Исторически речник
вълт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вълтвълѭ, въльѭ, вълѫ, въльѫ, вълѧ, въльѧ, вълю, въльювълш, въльш, вълешвълтъ, въльтъ, вълетъ, вълть, въльть, вълеть, вълт, въльт, вълетвълмъ, въльмъ, вълемъ, вълмь, въльмь, вълемь, вълм, въльм, вълем, вълмо, въльмо, вълемовълте, въльте, вълете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вълѭтъ, въльѭтъ, вълѫтъ, въльѫтъ, вълѧтъ, въльѧтъ, вълютъ, въльютъ, вълѭть, въльѭть, вълѫть, въльѫть, вълѧть, въльѧть, вълють, въльють, вълѭт, въльѭт, вълѫт, въльѫт, вълѧт, въльѧт, вълют, въльютвълвѣ, въльвѣ, вълевѣвълта, въльта, вълетавълте, въльте, вълетевълвъл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вълмъ, вълмь, вълмвълтевълвѣвълтавълхъ, вълхь, вълхвъл
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въллвълхомъ, вълхомь, вълхом, вълхмꙑвълстевълшѧ, вълшѫ, вълша, вълше, вълхѫвълховѣвълста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вълсте*вълꙗахъ*вълꙗаше*вълꙗаше*вълꙗахомъ*вълꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*вълꙗахѫ*вълꙗаховѣ*вълꙗашета*вълꙗашете
вълт -въльѭ -въльш св Налея по томь же въл водѫ въ ѹмꙑвальнцѫ. ꙇ наѧтъ ѹмꙑват ноѕѣ ѹенкомъ М Йо 13.5 Изч М Гр βάλλω Нвб влея ОА ВА ЕтМл БТР АР РБЕ