Исторически речник
въꙁъпт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁъптвъꙁъпѭ, въꙁъпьѭ, въꙁъпѫ, въꙁъпьѫ, въꙁъпѧ, въꙁъпьѧ, въꙁъпю, въꙁъпьювъꙁъпш, въꙁъпьш, въꙁъпешвъꙁъптъ, въꙁъпьтъ, въꙁъпетъ, въꙁъпть, въꙁъпьть, въꙁъпеть, въꙁъпт, въꙁъпьт, въꙁъпетвъꙁъпмъ, въꙁъпьмъ, въꙁъпемъ, въꙁъпм, въꙁъпьмь, въꙁъпемь, въꙁъпьм, въꙁъпем, въꙁъпмо, въꙁъпьмо, въꙁъпемовъꙁъпте, въꙁъпьте, въꙁъпете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁъпѭтъ, въꙁъпьѭтъ, въꙁъпѫтъ, въꙁъпьѫтъ, въꙁъпѧтъ, въꙁъпьѧтъ, въꙁъпютъ, въꙁъпьютъ, въꙁъпѭть, въꙁъпьѭть, въꙁъпѫть, въꙁъпьѫть, въꙁъпѧть, въꙁъпьѧть, въꙁъпють, въꙁъпьють, въꙁъпѭт, въꙁъпьѭт, въꙁъпѫт, въꙁъпьѫт, въꙁъпѧт, въꙁъпьѧт, въꙁъпют, въꙁъпьютвъꙁъпвѣ, въꙁъпьвѣ, въꙁъпевѣвъꙁъпта, въꙁъпьта, въꙁъпетавъꙁъпте, въꙁъпьте, въꙁъпетевъꙁъп, въꙁъпвъꙁъп, въꙁъп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁъпмъ, въꙁъпмъ, въꙁъпꙗмъ, въꙁъпѣмъ, въꙁъпамъ, въꙁъпмь, въꙁъпмь, въꙁъпꙗмь, въꙁъпѣмь, въꙁъпм, въꙁъпм, въꙁъпꙗм, въꙁъпѣмвъꙁъпте, въꙁъпꙗте, въꙁъпѣте, въꙁъпатевъꙁъпвѣвъꙁъптавъꙁъпхъ, въꙁъпхь, въꙁъпхвъꙁъп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁъпвъꙁъпхомъ, въꙁъпхомь, въꙁъпхом, въꙁъпхмꙑвъꙁъпстевъꙁъпшѧ, въꙁъпшѫ, въꙁъпша, въꙁъпше, въꙁъпхѫвъꙁъпховѣвъꙁъпста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁъпстевъꙁъпꙗахъ, въꙁъпаахъ, въꙁъпьꙗахъ, въꙁъпꙗхъ, въꙁъпахъ, въꙁъпьꙗхъ, въꙁъпꙗахь, въꙁъпаахь, въꙁъпьꙗахь, въꙁъпꙗхь, въꙁъпахь, въꙁъпьꙗхь, въꙁъпꙗах, въꙁъпаах, въꙁъпьꙗах, въꙁъпꙗх, въꙁъпах, въꙁъпьꙗх, въꙁъпьѧхъ, въꙁъпьѧхь, въꙁъпьѧхвъꙁъпꙗаше, въꙁъпьꙗаше, въꙁъпꙗше, въꙁъпьꙗше, въꙁъпьѧше, въꙁъпааше, въꙁъпашевъꙁъпꙗаше, въꙁъпьꙗаше, въꙁъпꙗше, въꙁъпьꙗше, въꙁъпьѧше, въꙁъпааше, въꙁъпашевъꙁъпꙗахомъ, въꙁъпьꙗахомъ, въꙁъпꙗхомъ, въꙁъпьꙗхомъ, въꙁъпꙗахомь, въꙁъпьꙗахомь, въꙁъпꙗхомь, въꙁъпьꙗхомь, въꙁъпꙗахом, въꙁъпьꙗахом, въꙁъпꙗхом, въꙁъпьꙗхом, въꙁъпьѧхомъ, въꙁъпьѧхомь, въꙁъпьѧхом, въꙁъпаахомъ, въꙁъпахомъ, въꙁъпаахомь, въꙁъпахомь, въꙁъпаахом, въꙁъпахомвъꙁъпꙗашете, въꙁъпьꙗашете, въꙁъпꙗшете, въꙁъпьꙗшете, въꙁъпꙗасте, въꙁъпьꙗасте, въꙁъпꙗсте, въꙁъпьꙗсте, въꙁъпьѧшете, въꙁъпьѧсте, въꙁъпаашете, въꙁъпашете, въꙁъпаасте, въꙁъпасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁъпꙗахѫ, въꙁъпьꙗахѫ, въꙁъпꙗхѫ, въꙁъпьꙗхѫ, въꙁъпꙗахѹ, въꙁъпьꙗахѹ, въꙁъпꙗхѹ, въꙁъпьꙗхѹ, въꙁъпьѧхѹ, въꙁъпьѧхѫ, въꙁъпаахѫ, въꙁъпахѫ, въꙁъпаахѹ, въꙁъпахѹвъꙁъпꙗаховѣ, въꙁъпьꙗаховѣ, въꙁъпꙗховѣ, въꙁъпьꙗховѣ, въꙁъпьѧховѣ, въꙁъпааховѣ, въꙁъпаховѣвъꙁъпꙗашета, въꙁъпьꙗашета, въꙁъпꙗшета, въꙁъпьꙗшета, въꙁъпꙗаста, въꙁъпьꙗаста, въꙁъпꙗста, въꙁъпьꙗста, въꙁъпьѧшета, въꙁъпьѧста, въꙁъпаашета, въꙁъпашета, въꙁъпааста, въꙁъпаставъꙁъпꙗашете, въꙁъпьꙗашете, въꙁъпꙗшете, въꙁъпьꙗшете, въꙁъпꙗасте, въꙁъпьꙗасте, въꙁъпꙗсте, въꙁъпьꙗсте, въꙁъпьѧшете, въꙁъпьѧсте, въꙁъпаашете, въꙁъпашете, въꙁъпаасте, въꙁъпасте
въꙁъпт -въꙁъпьѭ -въꙁъпьш св 1. Надам силен глас, извикам високо, провикна се; изкрещя, закрещя ꙇсъ же въꙁъпвъ глсмъ въльемь спѹст дхъ М Мт 27.50 З А СК ꙇ въꙁъп гласомъ велемъ  рее. блгсна тꙑ въ женахъ М Лк 1.42 З А СК егда же  вдѣшѧ архере  слѹгꙑ. въꙁъпшѧ глѭште. пропьн  пропьн  М Йо 19.6 З А СК он же лше въꙁъпшѧ пропьн  М Мк 15.14 З. Срв.Мк 15.13 М З  се дхь емлетъ і.  вьнеꙁапѫ въꙁъпетъ  прѫжаетъ с съ пѣнам СК Лк 9.39 молмъ тѧ гі. ꙇ въꙁъпемъ къ тебѣ. отрѣш ѫꙁꙑ раба твоего сего СЕ 43b 10 тѹ радѹ сѧ анћлъ дѣвѣ въꙁъпі К 14а 22 кнꙙꙁ же вел҄м вьꙁпвъше въсмꙗшꙙ сꙙ С 138.1 2. Тържествено съобщя, възглася, проглася нещо кротъко ꙗв сꙙ къ свꙙтлштѹ. пръвꙑмъ гласомъ. радость вьꙁьп  С 248. 14 проповѣдмъ спаса нашего въскрѣшень. пае же наше съпасен вьꙁьпїмъ С 479.14 добро стъ врѣмꙙ дьньсь вьсѣмъ намъ вьꙁꙿпт. реено блаженꙑмъ ддомъ. кто въꙁглагол҄етъ слꙑ гнꙙ С 486.22 3. Призова, повикам някого тебе дного нꙑнѣѹ вьꙁъпѭ С 311.8 М З А СК Б Е СС СЕ К С Гр κράζω ἀνακράζω βοάω ἀναβοάω ἐπιβοάω ἐκβοάω κραυγάζω ἀναφωνέω ἐπιφωνέω φωνέω λέγω ἀνακαλέομαι κηρύσσω χράομαι вьꙁъпт вьꙁьꙁпт вьꙁꙿпт вьꙁпт въꙁъпіт Нвб Ø