Исторически речник
вълаꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вълаꙗт сѧвълаѭ, вълаѫ, вълаѧ, вълаювълаш, вълаш, вълаашвълатъ, вълаетъ, вълаатъ, вълать, вълаеть, вълаать, вълат, вълает, вълаатвъламъ, вълаемъ, вълаамъ, въламь, вълаемь, вълаамь, вълам, вълаем, вълаам, въламо, вълаемо, вълаамовълате, вълаете, вълаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вълаѭтъ, вълаѫтъ, вълаѧтъ, вълаютъ, вълаѭть, вълаѫть, вълаѧть, вълають, вълаѭт, вълаѫт, вълаѧт, вълаютвълавѣ, вълаевѣ, вълаавѣвълата, вълаета, вълаатавълате, вълаете, вълаатевълавъла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въламъ, въламь, въламвълатевълавѣвълатавълаꙗхъ, вълаꙗхь, вълаꙗх, вълаѧхъ, вълаѧхь, вълаѧхвълаꙗ, вълаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вълаꙗ, вълаѧвълаꙗхомъ, вълаꙗхомь, вълаꙗхом, вълаꙗхмꙑ, вълаѧхомъ, вълаѧхомь, вълаѧхомвълаꙗсте, вълаѧстевълаꙗшѧ, вълаꙗшѫ, вълаꙗша, вълаꙗше, вълаꙗхѫ, вълаѧшавълаꙗховѣ, вълаѧховѣвълаꙗста, вълаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вълаꙗсте, вълаѧстевълаꙗахъ, вълаѣахъ, вълаꙗхъ, вълаахъ, вълаꙗахь, вълаѣахь, вълаꙗхь, вълаахь, вълаꙗах, вълаѣах, вълаꙗх, вълаах, вълаѧхъ, вълаѧхь, вълаѧхвълаꙗаше, вълаѣаше, вълаꙗше, вълааше, вълаѧшевълаꙗаше, вълаѣаше, вълаꙗше, вълааше, вълаѧшевълаꙗахомъ, вълаѣахомъ, вълаꙗхомъ, вълаахомъ, вълаꙗахомь, вълаѣахомь, вълаꙗхомь, вълаахомь, вълаꙗахом, вълаѣахом, вълаꙗхом, вълаахом, вълаѧхомъ, вълаѧхомь, вълаѧхомвълаꙗашете, вълаѣашете, вълаꙗшете, вълаашете, вълаꙗасте, вълаѣасте, вълаꙗсте, вълаасте, вълаѧшете, вълаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
вълаꙗахѫ, вълаѣахѫ, вълаꙗхѫ, вълаахѫ, вълаꙗахѹ, вълаѣахѹ, вълаꙗхѹ, вълаахѹ, вълаѧхѹвълаꙗаховѣ, вълаѣаховѣ, вълаꙗховѣ, вълааховѣ, вълаѧховѣвълаꙗашета, вълаѣашета, вълаꙗшета, вълаашета, вълаꙗаста, вълаѣаста, вълаꙗста, вълааста, вълаѧшета, вълаѧставълаꙗашете, вълаѣашете, вълаꙗшете, вълаашете, вълаꙗасте, вълаѣасте, вълаꙗсте, вълаасте, вълаѧшете, вълаѧсте
вълаꙗт сѧ -вълаѭ сѧ -вълаш сѧ несв Мятам се, блъскам се, клатя се, люлян от вълни или морска буря корабь же бѣ по срѣдѣ морѣ вълаѩ сѧ влънам. бѣ бо протвенъ вѣтръ М Мт 14.24 З А ꙇ тъ вълѣꙁе въ корабъ. ꙇ ѹенц(ц) его ... ꙇ сънде бѫрѣ вѣтръна въ еꙁеро. ꙇ сконьаваахѫ сѧ  вълаахѫ сѧ ... въꙁбудшѧ  глѭште. наставъне погꙑблемь М Лк 8.23 Изч М З А Гр βασανίζομαι κινδυνεύω Нвб Ø