣшѧ, въселꙗшѫ, въселашѫ, въселѣшѫ, въселꙗша, въселѣша, въселꙗше, въселаше, въселѣше, въселꙗхѫ, въселѣхѫ, въселахѫ, въселѧшавъселꙗховѣ, въселѣховѣ, въселѧховѣ, въселаховѣвъселꙗста, въселѣста, въселѧста, въселаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въселꙗсте, въселѣсте, въселѧсте, въселастевъселꙗахъ, въселꙗхъ, въселꙗах, въселаахъ, въселахъ, въселаахь, въселахь, въселꙗхь, въселꙗх, въселаах, въселѧхъ, въселѧхь, въселѧхвъселꙗаше, въселꙗше, въселааше, въселаше, въселѧшевъселꙗаше, въселꙗше, въселааше, въселаше, въселѧшевъселꙗахомъ, въселꙗхомъ, въселаахомъ, въселахомъ, въселꙗахомь, въселꙗхомь, въселаахомь, въселахомь, въселꙗахом, въселꙗхом, въселаахом, въселахом, въселѧхомъ, въселѧхомь, въселѧхомвъселꙗашете, въселꙗшете, въселꙗасте, въселꙗсте, въселаашете, въселашете, въселаасте, въселасте, въселѧшете, въселѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въселꙗахѫ, въселꙗхѫ, въселꙗахѹ, въселꙗхѹ, въселаахѫ, въселахѫ, въселаахѹ, въселахѹ, въселѧхѹвъселꙗаховѣ, въселꙗховѣ, въселааховѣ, въселаховѣ, въселѧховѣвъселꙗашета, въселꙗшета, въселꙗаста, въселꙗста, въселѧшета, въселѧста, въселаашета, въселашета, въселааста, въселаставъселꙗашете, въселꙗшете, въселꙗасте, въселꙗсте, въселѧшете, въселѧсте, въселаашете, въселашете, въселаасте, въселасте
въселꙗт -въселꙗѭ -въселꙗш несв Заселвам, поселвам, настанявам някого някъде бъ вьсѣлѣетъ номꙑслънꙑѩ вь домь СП 67.7 вьселѣѩї неплодъве въ домъ. мре о ѩдахъ веселѩште сѩ СП 112.9 Образно. тебѣ ꙁапрѣщаѭ трѧсавце ... въꙁбранѣетъ т вꙿсѣхъ пѫте. ꙇ вꙿсѣхъ стеꙁь въходънꙑхъ. ꙇ ꙁатварѣѭтъ т сѧ вꙿсѧ двьр въходънꙑѩ. вꙿсѣлѣетъ же во нь съдраве СЕ 46а 15 трѧсавце ... отъметаетъ бо т пѫт прѣходънꙑѩ. ꙇ вꙿсѧ стьꙁа. ꙇ ꙁатварѣетъ т вꙿсѧ двьр въходънꙑѩ. вꙿсѣлѣетъ же съдраве СЕ 48b 26—49а 1 Изч СП СЕ Гр κατοικίζω вьселѣт вьсѣлꙗт вꙿсѣлѣт Нвб вселявам книж ОА ВА НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ