Исторически речник
върѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
върѫтвърѫѫ, върѫѹвърѫшвърѫтъ, върѫть, върѫтвърѫмъ, върѫмь, върѫм, върѫмовърѫте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
върѫѧтъ, върѫѧть, върѫѧтвърѫвѣвърѫтавърѫтевърѫвърѫ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
върѫмъ, върѫмь, върѫмвърѫтевърѫвѣвърѫтавърѫхъ, върѫхь, върѫхвърѫ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
върѫвърѫхомъ, върѫхомь, върѫхом, върѫхмꙑвърѫстевърѫшѧ, върѫшѫ, върѫша, върѫше, върѫхѫвърѫховѣвърѫста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
върѫстевърѫаахъ, върѫахъ, върѫаахь, върѫахь, върѫаах, върѫахвърѫааше, върѫашевърѫааше, върѫашевърѫаахомъ, върѫахомъ, върѫаахомь, върѫахомь, върѫаахом, върѫахомвърѫаашете, върѫашете, върѫаасте, върѫасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
върѫаахѫ, върѫахѫ, върѫаахѹ, върѫахѹвърѫааховѣ, върѫаховѣвърѫаашета, върѫашета, върѫааста, върѫаставърѫаашете, върѫашете, върѫаасте, върѫасте
върѫт -върѫѫ -върѫш св Поверя, връча нещо някому же отъ дѣства сотонна. наꙙ отъштштат  съмѫштат семѹ върѫенѫѭ црькъве С 281.24 отъда ѹбо мꙋже бѣ върѫено дно таланто. нъ  тако осѫжденъ бꙑстъ С 378.15—16 Изч С Гр ἐγχειρίζω πιστεύω Нвб връча ОА ВА Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ вруча диал ДА