Исторически речник
въꙁльꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁлꙗтвъꙁлѣѭ, въꙁлѣѫ, въꙁлѣѧ, въꙁлѣювъꙁлѣш, въꙁлѣеш, въꙁлѣашвъꙁлѣтъ, въꙁлѣетъ, въꙁлѣатъ, въꙁлѣть, въꙁлѣеть, въꙁлѣать, въꙁлѣт, въꙁлѣет, въꙁлѣатвъꙁлѣмъ, въꙁлѣемъ, въꙁлѣамъ, въꙁлѣмь, въꙁлѣеть, въꙁлѣать, въꙁлѣм, въꙁлѣет, въꙁлѣат, въꙁлѣмо, въꙁлѣемо, въꙁлѣамовъꙁлѣте, въꙁлѣете, въꙁлѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁлѣѭтъ, въꙁлѣѫтъ, въꙁлѣѧтъ, въꙁлѣютъ, въꙁлѣѭть, въꙁлѣѫть, въꙁлѣѧть, въꙁлѣють, въꙁлѣѭт, въꙁлѣѫт, въꙁлѣѧт, въꙁлѣютвъꙁлѣвѣ, въꙁлѣевѣ, въꙁлѣавѣвъꙁлѣта, въꙁлѣета, въꙁлѣатавъꙁлѣте, въꙁлѣете, въꙁлѣатевъꙁлѣ, въꙁлвъꙁлѣ, въꙁл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁлѣмъ, въꙁлмъ, въꙁлѣмь, въꙁлмь, въꙁлѣм, въꙁлмвъꙁлѣте, въꙁлтевъꙁлѣвѣ, въꙁлвѣвъꙁлѣта, въꙁлтавъꙁлꙗхъ, въꙁлахъ, въꙁльꙗхъ, въꙁлѣхъ, въꙁльѣхъ, въꙁлꙗхь, въꙁлахь, въꙁльꙗхь, въꙁлѣхь, въꙁльѣхь, въꙁлꙗх, въꙁльꙗх, въꙁлѣх, въꙁльѣх, въꙁлѧхъ, въꙁлѧхь, въꙁлѧх, въꙁлахвъꙁлꙗ, въꙁльꙗ, въꙁлѣ, въꙁльѣ, въꙁлѧ, въꙁла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁлꙗ, въꙁльꙗ, въꙁлѣ, въꙁльѣ, въꙁлѧ, въꙁлавъꙁлꙗхомъ, въꙁлахомъ, въꙁльꙗхомъ, въꙁлѣхомъ, въꙁльѣхомъ, въꙁлꙗхомь, въꙁлахомь, въꙁльꙗхомь, въꙁлѣхомь, въꙁльѣхомь, въꙁлꙗхом, въꙁльꙗхом, въꙁлахом, въꙁлѣхом, въꙁльѣхом, въꙁлꙗхмꙑ, въꙁлахмꙑ, въꙁльꙗхмꙑ, въꙁлѣхмꙑ, въꙁльѣхмꙑ, въꙁлѧхомъ, въꙁлѧхомь, въꙁлѧхомвъꙁлꙗсте, въꙁльꙗсте, въꙁлѣсте, въꙁльѣсте, въꙁлѧсте, въꙁластевъꙁлꙗшѧ, въꙁлашѧ, въꙁльꙗшѧ, въꙁлѣшѧ, въꙁльѣшѧ, въꙁлꙗшѫ, въꙁлашѫ, въꙁльꙗшѫ, въꙁлѣшѫ, въꙁльѣшѫ, въꙁлꙗша, въꙁльꙗша, въꙁлѣша, въꙁльѣша, въꙁлꙗше, въꙁлаше, въꙁльꙗше, въꙁлѣше, въꙁльѣше, въꙁлꙗхѫ, въꙁльꙗхѫ, въꙁлѣхѫ, въꙁлахѫ, въꙁльѣхѫ, въꙁлѧшавъꙁлꙗховѣ, въꙁльꙗховѣ, въꙁлѣховѣ, въꙁльѣховѣ, въꙁлѧховѣ, въꙁлаховѣвъꙁлꙗста, въꙁльꙗста, въꙁлѣста, въꙁльѣста, въꙁлѧста, въꙁласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁлꙗсте, въꙁльꙗсте, въꙁлѣсте, въꙁльѣсте, въꙁлѧсте, въꙁластевъꙁлꙗахъ, въꙁлаахъ, въꙁльꙗахъ, въꙁлꙗахь, въꙁлаахь, въꙁльꙗахь, въꙁлꙗах, въꙁльꙗах, въꙁлаахвъꙁлꙗаше, въꙁльꙗаше, въꙁлаашевъꙁлꙗаше, въꙁльꙗаше, въꙁлаашевъꙁлꙗахомъ, въꙁльꙗахомъ, въꙁлꙗахомь, въꙁльꙗахомь, въꙁлꙗахом, въꙁльꙗахом, въꙁлаахомъ, въꙁлаахомь, въꙁлаахомвъꙁлꙗашете, въꙁльꙗашете, въꙁлꙗасте, въꙁльꙗасте, въꙁлаашете, въꙁлаасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁлꙗахѫ, въꙁльꙗахѫ, въꙁлꙗахѹ, въꙁльꙗахѹ, въꙁлаахѫ, въꙁлаахѹвъꙁлꙗаховѣ, въꙁльꙗаховѣ, въꙁлааховѣвъꙁлꙗашета, въꙁльꙗашета, въꙁлꙗаста, въꙁльꙗаста, въꙁлаашета, въꙁлааставъꙁлꙗашете, въꙁльꙗашете, въꙁлꙗасте, въꙁльꙗасте, въꙁлаашете, въꙁлаасте
въꙁльꙗт -въꙁлѣѭ -въꙁлѣш св Излея, изсипя, полея върху нещо повелѣшꙙ прнест олово  растопвъше въꙁліꙗт на о С 264.21—22 Образно. ѹмѫдр . вьꙁлѣ на нь благодѣть.  раꙁѹмъ СЕ 95а 1 Направя възлияние. прстѫп кь немѹ жена мѫшт алавастръ мѵра драга. ꙇ вьꙁльѣ на главѫ его вьꙁлежѧшта М Мт 26.7 З А СК вьꙁльѣвъш бо с мѵро се на тѣло мое на погребене мѧ сътвор М Мт 26.12 З А СК ꙇ съкрѹшъш алабастръ въꙁлѣ емѹ на главѫ М Мк 14.3 З  по амⷩ҇ вьꙁлѣⷮ҇е връхѹ прѣлваемааго вна СЕ 20а 20  въꙁлꙗ масло то дрѣвѣно на главѫ господьн҄ѫ С 408.11 Изч М З А СК СЕ С Гр καταχέω ἐπιχέω βάλλω ἐπιβάλλω вьꙁльꙗт въꙁлꙗт Нвб възлея книж остар ОА ВА МлБТР РБЕ