Исторически речник
въꙁнкнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁнкнѫтвъꙁнкнѫ, въꙁнкнѹвъꙁнкнешꙑвъꙁнкнетъ, въꙁнкнеть, въꙁнкнетвъꙁнкнемъ, въꙁнкнемь, въꙁнкнемвъꙁнкнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁнкнѫтъ, въꙁнкнѹтъ, въꙁнкнѫть, въꙁнкнѹть, въꙁнкнѫт, въꙁнкнѹтвъꙁнкневѣвъꙁнкнетавъꙁнкнетевъꙁнкнвъꙁнкн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁнкнѣмъ, въꙁнкнѣмь, въꙁнкнѣмвъꙁнкнѣтевъꙁнкнѣвѣвъꙁнкнѣтавъꙁнкъ, въꙁнкохъ, въꙁнкь, въꙁнкохь, въꙁнкохвъꙁне
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁневъꙁнкомъ, въꙁнкохомъ, въꙁнкомь, въꙁнкохомь, въꙁнкохом, въꙁнкохмꙑвъꙁнете, въꙁнкостевъꙁнкѫ, въꙁнкошѧ, въꙁнкошѫ, въꙁнкоша, въꙁнкоше, въꙁнкохѫвъꙁнковѣ, въꙁнкоховѣвъꙁнета, въꙁнкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁнете, въꙁнкосте*въꙁнкнѣахъ*въꙁнкнѣаше*въꙁнкнѣаше*въꙁнкнѣахомъ*въꙁнкнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въꙁнкнѣахѫ*въꙁнкнѣаховѣ*въꙁнкнѣашета*въꙁнкнѣашете
въꙁнкнѫт -въꙁнкнѫ -въꙁнкнеш св 1. Надигна се, повдигна се, изправя се вдѣвъ же неблюдомѫ сѫштѫ н҄вѫ. прѣклон сꙙ  потрьꙁа не сѹмьнꙙ сꙙ ... онъ же въꙁнкъ  вьꙁьрѣвъ не вдѣ нкогоже С 41.3 Срв. С41.8 Образно. прпадаѩ т ое. да подас м ꙁаповѣдь. протво ꙁъломъ момъ. некъл вьꙁнкнѫ ꙁ глѫбнꙑ беꙁаконе мохъ СЕ 69а 1—2 2. Изникна, появя се егда проꙁѩбнѫшѩ грѣшьніці. ѣко трѣва. ї въꙁнікѫ вьсі творѩшті беꙁаконніе СП 91.8 3. Прен. Съвзема се, свестя се, опомня се вдѣвъ же ѧ отънемогъшꙙ молтвѫ сътвор о н҄хъ  въꙁнкошꙙ. бꙑвъше же въ ѹмѣ свомъ. въставъше прпадошꙙ С 39.12 Вразумя се. да аште ѹбо ѹгодьна тебѣ сѫтъ словеса моꙗ  обѣт. вьꙁнкн  обѣшта сꙙ не стꙑд сꙙ С 48.24—25 Изч СП СЕ С Гр ἀνανεύω διακύπτω ἀνανήφω въꙁнікнѫт вьꙁнкнѫт Нвб възникна ОА ВА Бот ЕтМл БТР АР РБЕ