Исторически речник
въꙁлагат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁлагатвъꙁлагаѭ, въꙁлагаѫ, въꙁлагаѧ, въꙁлагаювъꙁлагаш, въꙁлагаеш, въꙁлагаашвъꙁлагатъ, въꙁлагаетъ, въꙁлагаатъ, въꙁлагать, въꙁлагаеть, въꙁлагаать, въꙁлагат, въꙁлагает, въꙁлагаатвъꙁлагамъ, въꙁлагаемъ, въꙁлагаамъ, въꙁлагамь, въꙁлагаемь, въꙁлагаамь, въꙁлагам, въꙁлагаем, въꙁлагаам, въꙁлагамо, въꙁлагаемо, въꙁлагаамовъꙁлагате, въꙁлагаете, въꙁлагаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁлагаѭтъ, въꙁлагаѫтъ, въꙁлагаѧтъ, въꙁлагаютъ, въꙁлагаѭть, въꙁлагаѫть, въꙁлагаѧть, въꙁлагають, въꙁлагаѭт, въꙁлагаѫт, въꙁлагаѧт, въꙁлагаютвъꙁлагавѣ, въꙁлагаевѣ, въꙁлагаавѣвъꙁлагата, въꙁлагаета, въꙁлагаатавъꙁлагате, въꙁлагаете, въꙁлагаатевъꙁлагавъꙁлага
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁлагамъ, въꙁлагамь, въꙁлагамвъꙁлагатевъꙁлагавѣвъꙁлагатавъꙁлагахъ, въꙁлагахь, въꙁлагахвъꙁлага
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁлагавъꙁлагахомъ, въꙁлагахомь, въꙁлагахом, въꙁлагахмꙑвъꙁлагастевъꙁлагашѧ, въꙁлагашѫ, въꙁлагаша, въꙁлагаше, въꙁлагахѫвъꙁлагаховѣвъꙁлагаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁлагастевъꙁлагаахъ, въꙁлагахъ, въꙁлагаахь, въꙁлагахь, въꙁлагаах, въꙁлагахвъꙁлагааше, въꙁлагашевъꙁлагааше, въꙁлагашевъꙁлагаахомъ, въꙁлагахомъ, въꙁлагаахомь, въꙁлагахомь, въꙁлагаахом, въꙁлагахомвъꙁлагаашете, въꙁлагашете, въꙁлагаасте, въꙁлагасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁлагаахѫ, въꙁлагахѫ, въꙁлагаахѹ, въꙁлагахѹвъꙁлагааховѣ, въꙁлагаховѣвъꙁлагаашета, въꙁлагашета, въꙁлагааста, въꙁлагаставъꙁлагаашете, въꙁлагашете, въꙁлагаасте, въꙁлагасте
въꙁлагат -въꙁлагаѭ -въꙁлагаш несв 1. Слагам, поставям върху нещо събраѭтъ же брѣмена тѧжъка  не ѹдобь носма. ꙇ въꙁлагаѭтъ на плешта лвска М Мт 23.4 нктоже ѹбо свѣтльнка въжегъ. покрꙑваатъ его съсѫдомь. л подъ одръ подълагаатъ. нъ на свѣштънкъ въꙁлагаатъ М Лк 8.16 З А СК ꙇ обрѣтъ въꙁлагаатъ на рамѣ сво радѹѩ сѧ М Лк 15.5 З дꙿного же мат прлежааше хъ. бѣ бо сꙑнъ ѧ юнѣ вьсѣхъ ...  на н҄ь прсно вьꙁраше. въꙁлагаѭшт на н҄ь рѫцѣ  глагол҄ѫшт. ꙙдо мо сладъко. ште мало прѣтръп С 79.28 2. По–ръчвам, възлагам кое ѹбо ѹтвръждене въꙁлагаетъ. гь областьно пркомь рее СЕ 82b 6 въꙁлагат рѫкѫ [рѫцѣ] на кого τίϑημι τὰς χεῖρας ἐπί τινα, ἐπιτίϑημι τὰς χεῖρας τινί Чрез поставяне на ръка върху някого давам благословия, изцеление и под съ ... ꙇ обемъ ѩ благословлѣаше. въꙁлагаѩ рѫцѣ на нѧ М Мк 10.16 З онъ же на когожъдо хъ рѫкѫ въꙁлагаѩ сцѣлѣаше ѩ М Лк 4.40 З дажд емѹ гі цѣлъвь по вѣрѣ его. не помнаѩ грѣхъ мохъ. н прѣꙁьр мне въꙁлагаѭща на нь рѫкѫ моѭ. въ мѧ твое СЕ 39а 13—14 гі славѫ въꙁдаѩ. въꙁлагаѭ рѫкѫ моѭ. на раба твоего сего. ꙇ ꙁапрѣщаѭ тебѣ трѧсавце СЕ 50b 4—5 въꙁлагат обѣтованьꙗ ἐναποτίϑημι [вар. δίδωμι] τὰς συνϑήκας При църковния обред приемане на монашество — давам обет на негоже оца обѣтованѣ твоѣ въꙁлагаеш. пръвое  послѣдьнее сповѣдане. танꙑ срцю. ѣкоже бжѩ повѣст съкаꙁаѭтъ СЕ 92а 8 Изч М З А СК СЕ С Гр τίϑημι ἐπιτίϑημι ἐκτείνω Нвб възлагам ОА ВА Бот НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ