Исторически речник
вълѣст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вълѣствълѣꙁѫ, вълѣꙁѹвълѣꙁешвълѣꙁетъ, вълѣꙁеть, вълѣꙁетвълѣꙁемъ, вълѣꙁемь, вълѣꙁем, вълѣꙁемовълѣꙁете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вълѣꙁѫтъ, вълѣꙁѹтъ, вълѣꙁѫть, вълѣꙁѹть, вълѣꙁѫт, вълѣꙁѹтвълѣꙁевѣвълѣꙁетавълѣꙁетевълѣꙁвълѣꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вълѣꙁѣмъ, вълѣꙁѣмь, вълѣꙁѣмвълѣꙁѣтевълѣꙁѣвѣвълѣꙁѣтавълѣꙁъ, вълѣꙁохъ, вълѣꙁь, вълѣꙁохь, вълѣꙁохвълѣꙁе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вълѣꙁевълѣꙁомъ, вълѣꙁохомъ, вълѣꙁомь, вълѣꙁохомь, вълѣꙁохом, вълѣꙁохмꙑвълѣꙁете, вълѣꙁостевълѣꙁѫ, вълѣꙁошѧ, вълѣꙁошѫ, вълѣꙁоша, вълѣꙁоше, вълѣꙁохѫвълѣꙁовѣ, вълѣꙁоховѣвълѣꙁета, вълѣꙁоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вълѣꙁете, вълѣꙁосте*вълѣꙁѣахъ*вълѣꙁѣаше*вълѣꙁѣаше*вълѣꙁѣахомъ*вълѣꙁѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*вълѣꙁѣахѫ*вълѣꙁѣаховѣ*вълѣꙁѣашета*вълѣꙁѣашете
вълѣст -вълѣꙁѫ -вълѣꙁеш св 1. Навляза вътре в границите, в пределите на нещо ꙇ вълѣꙁъшѧ въ гробъ вдѣшѧ юношѫ сѣдѧшть о десноѭ М Мк 16.5 З А вовода же агрпъ вьлѣꙁъ въ амасїскъ градъ. съꙁъва старѣшнꙑ града С 17.5 нкакоже ѹстрашвъше сꙙ. вь срѣдѫ вьлѣꙁъше крьстꙗн сам сꙙ нарекошꙙ С 86.4 сътворвъ хво ꙁнамен. вьлѣꙁе въ огн҄ь  ꙁнѫвъ прѣда дѹшѫ С 144.20 пасѫштемъ же сꙙ вельбѫдомъ тѹ ... дна отъ н҄хъ шьдъш. блꙁъ вьс вьлѣꙁе въ н҄вѫ ꙗст хотꙙшт С 217.30 нѣсмъ достонъ да м подъ кровъ вълѣꙁеш С 308.3 тако  тꙑ вълѣꙁъ въ водѫ.  обраꙁъмь етеромь въ водѣ погребенъ. ꙗко же  онъ въ камене. въстааш пакꙑ въ обꙿновлен жꙁн ход(ѧ) Х IВб 9 Кача се, вляза [в кораб, ладия и под.]. ꙇ абе ѹбѣд съ ѹенкꙑ вьлѣст въ корабь. ꙇ варт  на ономь полѹ М Мт 14.22 З А СК 2. Вляза, проникна [през врата и под.] вьлѣꙁе двьр жвотьнꙑѧ ꙁатворенꙑм двьрьм С 501.7 Проникна, вмъкна се, нахлуя някъде. вь тѣхъ же мѣстѣхъ раꙁбонц нѣц таѧште сꙙ. ꙗко мѣньꙗ обл бѣаше въ манастꙑр. подъкопавꙿше стѣнѫ ноштьѭ. вьлѣꙁошꙙ въ манастꙑрь.  вса съкрѹшвꙿше С 557.26 Образно. ѹбоꙗвъше же сꙙ да како нестꙑ дхъ обратвъ сꙙ вьлѣꙁетъ вь н҄ѫ. молшꙙ го прѣбꙑт отроковц ѹ н҄его в҃ дьн С 520.13 посълашꙙ на мѫжа дхъ въ обраꙁѣ ꙁмнѣ. же вьлѣꙁъ въ лоно мѫжа мѫааше. болѣꙁн беспрѣстан мꙋ творꙙ С 567.6 3. Постъпя, вляза някъде рѣхъ т ꙗко старъ с.  не можеш рьнецъ бꙑт. д аште хоштеш рьнецъ бꙑт. вьлѣꙁ вь обьшт манастꙑрь. ждеже вꙙште братѧ стъ С 170.3—4 4. Отида, вляза при някого, явя се пред някого вьлѣꙁъ же маг҄стрꙗнꙿ къ воводѣ рее. пршелъ стъ васлскъ С 20.1 мꙑшлꙗахѫ како бꙑ вьлѣст къ стѹѹмѹ С 37.4 дѫштѹ мѹ манастꙑра дот.  вьлѣꙁъ къ сѫшт тѹ братї цѣлова ѧ С 523.21—22 5. Взема участие, включа се в нещо дрѹꙁ же пакꙑ въ подвгъ вьлѣꙁъше. воле же не могѫште до коньнꙑ болѣꙁн сътрьпѣт С 85.22 М З А СК СЕ С Х Гр εἰσέρχομαι ἐπεισέρχομαι ἔρχομαι παρέρχομαι ὑπεισέρχομαι ἐμβαίνω ἀναβαίνω καταβαίνω вьлѣст Нвб вляза ОА ВА АК Бот НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА влеза, влезна ДА