Исторически речник
въпьсат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въпьсатвъпшѫ, въпшѹвъпшешвъпшетъ, въпшеть, въпшетвъпшемъ, въпшемь, въпшем, въпшемовъпшете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въпшѫтъ, въпшѹтъ, въпшѫть, въпшѹть, въпшѫт, въпшѹтвъпшевѣвъпшетавъпшетевъпшвъпш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въпшмъ, въпшѣмъ, въпшамъ, въпшмь, въпшѣмь, въпшамь, въпшм, въпшѣм, въпшамвъпште, въпшѣте, въпшатевъпшвѣ, въпшѣвѣ, въпшавѣвъпшта, въпшѣта, въпшатавъпсахъ, въпьсахъ, въпсахь, въпьсахь, въпсах, въпьсахвъпса, въпьса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въпса, въпьсавъпсахомъ, въпьсахомъ, въпсахомь, въпьсахомь, въпсахом, въпьсахом, въпсахмꙑ, въпьсахмꙑвъпсасте, въпьсастевъпсашѧ, въпьсашѧ, въпсашѫ, въпьсашѫ, въпсаша, въпьсаша, въпсаше, въпьсаше, въпсахѫ, въпьсахѫвъпсаховѣ, въпьсаховѣвъпсаста, въпьсаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въпсасте, въпьсастевъпсаахъ, въпсахъ, въпшахъ, въпшѣхъ, въпсаахь, въпсахь, въпшахь, въпшѣхь, въпсаах, въпсах, въпшах, въпшѣхвъпсааше, въпсаше, въпшаше, въпшѣшевъпсааше, въпсаше, въпшаше, въпшѣшевъпсаахомъ, въпсахомъ, въпшахомъ, въпшѣхомъ, въпсаахомь, въпсахомь, въпшахомь, въпшѣхомь, въпсаахом, въпсахом, въпшахом, въпшѣхомвъпсаашете, въпсашете, въпшашете, въпшѣшете, въпсаасте, въпсасте, въпшасте, въпшѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въпсаахѫ, въпсахѫ, въпшахѫ, въпшѣхѫ, въпсаахѹ, въпсахѹ, въпшахѹ, въпшѣхѹвъпсааховѣ, въпсаховѣ, въпшаховѣ, въпшѣховѣвъпсаашета, въпсашета, въпшашета, въпшѣшета, въпсааста, въпсаста, въпшаста, въпшѣставъпсаашете, въпсашете, въпшашете, въпшѣшете, въпсаасте, въпсасте, въпшасте, въпшѣсте
въпьсат -въпшѫ -въпшеш св Впиша, запиша някъде нещо добрѣ вѣдѫште. ꙇ помꙑшлѣѭште. еже е въ бжі ꙁаконъ. въпсано глѧ оцю своемѹ. ꙇ мтері своеі К 2а 3 по томь же еже е въпсано въ ста евнћльѣ К 2а 7  ꙗв сꙙ мѹ гь  рее. помꙙнѫхъ тꙙ  вьпсахъ тво мꙙ съ сѫштїм съ тобоѭ прьво мѫенкꙑ С 16.1  въпсашꙙ вь пнак҄дꙑ рѹмъскꙑ С 140.22 да ако въпса тако  посъла къ стѹѹмѹ савнѹ С 152.16—17 дашꙙ же  трьсть въ рѫцѣ го. да вьпшѫтъ сꙙ грѣс хъ С 484.24—25 вь небесехъ ваша вьпсана сѫтъ мена С 507.27 Изч К С Гр γράφω ἀναγράφω вьпьсат въпсат вьпсат Нвб впиша ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР РБЕ