Исторически речник
въꙁнест сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁнест сѧвъꙁнесѫ, въꙁнесѹвъꙁнесешвъꙁнесетъ, въꙁнесеть, въꙁнесетвъꙁнесемъ, въꙁнесемь, въꙁнесем, въꙁнесемовъꙁнесете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁнесѫтъ, въꙁнесѹтъ, въꙁнесѫть, въꙁнесѹть, въꙁнесѫт, въꙁнесѹтвъꙁнесевѣвъꙁнесетавъꙁнесетевъꙁнесвъꙁнес
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁнесѣмъ, въꙁнесѣмь, въꙁнесѣмвъꙁнесѣтевъꙁнесѣвѣвъꙁнесѣтавъꙁнѣсъ, въꙁнесохъ, въꙁнесохь, въꙁнесохвъꙁнесе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁнесевъꙁнѣсомъ, въꙁнесохомъ, въꙁнѣсомь, въꙁнесохомь, въꙁнесохом, въꙁнесохмꙑвъꙁнѣсте, въꙁнесостевъꙁнѣсѧ, въꙁнесошѧ, въꙁнесошѫ, въꙁнесоша, въꙁнесоше, въꙁнесохѫвъꙁнѣсовѣ, въꙁнесоховѣвъꙁнѣста, въꙁнесоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁнѣсте, въꙁнесостевъꙁнесѣхъ, въꙁнесѣхвъꙁнесѣшевъꙁнесѣшевъꙁнесѣхомъ, въꙁнесѣхомь, въꙁнесѣхомвъꙁнесѣшете, въꙁнесѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁнесѣхѫ, въꙁнесѣхѹвъꙁнесѣховѣвъꙁнесѣшета, въꙁнесѣставъꙁнесѣшете, въꙁнесѣсте
въꙁнест сѧ -въꙁнесѫ сѧ -въꙁнесеш сѧ св 1. Издигна се нагоре, нависоко; повдигна се рее  ста дхъ бѹренꙑ.  вьꙁнѣсѩ сѩ влънꙑ его СП 106.25 воскръсні гі бже мо да въꙁнесетъ сѩ рѫка твоѣ СП 9.33 Образно. гі не вьꙁнесе сѩ срце мое. н вьꙁнѣсте сѩ о мо СП 130.1 Въздигна се [на небето], възнеса се [за Бог–син]. гь же съ по глан его къ нмъ. вьꙁнесе сѧ на небо. ꙇ сѣде о деснѫѭ ба М Мк 16.19А 2. Прен. Издигна се, преуспея, напредна нънаѣ тъщеглашенѣ отъ(мѣ)та. напае бо въꙁнесѫтъ сѧ неъств Е 2а 3 3. Прен. Издигна се, въздигна се, възвися се в нравствено отношение съмѣрѣѩ сѧ вьꙁнесетъ сѧ М Мт 23.12 З, А.Срв. Лк 14.11 М З А ї о імені твоемь въꙁдрадѹете сѩ вьсь день. ї правъдоѭ въꙁнесѫтъ сѩ СП 88.17 4. Прен. Възгордея се а же вьꙁнесетъ сѧ съмѣртъ сѧ М Мт 23.12 З А ꙇ тꙑ каперънаѹме до небсе въꙁнесꙑ сѧ. до ада нꙁъведеш сѧ М Лк 10.15 З доколѣ въꙁнесетъ сѩ врагъ моі на мѩ СП 12.3 Срв.СЕ 73b 22 славоѭ бо  лцемѣрьствомъ раꙁѹма. горѣ ꙁьлѣ вьꙁнесъше сꙙ. стнънꙑѧ  божѧ мѫдрост. по стнѣ отъпадошꙙ С 333.10 М З А Е СП СЕ С Гр ἐπαίρομαι ἀναλαμβάνομαι προκόπτω ὑψόομαι ὑψόω ἐμαυτόν μετεωρίζομαι вьꙁнест сѧ Нвб възнеса се ОА ВА БТР РБЕ вознеса се Бот