Исторически речник
вънѧт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вънѧтвъньмѫ, вънъмѫ, вънмѫ, въньмѹ, вънъмѹ, вънмѹвъньмеш, вънъмеш, вънмешвъньметъ, вънъметъ, вънметъ, въньметь, вънъметь, вънметь, въньмет, вънъмет, вънметвъньмемъ, вънъмемъ, вънмемъ, въньмемь, вънъмемь, вънмемь, въньмем, вънъмем, вънмем, въньмемо, вънъмемо, вънмемовъньмете, вънъмете, вънмете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въньмѫтъ, вънъмѫтъ, вънмѫтъ, въньмѹтъ, вънъмѹтъ, вънмѹтъ, въньмѫть, вънъмѫть, вънмѫть, въньмѹть, вънъмѹть, вънмѹть, въньмѫт, вънъмѫт, вънмѫт, въньмѹт, вънъмѹт, вънмѹтвъньмевѣ, вънъмевѣ, вънмевѣвъньмета, вънъмета, вънметавъньмете, вънъмете, вънметевъньм, вънъмвъньм, вънъм
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въньмѣмъ, вънъмѣмъ, въньмѣмь, вънъмѣмь, въньмѣм, вънъмѣмвъньмѣте, вънъмѣтевъньмѣвѣ, вънъмѣвѣвъньмѣта, вънъмѣтавънѧхъ, вънѧсъ, вънѧхь, вънѧсь, вънѧхвънѧ, вънѧтъ, вънѧть
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вънѧ, вънѧтъ, вънѧтьвънѧсомъ, вънѧхомъ, вънѧсомь, вънѧхомь, вънѧхом, вънѧхмꙑвънѧстевънѧшѧ, вънѧсѧ, вънѧшѫ, вънѧша, вънѧше, вънѧхѫвънѧсовѣ, вънѧховѣвънѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вънѧсте*въньмѣахъ*въньмѣаше*въньмѣаше*въньмѣахомъ*въньмѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въньмѣахѫ*въньмѣаховѣ*въньмѣашета*въньмѣашете
вънѧт -въньмѫ -въньмеш св 1. Внимателно и съсредоточено възприема чрез слуха си, изслушам с участие, вслушам се, разбера пасꙑ ілѣ вънм Е 6а 1 Срв. СП79.2 СЕ11b 15 СЕ100а 4 вънъм гласъ молітвꙑ моеѩ. црю моі бже моі СП 5.3 бже бже моі вонъмі мі въскѫѭ оставі мѩ СП 21.2 вънъм въ помощъ моѭ гі спньѣ моего СП 37.23 Срв. СЕ77а 5 съподоб нꙑ къ себѣ въꙁвратт сѧ. ꙇ вьнъм намъ блгвенемь СЕ 62b 8—9 стꙑ же кодратъ поꙗше. бе на помоштъ мьнѣ вьньм С 118.12 такоже ї хс. аште да не по того обраꙁѹ глагол҄еш. не послѹшатъ тебе н въньметъ С 382.23 не бо съплескано ко. л блꙙдьно вашмъ слѹхомъ вънꙙт мол҄ѫ. нъ стнꙿнааго рад словесе С 533.2 въньмѣмъ Като богослужебен възглас — слушайки, нека да внимаваме! ꙇ абе реⷮ҇е вънъмѣⷨ҇. ппъ же въꙁдвгъ потръ реетъ. вънъмѣмъ СЕ 11b 1, 2—3 Срв. СЕ96b 19 СЕ99b 16 2. Покажа се внимателен, предпазлив слꙑшѫ бо ꙗко  кꙑѧ отъ васъ ждове прꙁꙑваѭтъ въ сьньмѣхъ. тѣмъ вьньмѣте да нкакоже вамъ.  велко  мало.  вол҄ьнꙑ грѣхъ пркоснетъ сꙙ.  н днъ отъ васъ да не съгрѣштъ С 135.28 3. Избера, предпочета, реша се же сътворі ꙁа ведомꙑѧ рад. не раꙁѹмѣт кꙑхꙿ ꙗко  дрѹꙁ дѫтъ оскврьнт сꙙ въ трѣбахъ. нъ да вдꙙтъ вьс. ꙗко вьнꙙтъ вь темꙿнцѫ аб т С 125.8—9 4. Изпитам [желание и под.] помꙑшл҄ен же вьнꙙ вдѣт како отълѫатъ сꙙ дѹша отъ тѣлесе.  вьн҄егда о семъ бога молꙗаше. вьсхꙑт сꙙ раꙁѹмомъ въ стѫѭ вѳлеемъ С 296.1 М З А СК Е СП СЕ С Гр προσέχω κρίνω εἰσδέχομαι вьнѧт Нвб Срв [при]ема, [възпри]ема ОА ВА НТ БТР АР РБЕ