Исторически речник
въꙁграт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁграт сѧвъꙁграѭ, въꙁграѫ, въꙁграѧ, въꙁграювъꙁграш, въꙁграеш, въꙁграашвъꙁгратъ, въꙁграетъ, въꙁграатъ, въꙁграть, въꙁграеть, въꙁграать, въꙁграт, въꙁграет, въꙁграатвъꙁграмъ, въꙁграемъ, въꙁграамъ, въꙁграмь, въꙁграемь, въꙁграамь, въꙁграм, въꙁграем, въꙁграам, въꙁграмо, въꙁграемо, въꙁграамовъꙁграте, въꙁграете, въꙁграате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁграѭтъ, въꙁграѫтъ, въꙁграѧтъ, въꙁграютъ, въꙁграѭть, въꙁграѫть, въꙁграѧть, въꙁграють, въꙁграѭт, въꙁграѫт, въꙁграѧт, въꙁграютвъꙁгравѣ, въꙁграевѣ, въꙁграавѣвъꙁграта, въꙁграета, въꙁграатавъꙁграте, въꙁграете, въꙁграатевъꙁгравъꙁгра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁграмъ, въꙁграмь, въꙁграмвъꙁгратевъꙁгравѣвъꙁгратавъꙁграхъ, въꙁграхь, въꙁграхвъꙁгра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁгравъꙁграхомъ, въꙁграхомь, въꙁграхом, въꙁграхмꙑвъꙁграстевъꙁграшѧ, въꙁграшѫ, въꙁграша, въꙁграше, въꙁграхѫвъꙁграховѣвъꙁграста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁграстевъꙁграахъ, въꙁграхъ, въꙁграахь, въꙁграхь, въꙁграах, въꙁграхвъꙁграаше, въꙁграшевъꙁграаше, въꙁграшевъꙁграахомъ, въꙁграхомъ, въꙁграахомь, въꙁграхомь, въꙁграахом, въꙁграхомвъꙁграашете, въꙁграшете, въꙁграасте, въꙁграсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁграахѫ, въꙁграхѫ, въꙁграахѹ, въꙁграхѹвъꙁграаховѣ, въꙁграховѣвъꙁграашета, въꙁграшета, въꙁграаста, въꙁграставъꙁграашете, въꙁграшете, въꙁграасте, въꙁграсте
въꙁграт сѧ -въꙁграѭ сѧ -въꙁграш сѧ св 1. Проиграя, заиграя, разиграя се ꙇ бꙑстъ ѣко ѹслъша елсаветь. цѣловане марно. вьꙁгра сѧ младънецъ въ рѣвѣ еѩ М Лк 1.41 З, А, СК. Срв.Лк 1.44 М З А СК Образно. море вдѣ ї побѣже. ї оръданъ въꙁвраті сѩ вьспѩтъ. горꙑ вьꙁіграшѩ сѩ ѣко овьн. ї хлъм ѣко агньц овьі СП 113.4 Срв. СЕ3b 9  горꙑ вьꙁграшѧ сѧ ба вь пльт вдѧще СЕ 3b 5—6 2. Прен. Заликувам, развеселя се въꙁдрадѹте сѧ въ тъ день  въꙁграте. се бо мъꙁда ваша мънога на небсе М Лк 6.23 З А СК нꙑнѣ веселѧтъ сѧ праведьн. нꙑнѣ радѹетъ сѧ аплскꙑ лкъ. нꙑнѣ въꙁграѭтъ сѧ праведънъхъ народ СЕ 87b 18 грꙙдетъ ꙗко бъ.  сꙑнъ ю. нъ да сꙿ н҄мъ съндемъ. нъ да с н҄мъ лкъствѹмъ. нъ да въꙁграмꙿ сꙙ С 459.30 Изч М З А СК СП СЕ С Гр σκιρτάω συσκιρτάω вьꙁграт сѧ вьꙁіграт сѧ Нвб Срв възигравам остар ОА МлБТР ЕтМл ДА