Исторически речник
въпрѧщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въпрѧщвъпрѧгѫ, въпрѧгѹвъпрѧжешвъпрѧжетъ, въпрѧжеть, въпрѧжетвъпрѧжемъ, въпрѧжемь, въпрѧжем, въпрѧжемовъпрѧжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въпрѧгѫтъ, въпрѧгѹтъ, въпрѧгѫть, въпрѧгѹть, въпрѧгѫт, въпрѧгѹтвъпрѧжевѣвъпрѧжетавъпрѧжетевъпрѧꙃ, въпрѧꙁвъпрѧꙃ, въпрѧꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въпрѧꙃѣмъ, въпрѧꙁѣмъ, въпрѧꙃѣмь, въпрѧꙁѣмь, въпрѧꙃѣм, въпрѧꙁѣмвъпрѧꙃѣте, въпрѧꙁѣтевъпрѧꙃѣвѣ, въпрѧꙁѣвѣвъпрѧꙃѣта, въпрѧꙁѣта*въпрѧгъ, *въпрѧгохъ*въпрѧже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*въпрѧже*въпрѧгомъ, *въпрѧгохомъ*въпрѧжете, *въпрѧгосте*въпрѧгѫ, *въпрѧгошѧ*въпрѧговѣ, *въпрѧгоховѣ*въпрѧжета, *въпрѧгоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*въпрѧжете, *въпрѧгосте*въпрѧжаахъ*въпрѧжааше*въпрѧжааше*въпрѧжаахомъ*въпрѧжаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въпрѧжаахѫ*въпрѧжааховѣ*въпрѧжаашета*въпрѧжаашете
въпрѧщ -въпрѧгѫ -въпрѧжеш св Впрегна, запрегна  повелѣ вономъ свомъ въпрꙙшт кръкꙑгѫ мъ. да детъ съ н҄м въ к҄есарскꙑ градъ С 222.29 гоже коньꙗ люта сѫшта  сверѣпа  напраснва. мъ свома рѫкама стъ бж ... въпрꙙже въ жрънъв С 565.7 Изч С Гр προστίϑημι въпрѧшт Нвб впрегна ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА