Исторически речник
въꙁмощ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁмощвъꙁмогѫ, въꙁмогѹвъꙁможешвъꙁможетъ, въꙁможеть, въꙁможетвъꙁможемъ, въꙁможемь, въꙁможем, въꙁможемовъꙁможете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁмогѫтъ, въꙁмогѹтъ, въꙁмогѫть, въꙁмогѹть, въꙁмогѫт, въꙁмогѹтвъꙁможевѣвъꙁможетавъꙁможетевъꙁмоꙃ, въꙁмоꙁвъꙁмоꙃ, въꙁмоꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁмоꙃѣмъ, въꙁмоꙁѣмъ, въꙁмоꙃѣмь, въꙁмоꙁѣмь, въꙁмоꙃѣм, въꙁмоꙁѣмвъꙁмоꙃѣте, въꙁмоꙁѣтевъꙁмоꙃѣвѣ, въꙁмоꙁѣвѣвъꙁмоꙃѣта, въꙁмоꙁѣтавъꙁмогъ, въꙁмогохъ, въꙁмогь, въꙁмогохь, въꙁмогохвъꙁможе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁможевъꙁмогомъ, въꙁмогохомъ, въꙁмогомь, въꙁмогохомь, въꙁмогохомвъꙁможете, въꙁмогостевъꙁмогѫ, въꙁмогошѧ, въꙁмогошѫ, въꙁмогоша, въꙁмогошевъꙁмоговѣ, въꙁмогоховѣвъꙁможета, въꙁмогоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁможете, въꙁмогостевъꙁможаахъ, въꙁможахъ, въꙁможаахь, въꙁможахь, въꙁможаах, въꙁможахвъꙁможааше, въꙁможашевъꙁможааше, въꙁможашевъꙁможаахомъ, въꙁможахомъ, въꙁможаахомь, въꙁможахомь, въꙁможаахом, въꙁможахомвъꙁможаашете, въꙁможашете, въꙁможаасте, въꙁможасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁможаахѫ, въꙁможахѫ, въꙁможаахѹ, въꙁможахѹвъꙁможааховѣ, въꙁможаховѣвъꙁможаашета, въꙁможашета, въꙁможааста, въꙁможаставъꙁможаашете, въꙁможашете, въꙁможаасте, въꙁможасте
въꙁмощ -въꙁмогѫ -въꙁможеш св 1. Смогна, успея да извърша нещо ꙇ рѣхъ ѹенкомъ твомъ. да жденѫтъ і  не въꙁмогѫ М Мк 9.18 З А СК Б ѩсѩ мѩ беꙁаконнъѣ моѣ  не въꙁмогъ ꙁърѣті СП 39.13 да не въꙁможетъ дѣѣт на нь. вꙿсѣ протвънаа СЕ 80b 14 ꙇ тако въꙁможемъ съ дръꙁновеньемь. насладіт сѧ. прѣдъстоѩштѧѩ трапеꙁꙑ К 9b 13 како ѹбо въꙁможемъ прстѫпт къ таковѹѹмѹ мѫтелю С 215.25 2. Надмогна, надвия, надделея някого, нещо бран непрѣꙁньскꙑѩ. не въꙁмогѫтъ на тѧ СЕ 91b 6 слѫ бо вьсѫ  дѹхъ раждꙁаньꙗ. въ въꙁдрастѣ юнѣ побѣдвша. вьꙁможе на старость С 522.10 3. Прич. сег. деят. като прил. въꙁмогꙑ Прекомерен моⷧ҇ ѡ ꙁбавлень вельеѣда ка. ѡ прощень. ꙇ о прѩть обѣда слънааго. въꙁмогѫщааго. ꙇ еже вьꙁвест сѧ дхомь стꙑмь СЕ 36а 12—13 4. Възмогна се, стана силен, укрепна се вкъ іже не положі ба помощъніка себѣ. нъ ѹпъва на множьство богатъства своего.  вьꙁможе сѹетоѭ своеѭ СП 51.9 повелѣ на мꙙкъцѣѣмъ семъ одрѣ пот м. нꙑн҄ѣ ѹбо спохъ  въꙁмогохъ С 118.24 того рад братꙗ да въꙁможемъ вьс.  да не вътор ꙗвмъ сꙙ мѫенкомъ хръстовомъ. нъ добл҄і ꙁа н҄ь да постраждемъ С 63.15—16 не въꙁможетъ οὐ δύναται, ἀδυνατεῖ Не може, не бива оте мо аште не въꙁможетъ аша с. ммо т отъ мене М Мт 26.42 да не въꙁможетъ отъ мене. сътворьшѹѹмѹ вьсѣьскаꙗ словомъ С 249.16 М З А СК Б СП СЕ К С Р Гр δύναμαι ἰσχύω ἐνδυναμόω ἀνδρίζομαι καταισχύνω вьꙁмощ Нвб възмога книж ОА ВА Срв възмогна [се] ОА ВА ЕтМл БТР АР РБЕ