Исторически речник
въꙁлюбт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁлюбтвъꙁлюблѭ, въꙁлюблѧ, въꙁлюбѧ, въꙁлюбьѭ, въꙁлюблювъꙁлюбшвъꙁлюбтъ, въꙁлюбть, въꙁлюбтвъꙁлюбмъ, въꙁлюбмь, въꙁлюбм, въꙁлюбмовъꙁлюбте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁлюбѧтъ, въꙁлюбѧть, въꙁлюбѧтвъꙁлюбвѣвъꙁлюбтавъꙁлюбтевъꙁлюбвъꙁлюб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁлюбмъ, въꙁлюбмь, въꙁлюбмвъꙁлюбтевъꙁлюбвѣвъꙁлюбтавъꙁлюбхъ, въꙁлюбхь, въꙁлюбхвъꙁлюб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁлюбвъꙁлюбхомъ, въꙁлюбхомь, въꙁлюбхом, въꙁлюбхмꙑвъꙁлюбстевъꙁлюбшѧ, въꙁлюбшѫ, въꙁлюбша, въꙁлюбше, въꙁлюбхѫвъꙁлюбховѣвъꙁлюбста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁлюбстевъꙁлюблѣахъ, въꙁлюблѣхъ, въꙁлюблꙗхъ, въꙁлюбьꙗхъ, въꙁлюбѣхъ, въꙁлюблѧахъ, въꙁлюблѧхъ, въꙁлюбѧхъ, въꙁлюблѣахь, въꙁлюблѣхь, въꙁлюблꙗхь, въꙁлюбьꙗхь, въꙁлюбѣхь, въꙁлюблѧахь, въꙁлюблѧхь, въꙁлюбѧхь, въꙁлюблѣах, въꙁлюблѣх, въꙁлюблꙗх, въꙁлюбьꙗх, въꙁлюбѣх, въꙁлюблѧах, въꙁлюблѧх, въꙁлюбѧхвъꙁлюблѣаше, въꙁлюблѣше, въꙁлюблꙗше, въꙁлюбьꙗше, въꙁлюбѣше, въꙁлюблѧаше, въꙁлюблѧше, въꙁлюбѧшевъꙁлюблѣаше, въꙁлюблѣше, въꙁлюблꙗше, въꙁлюбьꙗше, въꙁлюбѣше, въꙁлюблѧаше, въꙁлюблѧше, въꙁлюбѧшевъꙁлюблѣахомъ, въꙁлюблѣхомъ, въꙁлюблꙗхомъ, въꙁлюбьꙗхомъ, въꙁлюбѣхомъ, въꙁлюблѧахомъ, въꙁлюблѧхомъ, въꙁлюбѧхомъ, въꙁлюблѣахомь, въꙁлюблѣхомь, въꙁлюблꙗхомь, въꙁлюбьꙗхомь, въꙁлюбѣхомь, въꙁлюблѧахомь, въꙁлюблѧхомь, въꙁлюбѧхомь, въꙁлюблѣахом, въꙁлюблѣхом, въꙁлюблꙗхом, въꙁлюбьꙗхом, въꙁлюбѣхом, въꙁлюблѧахом, въꙁлюблѧхом, въꙁлюбѧхомвъꙁлюблѣашете, въꙁлюблѣшете, въꙁлюблꙗшете, въꙁлюбьꙗшете, въꙁлюбѣшете, въꙁлюблѣасте, въꙁлюблѣсте, въꙁлюблꙗсте, въꙁлюбьꙗсте, въꙁлюбѣсте, въꙁлюблѧасте, въꙁлюблѧсте, въꙁлюбѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁлюблѣахѫ, въꙁлюблѣхѫ, въꙁлюблꙗхѫ, въꙁлюбьꙗхѫ, въꙁлюбѣхѫ, въꙁлюблѣахѹ, въꙁлюблѣхѹ, въꙁлюблꙗхѹ, въꙁлюбьꙗхѹ, въꙁлюбѣхѹ, въꙁлюблѧахѹ, въꙁлюблѧхѹ, въꙁлюбѧхѹвъꙁлюблѣаховѣ, въꙁлюблѣховѣ, въꙁлюблꙗховѣ, въꙁлюбьꙗховѣ, въꙁлюбѣховѣ, въꙁлюблѧаховѣ, въꙁлюблѧховѣ, въꙁлюбѧховѣвъꙁлюблѣашета, въꙁлюблѣшета, въꙁлюблꙗшета, въꙁлюбьꙗшета, въꙁлюбѣшета, въꙁлюблѣаста, въꙁлюблѣста, въꙁлюблꙗста, въꙁлюбьꙗста, въꙁлюбѣста, въꙁлюблѧаста, въꙁлюблѧста, въꙁлюбѧставъꙁлюблѣашете, въꙁлюблѣшете, въꙁлюблꙗшете, въꙁлюбьꙗшете, въꙁлюбѣшете, въꙁлюблѣасте, въꙁлюблѣсте, въꙁлюблꙗсте, въꙁлюбьꙗсте, въꙁлюбѣсте, въꙁлюблѧасте, въꙁлюблѧсте, въꙁлюбѧсте
въꙁлюбт -въꙁлюблѭ -въꙁлюбш св Възлюбя, обикна някого въꙁлюбш га ба твоего. вьсѣмъ срдцемъ твомъ М Мт 22.37 ЗI А СК а любѧ мѧ вьꙁлюбл҄енъ бѫдетъ отцмъ момь.  аꙁъ въꙁлюблю  М Йо 14.21 З А СК въꙁлюблъ ес правдѫ  въꙁненавдѣ неправъдѫ Е 6б 16—17 в млтвахъ неꙁамꙋдно пожвъ. нщѧѧ въꙁлѹб Е 23б 11 аще кꙿто братра своего въ гнѣвъ проклънетъ. ꙇ пакꙑ вьꙁлюбтъ. ж҃ денъ да покаетъ сѧ о хлѣбѣ о водѣ СЕ 104b 17 Харесам, пожелая нещо. вьꙁлюб дша моѣ вьжделѣт. сѫдобъ твоіхъ на вьсѣко врѣмѩ СП 118.20 вьꙁлюбхъ спене твое гі. ї ꙁаконъ твої поѹене мое естъ СП 118.174 вьꙁлюбхъ ѣко ѹслꙑштъ гь. гласъ моленѣѣ моего СП 114.1  въ тѣхъ н҄вахъ дна бѣаше осѣта сланѹтꙿкомъ. пѫтꙿнкъ же кꙿто ммодꙑ ... вдѣвъ н҄вѫ добрѫ  плодънѫ  съꙁьрѣвъшѫ.  вьꙁлюбвъ прѣклонвъ сꙙ вьꙁꙙ на годѣ С 40.27 ꙗко ловѣколюбьць вьселт сꙙ вь нꙑ вьꙁлюб С 507.6 М З А СК Е СП СЕ К С Р Гр ἀγαπάω φιλέω ἐράω ἐπιποϑέω ποϑέω ϑέλω ἐπιϑυμέω εὐφραίνομαι вьꙁлюбт въжлюбт въꙁлѹбт Нвб възлюбя книж остар ОА ВА ЕтМл БТР РБЕ възлибям несв Дюв възлюбвам несв ОА ВА ЕтМл