Исторически речник
въꙁъват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁъватвъꙁовѫ, въꙁовѹвъꙁовешвъꙁоветъ, въꙁоветь, въꙁоветвъꙁовемъ, въꙁовемь, въꙁовем, въꙁовемовъꙁовете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁовѫтъ, въꙁовѹтъ, въꙁовѫть, въꙁовѹть, въꙁовѫт, въꙁовѹтвъꙁовевѣвъꙁоветавъꙁоветевъꙁоввъꙁов
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁовѣмъ, въꙁовѣмь, въꙁовѣмвъꙁовѣтевъꙁовѣвѣвъꙁовѣтавъꙁъвахъ, въꙁвахъ, въꙁъвахь, въꙁвахь, въꙁъвах, въꙁвахвъꙁъва, въꙁва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁъва, въꙁвавъꙁъвахомъ, въꙁвахомъ, въꙁъвахомь, въꙁвахомь, въꙁъвахом, въꙁвахом, въꙁъвахмꙑ, въꙁвахмꙑвъꙁъвасте, въꙁвастевъꙁъвашѧ, въꙁвашѧ, въꙁъвашѫ, въꙁвашѫ, въꙁъваша, въꙁваша, въꙁъваше, въꙁваше, въꙁъвахѫ, въꙁвахѫвъꙁъваховѣ, въꙁваховѣвъꙁъваста, въꙁваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁъвасте, въꙁвастевъꙁъваахъ, въꙁьвахъ, въꙁвахъ, въꙁовѣахъ, въꙁовѣхъ, въꙁъваахь, въꙁьвахь, въꙁвахь, въꙁовѣахь, въꙁовѣхь, въꙁъваах, въꙁьвах, въꙁвах, въꙁовѣах, въꙁовѣх, въꙁовѧхъ, въꙁовѧхь, въꙁовѧхвъꙁъвааше, въꙁьваше, въꙁваше, въꙁовѣаше, въꙁовѣше, въꙁовѧшевъꙁъвааше, въꙁьваше, въꙁваше, въꙁовѣаше, въꙁовѣше, въꙁовѧшевъꙁъваахомъ, въꙁьвахомъ, въꙁвахомъ, въꙁовѣахомъ, въꙁовѣхомъ, въꙁъваахомь, въꙁьвахомь, въꙁвахомь, въꙁовѣахомь, въꙁовѣхомь, въꙁъваахом, въꙁьвахом, въꙁвахом, въꙁовѣахом, въꙁовѣхом, въꙁовѧхомъ, въꙁовѧхомь, въꙁовѧхомвъꙁъваашете, въꙁьвашете, въꙁвашете, въꙁовѣашете, въꙁовѣшете, въꙁъваасте, въꙁьвасте, въꙁвасте, въꙁовѣасте, въꙁовѣсте, въꙁовѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁъваахѫ, въꙁьвахѫ, въꙁвахѫ, въꙁовѣахѫ, въꙁовѣхѫ, въꙁъваахѹ, въꙁьвахѹ, въꙁвахѹ, въꙁовѣахѹ, въꙁовѣхѹ, въꙁовѧхѹвъꙁъвааховѣ, въꙁьваховѣ, въꙁваховѣ, въꙁовѣаховѣ, въꙁовѣховѣ, въꙁовѧховѣвъꙁъваашета, въꙁьвашета, въꙁвашета, въꙁовѣашета, въꙁовѣшета, въꙁъвааста, въꙁьваста, въꙁваста, въꙁовѣаста, въꙁовѣста, въꙁовѧставъꙁъваашете, въꙁьвашете, въꙁвашете, въꙁовѣашете, въꙁовѣшете, въꙁъваасте, въꙁьвасте, въꙁвасте, въꙁовѣасте, въꙁовѣсте, въꙁовѧсте
въꙁъват -въꙁовѫ -въꙁовеш св 1. Надам силен глас, извикам, провикна се он же вдѣвъше  по морю ходѧштъ. непьштевашѧ прꙁракъ бꙑт. ꙇ въꙁъвашѧ М Мк 6.49 З  се рекъ. гласомь велемь въꙁъва. лаꙁаре грѧд вонъ М Йо 11.43 СК.Срв. С 317.4 ꙇс же вьꙁъва  рее. вѣрѹѩ вь мѧ. не вѣрѹѹтъ въ мѧ нъ въ посълавъшааго мѧ М Йо 12.44 З А  се дъва слѣпъца ... слꙑшавъша ѣко съ ммо ходтъ въꙁъваста глѭща. помлѹі нъ снѹ давъ ЗI Мт 20.30 се же слꙑшавъ льствꙑ.  раждегъ сꙙ гнѣвомъ.  велм въꙁъвавъ повелѣ на ѹтрꙗ на рѣцѣ тгрьстѣ да сꙙ обрꙙштѫтъ С 59.29—30 Надам молитвен възглас. ѹслꙑші гі гласъ моі мьже воꙁъвахъ СП 26. 7 воꙁьвашѩ праведьнц. і гь ѹслꙑша ѩ СП 33.18 Срв. Е24б 14 воꙁъвахъ вьсѣмь срцемь моїмъ СП 118.145 2. Молитвено се обърна [към Бог, божество] гласьмъ моімъ къ гві воꙁьвахъ СП 3.5 гь ѹслꙑшітъ мѩ егда вьꙁовѫ къ немѹ СП 4.4 Срв. СЕ73а 12 аꙁъ къ бѹ воꙁьвахъ і гъ ѹслъша мѩ СП 54.17 г бже нашъ.  да ѹвѣдꙙтъ вьс ꙗко кꙿ тебѣ въꙁвахомъ  съпасен бꙑхомъ С 77.27 3. Повикам, извикам някого; призова егда лаꙁара въꙁъва отъ гроба. ꙇ вьскрѣс его отъ мрътвꙑхъ М Йо 12.17 А СК ѿ ећѵпта въꙁъвахъ снъ мо А Мт 2.15 СК Б гі ісхе бже нашъ. сѫ цѣлтель недѫжънꙑмъ. въꙁъвавꙑ въ съборѣ. сълѫкѫѭ ꙇ въꙁложь рѫцѣ сво на нѭ СЕ 40а 2 тꙑ же с пожал мꙿже послѣжде въꙁъванъ с. нъ мноꙁѣхъ старѣ бѫдеш С 16.3 аште не бꙑ мене напрасно въꙁъвалъ. да оштѹтвъ отъскохъ С 276.4 4. Поканя егда въꙁъванъ бѫдеш на бракъ. не сѧд на прѣдьн҄мь мѣстѣ З Лк 14.6 къ етеръ сътвор веерѫ вельѭ. ꙇ въꙁъва многꙑ З Лк 14.16 аште же сꙙ сълѹааше къгда дѫштѹ мѹ въ градꙑ съ въꙁъвавъшмъ го въ домꙑ своѧ благословьнꙗ рад С 207.9 5. Назова, нарека ѡ ловѣколюбьствꙗ многа вꙑсота. ѡ трьпѣнꙗ нпрѣдомо множьство. сѫштѫѭ блѫдьнцѫ не въꙁъва блѫднцеѭ нъ женоѭ С 394.16 такожде въꙁъват ἀντικαλέω Поканя от своя страна глааше же къ ꙁъвавъшюмѹ . егда творш обѣдъ л веерѭ. не ꙁов дрѹгъ твохъ. н братрѩ твоѩ н рожденѣ твоего. н сѫсѣдъ богатъ. еда кол  т тѧ такожде въꙁовѫтъ.  бѫдетъ т въꙁдаане М Лк 14.12 М З А СК Б Е СП СЕ С ЗЛ Гр κράζω ἀνακράζω ἐκκράζω κραυγάζω καλέω ἀνακαλέομαι ἐπικαλέομαι προσκαλέω ἀντικαλέω προσαγορεύω φωνέω δέομαι. вар. προσφωνέω въꙁват въꙁоват вьꙁъват вьꙁоват воꙁъват воꙁьват Нвб въззова ж книж ЕтМл РБЕ