Исторически речник
вълаꙁъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
вълаꙁъ, вълаꙁьвълаꙁавълаꙁѹ, вълаꙁоввълаꙁъ, вълаꙁьвълаꙁавълаꙁомь, вълаꙁомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
вълаꙁѣвълаꙁевълаꙁ, вълаꙁовевълаꙁъ, вълаꙁь, вълаꙁовъ, вълаꙁовьвълаꙁомъ, вълаꙁомь, вълаꙁовомъ, вълаꙁовомьвълаꙁꙑ, вълаꙁовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
вълаꙁꙑ, вълаꙁовꙑ, вълаꙁъмвълаꙁѣхъ, вълаꙁѣхь, вълаꙁохъ, вълаꙁохь, вълаꙁовохъ, вълаꙁовохьвълаꙁавълаꙁѹвълаꙁома
вълаꙁъ м Влизане, вход вдѣхомъ га ... прстѫп бо вьнеꙁаапъ. съпастел҄ь хлѣвнѣ двьр не раꙁдѣлвъ. а мꙑ двна прстѫпьньꙗ го ѹжасъше сꙙ. ѹдхомъ сꙙ мже новъ такъ вълаꙁъ сътвор С 499.24 а  отъ гроба  сходъ прѣдетъ вьсего помꙑсла.  къ ѹенкомъ вълаꙁъ лше рѣ стъ С 501.18  тъьѭ слово рее.  раꙁбонка въ породѫ вьведе а не трѣбова молтвꙑ. ацѣ вьсѣхъ же по адамѣ. ставлъ бѣ богъ отъ того вълаꙁа С 308.24 Изч С Гр εἴσοδος Нвб влаз остар ВА