Исторически речник
въꙁꙗхат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁꙗхатвъꙁꙗдѫ, въꙁѣдѫ, въꙁꙗхаѭ, въꙁꙗдѹ, въꙁѣдѹвъꙁꙗдеш, въꙁѣдеш, въꙁꙗхаѥшвъꙁꙗдетъ, въꙁѣдетъ, въꙁꙗхаѥтъ, въꙁꙗдеть, въꙁѣдеть, въꙁꙗдет, въꙁѣдетвъꙁꙗдемъ, въꙁѣдемъ, въꙁꙗхаѥмъ, въꙁꙗдемь, въꙁѣдемь, въꙁꙗдем, въꙁѣдем, въꙁꙗдемо, въꙁѣдемовъꙁꙗдете, въꙁѣдете, въꙁꙗхаѥте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁꙗдѫтъ, въꙁѣдѫтъ, въꙁꙗхаѭтъ, въꙁꙗдѹтъ, въꙁѣдѹтъ, въꙁꙗдѫть, въꙁѣдѫть, въꙁꙗхаѭть, въꙁꙗдѹть, въꙁѣдѹть, въꙁꙗдѫт, въꙁѣдѫт, въꙁꙗхаѭт, въꙁꙗдѹт, въꙁѣдѹтвъꙁꙗдевѣ, въꙁѣдевѣ, въꙁꙗхаѥвѣвъꙁꙗдета, въꙁѣдета, въꙁꙗхаѥтавъꙁꙗдете, въꙁѣдете, въꙁꙗхаѥтевъꙁꙗд, въꙁꙗха, въꙁѣд, въꙁѣхавъꙁꙗд, въꙁꙗха, въꙁѣд, въꙁѣха
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁꙗдѣмъ, въꙁꙗхамъ, въꙁѣдѣмъ, въꙁѣхамъ, въꙁꙗдѣмь, въꙁꙗхамь, въꙁѣдѣмь, въꙁѣхамь, въꙁꙗдѣм, въꙁꙗхам, въꙁѣдѣм, въꙁѣхамвъꙁꙗдѣте, въꙁꙗхате, въꙁѣдѣте, въꙁѣхатевъꙁꙗдѣвѣ, въꙁꙗхавѣ, въꙁѣдѣвѣ, въꙁѣхавѣвъꙁꙗдѣта, въꙁꙗхата, въꙁѣдѣта, въꙁѣхатавъꙁꙗдъ, въꙁꙗдохъ, въꙁѣдъ, въꙁѣдохъ, въꙁꙗдь, въꙁꙗдохь, въꙁѣдь, въꙁѣдохь, въꙁꙗдох, въꙁѣдохвъꙁꙗде, въꙁѣде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁꙗде, въꙁѣдевъꙁꙗдомъ, въꙁꙗдохомъ, въꙁѣдомъ, въꙁѣдохомъ, въꙁꙗдомь, въꙁꙗдохомь, въꙁѣдомь, въꙁѣдохомь, въꙁѣдохомвъꙁꙗдете, въꙁꙗдосте, въꙁѣдете, въꙁѣдостевъꙁꙗдѫ, въꙁꙗдошѧ, въꙁѣдѫ, въꙁѣдошѧ, въꙁꙗдошѫ, въꙁѣдошѫ, въꙁꙗдоша, въꙁѣдоша, въꙁꙗдоше, въꙁѣдошевъꙁꙗдовѣ, въꙁꙗдоховѣ, въꙁѣдовѣ, въꙁѣдоховѣвъꙁꙗдета, въꙁꙗдоста, въꙁѣдета, въꙁѣдоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁꙗдете, въꙁꙗдосте, въꙁѣдете, въꙁѣдостевъꙁꙗдѣахъ, въꙁѣдѣахъ, въꙁꙗдѣахь, въꙁѣдѣахь, въꙁꙗдѣах, въꙁѣдѣахвъꙁꙗдѣаше, въꙁѣдѣашевъꙁꙗдѣаше, въꙁѣдѣашевъꙁꙗдѣахомъ, въꙁѣдѣахомъ, въꙁꙗдѣахомь, въꙁѣдѣахомь, въꙁꙗдѣахом, въꙁѣдѣахомвъꙁꙗдѣашете, въꙁѣдѣашете, въꙁꙗдѣасте, въꙁѣдѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁꙗдѣахѫ, въꙁѣдѣахѫ, въꙁꙗдѣахѹ, въꙁѣдѣахѹвъꙁꙗдѣаховѣ, въꙁѣдѣаховѣвъꙁꙗдѣашета, въꙁѣдѣашета, въꙁꙗдѣаста, въꙁѣдѣаставъꙁꙗдѣашете, въꙁѣдѣашете, въꙁꙗдѣасте, въꙁѣдѣасте
въꙁꙗхат -въꙁꙗдѫ -въꙁꙗдеш св Отплавам рее къ смонѹ вьꙁѣд (въ) въ глѫбнѫ. ꙇ въметѣте мрѣжѧ вашѧ въ ловтвѫ М Лк 5.4 Изч М Гр ἐπανάγω въꙁѣхат Нвб Ø