Исторически речник
въображат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въображат сѧвъображаѭ, въображаѫ, въображаѧ, въображаювъображаш, въображаеш, въображаашвъображатъ, въображаетъ, въображаатъ, въображать, въображаеть, въображаать, въображат, въображает, въображаатвъображамъ, въображаемъ, въображаамъ, въображамь, въображаемь, въображаамь, въображам, въображаем, въображаам, въображамо, въображаемо, въображаамовъображате, въображаете, въображаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въображаѭтъ, въображаѫтъ, въображаѧтъ, въображаютъ, въображаѭть, въображаѫть, въображаѧть, въображають, въображаѭт, въображаѫт, въображаѧт, въображаютвъображавѣ, въображаевѣ, въображаавѣвъображата, въображаета, въображаатавъображате, въображаете, въображаатевъображавъобража
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въображамъ, въображамь, въображамвъображатевъображавѣвъображатавъображахъ, въображахь, въображахвъобража
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въображавъображахомъ, въображахомь, въображахом, въображахмꙑвъображастевъображашѧ, въображашѫ, въображаша, въображаше, въображахѫвъображаховѣвъображаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въображастевъображаахъ, въображахъ, въображаахь, въображахь, въображаах, въображахвъображааше, въображашевъображааше, въображашевъображаахомъ, въображахомъ, въображаахомь, въображахомь, въображаахом, въображахомвъображаашете, въображашете, въображаасте, въображасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въображаахѫ, въображахѫ, въображаахѹ, въображахѹвъображааховѣ, въображаховѣвъображаашета, въображашета, въображааста, въображаставъображаашете, въображашете, въображаасте, въображасте
въображат сѧ -въображаѭ сѧ -въображаш сѧ несв Приемам, придобивам образ тѹ же аб(е) съ прьва от въꙁвьішенꙗ събьіваетъ с мъ пакост събьіват. не въображаѭштамъ с сѫдꙗмъ скѹсьнкомъ бьіт  (б)рат ЗЛ IIб 14 Изч ЗЛ Гр τυπόω ἐμαυτόν Нвб въображавам [си] ОА ВА АК РБЕ Срв въобразявам [си] ЕтМЛ, ЕтБАН БТР АР РБЕ