Исторически речник
вънѫтрьн҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
------
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
------
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
------
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
------
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
------
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
------
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
------
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
------
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
вънѫтрь, вънѫтр, вънѫтре, вънѫтрвънѫтрꙗго, вънѫтрꙗего, вънѫтрꙗаго, вънѫтрꙗго, вънѫтрего, вънѫтрега, вънѫтрѣго, вънѫтрѣего, вънѫтрѣаго, вънѫтрѣго, вънѫтрѧго, вънѫтрѧего, вънѫтрѧаго, вънѫтрѧго, вънѫтрговънѫтрюмѹ, вънѫтрюемѹ, вънѫтрюѹмѹ, вънѫтрююмѹ, вънѫтрюмѹ, вънѫтремѹ, вънѫтрмѹвънѫтрь, вънѫтр, вънѫтре, вънѫтрвънѫтрꙗго, вънѫтрꙗего, вънѫтрꙗаго, вънѫтрꙗго, вънѫтрего, вънѫтрега, вънѫтрѣго, вънѫтрѣего, вънѫтрѣаго, вънѫтрѣго, вънѫтрѧго, вънѫтрѧего, вънѫтрѧаго, вънѫтрѧго, вънѫтрговънѫтрмь, вънѫтрмь, вънѫтрмъ, вънѫтрмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
вънѫтрмь, вънѫтрмь, вънѫтрмъ, вънѫтрмъ, вънѫтремь, вънѫтремъ, вънѫтрѣмь, вънѫтрѣмъвънѫтрь, вънѫтр, вънѫтре, вънѫтрвънѫтр, вънѫтрвънѫтрхъ, вънѫтрхъ, вънѫтрхь, вънѫтрхьвънѫтрмъ, вънѫтрмъ, вънѫтрмь, вънѫтрмьвънѫтрѧѧ, вънѫтрѩѧ, вънѫтрѧѩ, вънѫтрꙗѧ, вънѫтрѧꙗ, вънѫтрꙗꙗ, вънѫтрꙗа, вънѫтрее, вънѫтре, вънѫтре
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
вънѫтрм, вънѫтрмвънѫтрхъ, вънѫтрхъ, вънѫтрхь, вънѫтрхьвънѫтрꙗꙗ, вънѫтрѣꙗ, вънѫтрꙗа, вънѫтрѣа, вънѫтрѣѣ, вънѫтрѧѧвънѫтрюювънѫтрма, вънѫтрмавънѫтре, вънѫтрее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
вънѫтрꙗго, вънѫтрꙗего, вънѫтрꙗаго, вънѫтрꙗго, вънѫтрего, вънѫтрега, вънѫтрѣго, вънѫтрѣего, вънѫтрѣаго, вънѫтрѣго, вънѫтрѧго, вънѫтрѧего, вънѫтрѧаго, вънѫтрѧго, вънѫтрговънѫтрюмѹ, вънѫтрюемѹ, вънѫтрюѹмѹ, вънѫтрююмѹ, вънѫтрюмѹ, вънѫтремѹ, вънѫтрмѹвънѫтре, вънѫтреевънѫтрꙗго, вънѫтрꙗего, вънѫтрꙗаго, вънѫтрꙗго, вънѫтрего, вънѫтрега, вънѫтрѣго, вънѫтрѣего, вънѫтрѣаго, вънѫтрѣго, вънѫтрѧго, вънѫтрѧего, вънѫтрѧаго, вънѫтрѧго, вънѫтрговънѫтрмь, вънѫтрмь, вънѫтрмъ, вънѫтрмъвънѫтрмь, вънѫтрмь, вънѫтрмъ, вънѫтрмъ, вънѫтремь, вънѫтремъ, вънѫтрѣмь, вънѫтрѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
вънѫтре, вънѫтреевънѫтрꙗꙗ, вънѫтрꙗа, вънѫтрꙗѧ, вънѫтрѧѧ, вънѫтрѣꙗ, вънѫтрѣа, вънѫтрѣѣвънѫтрхъ, вънѫтрхъ, вънѫтрхь, вънѫтрхьвънѫтрмъ, вънѫтрмъ, вънѫтрмь, вънѫтрмьвънѫтрꙗꙗ, вънѫтрꙗа, вънѫтрꙗѧ, вънѫтрѧѧ, вънѫтрѣꙗ, вънѫтрѣа, вънѫтрѣѣвънѫтрм, вънѫтрм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
вънѫтрхъ, вънѫтрхъ, вънѫтрхь, вънѫтрхьвънѫтрвънѫтрюювънѫтрма, вънѫтрмавънѫтрꙗꙗ, вънѫтрꙗа, вънѫтрѣꙗ, вънѫтрѣа, вънѫтрѣѣ, вънѫтрѧѧвънѫтрѧѧ, вънѫтрѩѧ, вънѫтрее, вънѫтрѥѥ, вънѫтреѥ, вънѫтрꙗѧ, вънѫтрѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
вънѫтр, вънѫтревънѫтрѭѭ, вънѫтреѭ, вънѫтрѧѧ, вънѫтрѩѧ, вънѫтрюювънѫтреѭ, вънѫтреѫ, вънѫтрѥѭ, вънѫтрѥѫ, вънѫтрѭѭ, вънѫтреѧ, вънѫтрею, вънѫтрѥѧ, вънѫтрѥювънѫтр, вънѫтрѣвънѫтрѧѧ, вънѫтрѩѧ, вънѫтрее, вънѫтрѥѥ, вънѫтреѥ, вънѫтрꙗѧ, вънѫтрѧвънѫтрхъ, вънѫтрхъ, вънѫтрхь, вънѫтрхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
вънѫтрмъ, вънѫтрмъ, вънѫтрмь, вънѫтрмьвънѫтрѧѧ, вънѫтрѩѩ, вънѫтрѩѧ, вънѫтрꙗѧ, вънѫтрѭѭ, вънѫтрее, вънѫтрѥе, вънѫтрѧвънѫтрм, вънѫтрмвънѫтрхъ, вънѫтрхъ, вънѫтрхь, вънѫтрхьвънѫтрвънѫтрюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
вънѫтрма, вънѫтрма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
вънѫтрьн҄ь - прил 1. Вътрешен, който се намира във вътрешността на нещо положе тѣло свое хе бже нашъ. ꙁаложлъ ес пѫть вꙿсѣко непрѣꙁн. ходѧщ по ꙁем. ꙇ вꙿсѣкомѹ недѫгѹ. ходѧщюмѹ по плът. ꙇ скоꙁѣ мѧса. по жламъ вьнѫтрьнмъ СЕ 42а 16  ѹстрьм сꙙ на вьнѫтрьн҄ї дворъ  вьлѣꙁе въ ꙗтъхѹльнцѫ С 565.20—21 повелѣ терентꙗ  афркана. маѯма же  помпꙗ. въ вънѫтрьн҄ѫ тьмнцѫ вьврѣшт С 177.14 2. Прен. Който се отнася до душата, съзнанието; невидим, духовен ов же протвънꙑѧ слꙑ гонꙗахѫ. отъ вьнѣштьн҄хꙿ съкровштъ. вь вьнѫтрьн҄хъ бѣжꙙште С 467.18 3. Като същ. a) вънѫтрьн҄е ср ед a) τὸ ἐντός Вътрешността на нещо фарсею слѣпе. ост прѣжде вьнѫтрьнее стекльнц. ꙇ поропсдѣ да бѫдетъ  вьнѣщьнее ма сто М Мт 23.26 ЗI b) вънѫтрьн҄е ср ед вънѫтрьнꙗꙗ ср мн τὸ ἔσωϑεν, τὰ ἐντός Духовното, невидимото; вътрешният мир на човека беꙁѹмьн не же л естъ сътворлъ вънѣштьнее. ꙇ вънѫтрьнее сътвор М Лк 11.40 З блс. дше моѣ гѣ.  вьсѣ вьнѫтрънѣа мое імѩ стое его СП 102.1 нꙑнѣ вꙑ фарсѣ вьнѣштьнее стькльнц  мсѣ оштаате. а вънѫтрьнѣа ваша плъна сѫтъ хꙑштенѣ  ꙁълобꙑ М Лк 11.39 З Изч М З СП СЕ С Гр ἐνδότερος ὁ ἔνδοϑεν вьнѫтрьн҄ вьнѫтрън҄ вънѫтрън҄ Нвб Срв внетрен диал ДА внетре, внътре, унетре нареч диал ДА