Исторически речник
въселт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въселт сѧвъселѭ, въселѧ, въселювъселшвъселтъ, въселть, въселтвъселмъ, въселмь, въселм, въселмовъселте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въселѧтъ, въселѧть, въселѧтвъселвѣвъселтавъселтевъселвъсел
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въселмъ, въселмь, въселмвъселтевъселвѣвъселтавъселхъ, въселхь, въселхвъсел
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въселвъселхомъ, въселхомь, въселхом, въселхмꙑвъселстевъселшѧ, въселшѫ, въселша, въселше, въселхѫвъселховѣвъселста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въселстевъселꙗахъ, въселѣахъ, въселаахъ, въселѣхъ, въселꙗхъ, въселѧахъ, въселѧхъ, въселꙗахь, въселѣахь, въселаахь, въселѣхь, въселꙗхь, въселѧахь, въселѧхь, въселꙗах, въселѣах, въселаах, въселѣх, въселꙗх, въселѧах, въселѧхвъселꙗаше, въселѣаше, въселааше, въселѣше, въселꙗше, въселѧаше, въселѧшевъселꙗаше, въселѣаше, въселааше, въселѣше, въселꙗше, въселѧаше, въселѧшевъселꙗахомъ, въселѣахомъ, въселаахомъ, въселѣхомъ, въселꙗхомъ, въселѧахомъ, въселѧхомъ, въселꙗахомь, въселѣахомь, въселаахомь, въселѣхомь, въселꙗхомь, въселѧахомь, въселѧхомь, въселꙗахом, въселѣахом, въселаахом, въселѣхом, въселꙗхом, въселѧахом, въселѧхомвъселꙗашете, въселѣашете, въселаашете, въселѣшете, въселꙗшете, въселꙗасте, въселѣасте, въселаасте, въселѣсте, въселꙗсте, въселѧасте, въселѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въселꙗахѫ, въселѣахѫ, въселаахѫ, въселѣхѫ, въселꙗхѫ, въселꙗахѹ, въселѣахѹ, въселаахѹ, въселѣхѹ, въселꙗхѹ, въселѧахѹ, въселѧхѹвъселꙗаховѣ, въселѣаховѣ, въселааховѣ, въселѣховѣ, въселꙗховѣ, въселѧаховѣ, въселѧховѣвъселꙗашета, въселѣашета, въселаашета, въселѣшета, въселꙗшета, въселꙗаста, въселѣаста, въселааста, въселѣста, въселꙗста, въселѧаста, въселѧставъселꙗашете, въселѣашете, въселаашете, въселѣшете, въселꙗшете, въселꙗасте, въселѣасте, въселаасте, въселѣсте, въселꙗсте, въселѧасте, въселѧсте
въселт сѧ -въселѭ сѧ -въселш сѧ св Заселя се, поселя се, вселя се, настаня се някъде  прішедъ въсел сѧ въ градъ нарцаемъ наꙁаретъ А Мт 2.23 СК Б ꙇ оставь наꙁаретъ. пршедъ вьсел сѧ въ каперьнаѹмъ З Мт 4.13А, СК Б  оставль ѧ ꙁде вънъ ꙁ града. въ вѳанѭ.  всел с тѹ СК Мт 21.17  да въселѫ сѩ въ домъ гнъ СП 22.6 гора сіонъ сі въ нѫже въселілъ сѩ есі СП 73.3 снове рабъ твоіхъ веселѩт сѧ [погр. вм. вьселѩтъ сѧ, Север., с. 131, бел. под линия].  сѣмѩ іхъ вь вѣкъ СП 101.29 ї вьꙁвеселѩтъ сѩ вьсі ѹпьваѭщі на тѩ. въ вѣкъ въꙁдрадѹѭтъ сѩ. ї въселші сѩ вь нѩ СП 5.12 ѣко аште не бі гь помоглъ мнѣ. въмалѣ въселіла сѩ б въ адъ дша моѣ СП 93.17 Образно. ꙇ слово плъть бꙑстъ. ꙇ вьсел сѧ въ нꙑ З Йо 1.14А нъ елма же тꙑ хоштеш дръжат сꙙ нам. то  до ньца (!) ꙗко ловѣколюбьць вьселт сꙙ вь нꙑ вьꙁлюб С 507.5 къ спсьнѹѹмѹ крьштенью прбѣже. древь вьселвъше сꙙ вь н҄его. осльпень грѣховьно. отьмꙑт тѣмь прораꙁѹмѣваѧ С 560.16 Свия гнездо.  въꙁдрасте  бꙑстъ въ дрѣво веле.  птцѧ небскꙑѩ вьселшѧ сѧ вь вѣтв его М Лк 13.19 З А СК М З А СК Б СП С Гр κατοικέω παροικέω κατασκηνόω σκηνόω οἰκέω αὐλίζομαι вьселт сѧ въселіт сѧ вселт сѧ Нвб вселя се книж ОА ВА АК НГер ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ