Исторически речник
въселт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въселтвъселѭ, въселѧ, въселювъселшвъселтъ, въселть, въселтвъселмъ, въселмь, въселм, въселмовъселте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въселѧтъ, въселѧть, въселѧтвъселвѣвъселтавъселтевъселвъсел
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въселмъ, въселмь, въселмвъселтевъселвѣвъселтавъселхъ, въселхь, въселхвъсел
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въселвъселхомъ, въселхомь, въселхом, въселхмꙑвъселстевъселшѧ, въселшѫ, въселша, въселше, въселхѫвъселховѣвъселста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въселстевъселꙗахъ, въселѣахъ, въселаахъ, въселѣхъ, въселꙗхъ, въселѧахъ, въселѧхъ, въселꙗахь, въселѣахь, въселаахь, въселѣхь, въселꙗхь, въселѧахь, въселѧхь, въселꙗах, въселѣах, въселаах, въселѣх, въселꙗх, въселѧах, въселѧхвъселꙗаше, въселѣаше, въселааше, въселѣше, въселꙗше, въселѧаше, въселѧшевъселꙗаше, въселѣаше, въселааше, въселѣше, въселꙗше, въселѧаше, въселѧшевъселꙗахомъ, въселѣахомъ, въселаахомъ, въселѣхомъ, въселꙗхомъ, въселѧахомъ, въселѧхомъ, въселꙗахомь, въселѣахомь, въселаахомь, въселѣхомь, въселꙗхомь, въселѧахомь, въселѧхомь, въселꙗахом, въселѣахом, въселаахом, въселѣхом, въселꙗхом, въселѧахом, въселѧхомвъселꙗашете, въселѣашете, въселаашете, въселѣшете, въселꙗшете, въселꙗасте, въселѣасте, въселаасте, въселѣсте, въселꙗсте, въселѧасте, въселѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въселꙗахѫ, въселѣахѫ, въселаахѫ, въселѣхѫ, въселꙗхѫ, въселꙗахѹ, въселѣахѹ, въселаахѹ, въселѣхѹ, въселꙗхѹ, въселѧахѹ, въселѧхѹвъселꙗаховѣ, въселѣаховѣ, въселааховѣ, въселѣховѣ, въселꙗховѣ, въселѧаховѣ, въселѧховѣвъселꙗашета, въселѣашета, въселаашета, въселѣшета, въселꙗшета, въселꙗаста, въселѣаста, въселааста, въселѣста, въселꙗста, въселѧаста, въселѧставъселꙗашете, въселѣашете, въселаашете, въселѣшете, въселꙗшете, въселꙗасте, въселѣасте, въселаасте, въселѣсте, въселꙗсте, въселѧасте, въселѧсте
въселт -въселѭ -въселш св Заселя, поселя, настаня някого някъде на мѣстѣ паствінънѣ тѹ мѩ въселі СП 22.2 ї въсел въ селѣхъ іхъ колѣна ілева СП 77.55 градъ же комѹждо насъ стъ. небесъскꙑ рѹсалмъ. вь н҄ьже вьселтъ гь вьсꙙ надѣѭштѧѧ сꙙ на н҄ь С 99.17—18 Образно. въ мрѣ вькѹпѣ ѹсънѫ  поѭ ѣкъ тꙑ гі едіного на ѹпьванье вьселілъ мѩ есі СП 4.9 Срв. СЕ73а 25 да поженетъ ѹбо врагъ дшѫ моѭ. ї постігнетъ ї поперетъ на ꙁемⷧ жвотъ моі. ї славѫ моѭ вь пръсть вьселітъ СП 7.6 жден трѧсавцѭ сѭ ... въꙁбран е вꙿсего въꙁманѣ. отъ негоже въꙁмаетъ слѫ. ꙇ вьсел вь нь съдраве СЕ 45а 13 СП СЕ С Гр κατασκηνόω κατοικίζω вьселт въселіт вьселіт Нвб вселя книж ОА ВА АК НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ