Исторически речник
въньмат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вънматвънмлѭ, вънмаѭ, вънмаѫ, вънмлѧ, вънмаѧ, вънмлю, вънмаю, вънемлѭ, вънемлѧ, вънемлювънмлеш, вънмаш, вънмаеш, вънмааш, вънемлешвънмлетъ, вънматъ, вънмаетъ, вънмаатъ, вънмлеть, вънмать, вънмаеть, вънмаать, вънмлет, вънмат, вънмает, вънмаат, вънемлетъ, вънемлеть, вънемлетвънмлемъ, вънмамъ, вънмаемъ, вънмаамъ, вънмлемь, вънмамь, вънмаемь, вънмаамь, вънмлем, вънмам, вънмаем, вънмаам, вънмлемо, вънмамо, вънмаемо, вънмаамо, вънемлемъ, вънемлемь, вънемлем, вънемлемовънмлете, вънмате, вънмаете, вънмаате, вънемлете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вънмлѭтъ, вънмаѭтъ, вънмаѫтъ, вънмлѧтъ, вънмаѧтъ, вънмлютъ, вънмаютъ, вънмлѭть, вънмаѭть, вънмаѫть, вънмлѧть, вънмаѧть, вънмлють, вънмають, вънмлѭт, вънмаѭт, вънмаѫт, вънмлѧт, вънмаѧт, вънмлют, вънмают, вънемлѭтъ, вънемлѧтъ, вънемлютъ, вънемлѭть, вънемлѧть, вънемлють, вънемлѭт, вънемлѧт, вънемлютвънмлевѣ, вънмавѣ, вънмаевѣ, вънмаавѣ, вънемлевѣвънмлета, вънмата, вънмаета, вънмаата, вънемлевѣвънмлете, вънмате, вънмаете, вънмаате, вънемлетевънмл, вънма, вънемлвънмл, вънма, вънемл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вънмлмъ, вънмлѣмъ, вънмлꙗмъ, вънмамъ, вънмлмь, вънмлѣмь, вънмлꙗмь, вънмамь, вънмлм, вънмлѣм, вънмлꙗм, вънмам, вънемлмъ, вънемлѣмъ, вънемлꙗмъ, вънемлмь, вънемлѣмь, вънемлꙗмь, вънемлм, вънемлѣм, вънемлꙗмвънмлте, вънмлѣте, вънмлꙗте, вънмате, вънемлте, вънемлѣте, вънемлꙗтевънмлвѣ, вънмлѣвѣ, вънмлꙗвѣ, вънмавѣ, вънемлвѣ, вънемлѣвѣ, вънемлꙗвѣвънмлта, вънмлѣта, вънмлꙗта, вънмата, вънемлта, вънемлѣта, вънемлꙗтавънмахъ, вънмахь, вънмахвънма
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вънмавънмахомъ, вънмахомь, вънмахом, вънмахмꙑвънмастевънмашѧ, вънмашѫ, вънмаша, вънмаше, вънмахѫвънмаховѣвънмаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вънмастевънмаахъ, вънмахъ, вънмьꙗхъ, вънмаахь, вънмахь, вънмьꙗхь, вънмаах, вънмах, вънмьꙗх, вънемьꙗхъ, вънемьꙗхь, вънемьꙗхвънмааше, вънмаше, вънмьꙗше, вънемьꙗшевънмааше, вънмаше, вънмьꙗше, вънемьꙗшевънмаахомъ, вънмахомъ, вънмьꙗхомъ, вънмаахомь, вънмахомь, вънмьꙗхомь, вънмаахоъ, вънмахом, вънмьꙗхом, вънемьꙗхомъ, вънемьꙗхомь, вънемьꙗхомвънмаашете, вънмашете, вънмьꙗшете, вънмаасте, вънмасте, вънмьꙗсте, вънемьꙗшете, вънемьꙗсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
вънмаахѫ, вънмахѫ, вънмьꙗхѫ, вънмаахѹ, вънмахѹ, вънмьꙗхѹ, вънемьꙗхѫ, вънемьꙗхѹвънмааховѣ, вънмаховѣ, вънмьꙗховѣ, вънемьꙗховѣвънмаашета, вънмашета, вънмьꙗшета, вънмааста, вънмаста, вънмьꙗста, вънемьꙗшета, вънемьꙗставънмаашете, вънмашете, вънмьꙗшете, вънмаасте, вънмасте, вънмьꙗсте, вънемьꙗшете, вънемьꙗсте
въньмат несв вънмат -вънемлѭ -вънемл҄еш 1. Внимателно и съсредоточено възприемам чрез слуха си, слушам с участие, внимавам бѫдѣте ѹш твої вънемлѭште гласъ молтвꙑ моеѩ СП 129.2 Срв. СЕ79а 19  да бѫдете о тво отвръстѣ. ꙇ ѹш тво вьнемⷧѭщ глⷭ҇а мⷧотвꙑ его СЕ 101b 13 хотѣхъ продльжт слово. нъ гонѣѭтъ  съвѣштанаꙗ. вьнемѭштмъ аште помьнꙙтъ С 423.23 2. Внимателен съм, предпазлив съм, внимавам вьнемлѣте млостꙑнѧ вашеѩ не творт прѣдъ лвкꙑ да вдм бѫдете м. аште л же н мъꙁдꙑ не мате. отъ отца вашего же естъ на нбсхъ М Мт 6.1 З А СК сего рад (по)добаетъ. лше намъ внма(т сл)ꙑшанемъ да (не к)о(гд)а отпа(де)мъ Е 8б 16—17 ꙗко бо многѫ то тьштетѫ.  несътрьпмъ врѣдъ.  велкѫ бѣдѫ наводтъ не вънмаѭштїмъ С 513.24 3. Вземам под внимание, имам предвид  сьвѣдѣтел҄ьствѹтъ реено самѹл҄емъ. не вьнма добротѣ. н вꙑсотѣ въꙁдраста го С 546.11—12 вънмат себѣ προσέχω ἐμαυτῷ Внимавам вънемлѣте себѣ. аште же съгрѣштъ (бра) тебѣ братръ тво ꙁапрѣт емѹ М Лк 17.3 З А СК вьнемлѣте же себѣ еда когда отѧжаѭтъ срдца ваша. обѣданмь  пьѣньствомь. ꙇ пеальм жтескꙑм. ꙇ надетъ на вꙑ вънеꙁаапѫ дьнь тъ М Лк 21.34 З А СК вънмат [себѣ] отъ кого [есо] προσέχω [ἐμαυτῷ] ἀπό τινος Внимавам, пазя се от някого [нещо] вънемлѣте отъ лъжхъ пророкъ. ꙇже прходѧтъ къ вамъ. въ одеждахъ овьахъ. вьнѫтрь же сѫтъ влъц хꙑштьнц М Мт 7.15 З А вьнемлѣте себѣ отъ кваса фарсѣска. еже естъ лцемѣре М Лк 12.1 З М З А СК Е СП СЕ С Р МЛ Гр προσέχω вьньмат вьнмат внмат Нвб внимая остар Дюв НГер ЕтМл внимавам ОА ВА Бот ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ