Исторически речник
въꙁнест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁнествъꙁнесѫ, въꙁнесѹвъꙁнесешвъꙁнесетъ, въꙁнесеть, въꙁнесетвъꙁнесемъ, въꙁнесемь, въꙁнесем, въꙁнесемовъꙁнесете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁнесѫтъ, въꙁнесѹтъ, въꙁнесѫть, въꙁнесѹть, въꙁнесѫт, въꙁнесѹтвъꙁнесевѣвъꙁнесетавъꙁнесетевъꙁнесвъꙁнес
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁнесѣмъ, въꙁнесѣмь, въꙁнесѣмвъꙁнесѣтевъꙁнесѣвѣвъꙁнесѣтавъꙁнѣсъ, въꙁнесохъ, въꙁнесохь, въꙁнесохвъꙁнесе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁнесевъꙁнѣсомъ, въꙁнесохомъ, въꙁнѣсомь, въꙁнесохомь, въꙁнесохом, въꙁнесохмꙑвъꙁнѣсте, въꙁнесостевъꙁнѣсѧ, въꙁнесошѧ, въꙁнесошѫ, въꙁнесоша, въꙁнесоше, въꙁнесохѫвъꙁнѣсовѣ, въꙁнесоховѣвъꙁнѣста, въꙁнесоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁнѣсте, въꙁнесостевъꙁнесѣхъ, въꙁнесѣхвъꙁнесѣшевъꙁнесѣшевъꙁнесѣхомъ, въꙁнесѣхомь, въꙁнесѣхомвъꙁнесѣшете, въꙁнесѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁнесѣхѫ, въꙁнесѣхѹвъꙁнесѣховѣвъꙁнесѣшета, въꙁнесѣставъꙁнесѣшете, въꙁнесѣсте
въꙁнест -въꙁнесѫ -въꙁнесеш св 1. Вдигна някого или нещо нависоко; издигна ѣкоже мос вьꙁнесе ꙁмѭ въ пѹстꙑн М Йо 3.14 А СК вь денъ ꙁъла моего покрꙑ мѩ въ таінѣ крова своего. на каменъ вьꙁнесеш мѩ СП 26.5 въꙁнѣсѧ на дрѣво камень К 12b 25 Срв.С 448.21—22 гоже не могъше носꙙшт въсадт на клюсꙙ. одръ сътворвъше на рамѹ вьꙁнесошꙙ къ правьднѹѹмѹ С 552.25 Въздигна някого [на небето], възнеса. рее же мъ с. егда въꙁнесете сна лвскааго. тъгда раꙁѹмѣате ѣко аꙁъ есмъ М Йо 8.28 З А ꙇ аꙁъ аште вьꙁнесенъ бѫдѫ отъ ꙁемл҄ѧ. вьсѧ првлѣкѫ къ себѣ М Йо 12.32 З А СК Б Принеса [жертва]. вьсесъжагаемꙑѩ можданꙑ ї въꙁнесѫ тебѣ съ каділомъ овьнꙑ. вьꙁнесѫ тебѣ волꙑ  коꙁълꙑ СП 65.15 2. Занеса, отнеса в място, разположено по–високо ꙇ егда сплъншѧ сѧ дьнье оштенѣ ею. по ꙁаконѹ мосеовѹ. въꙁнѣсѧ  въ лмъ. поставт прѣдъ гмъ М Лк 2.22 З А СК Б  пріде дхомъ въ црковъ.  егда вьꙁнѣсте родтелѣ отроѧ са. сътворті ма по объаю ꙁаконꙿнѹмѹ о немъ.  тъ прѩтъ е на рѫкѹ своею А Лк 2.27 3. Прен. Издигна, въздигна някого над другите; дам някому сила или власт ꙁбавітелъ моі отъ врагъ моіхъ гнѣвꙑхъ  отъ въстаѭштііхъ на мѩ вьꙁнесеші мѩ. отъ мѫжа неправедъна ꙁбаві мѩ СП 17.49 ї рее положіхъ помошть на сільна. въꙁнѣсъ іꙁбьранаеготъ людеі моіхъ СП 88.20 4. Прен. Издигна, въздигна, възвися някого в нравствено отношение нꙁълож слънꙑѩ съ прѣстолъ. ꙇ въꙁнесе съмѣренꙑѩ М Лк 1.52 З потръп гѣ. ї съхран пѫть его.  вьꙁнесетъ тѩ наслѣдт ꙁемлѭ СП 36.34 гда хоштеш мо ѹмъ на небеса вьꙁнесеш.  гда хоштеш на ꙁемьѭ сьнесеш С 238.4 гь мо  богъ мо. тꙑ свомъ съходомъ моѭ дшѫ вьꙁнесе. отъ не доаанънꙑѧ глѫбнꙑ С 505.21—22 5. Прен. Прославя, възхваля, възвелича въꙁнесѫ тѩ гі ѣко подъѩлъ мѩ есі СП 29.2 вьꙁвелте гѣ со мноѭ. ї вьꙁнесѣмъ їмѩ его въкѹпѣ СП 33.4 въꙁнест гласъ αἴρω φωνήν Издигна, извиша глас; извикам, викна високо ꙇ т вьꙁнѣсѧ гласъ глѭште. ꙇсе наставъне помлѹ нꙑ М Лк 17.13 З А въꙁнесетъ сѧ рогъ кого ὑψοῦται τὸ κέρας [τὰ κέρατα] τινός Някой бива прославен, възвисен ї вьсѩ рогꙑ грѣшьнікъ съломлѭ. і въꙁнесетъ сѩ рогъ праведьнаего СП 74.11 ї рѣснота моѣ і млость моѣ съ нмь. ї въ імѩ мое въꙁнесетъ сѩ рогъ его СП 88.25 въꙁнест сѧ М З А СК Б Е СП К С Гр ὑψόω ἐπαίρω ἀνάγω εἰσάγω ἀναφέρω ποιέω ἀναπετάννυμι σπείρω вьꙁнест Нвб възнеса книж остар ОА ВА Бот НГер ЕтМл БТР АР РБЕ