Исторически речник
въꙁдѹнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁдѹнѫтвъꙁдѹнѫ, въꙁдѹнѹвъꙁдѹнешвъꙁдѹнетъ, въꙁдѹнетвъꙁдѹнемъ, въꙁдѹнемь, въꙁдѹнемвъꙁдѹнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁдѹнѫтъ, въꙁдѹнѹтъ, въꙁдѹнѫть, въꙁдѹнѹть, въꙁдѹнѫт, въꙁдѹнѹтвъꙁдѹневѣвъꙁдѹнетавъꙁдѹнетевъꙁдѹнвъꙁдѹн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁдѹнѣмъ, въꙁдѹнѣмь, въꙁдѹнѣмвъꙁдѹнѣтевъꙁдѹнѣвѣвъꙁдѹнѣтавъꙁдѹнѫхъ, въꙁдѹнѹхъ, въꙁдѹнѫхь, въꙁдѹнѹхь, въꙁдѹнѫх, въꙁдѹнѹхвъꙁдѹнѫ, въꙁдѹнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁдѹнѫ, въꙁдѹнѹвъꙁдѹнѫхомъ, въꙁдѹнѹхомъ, въꙁдѹнѫхомь, въꙁдѹнѹхомь, въꙁдѹнѫхом, въꙁдѹнѹхом, въꙁдѹнѫхмꙑвъꙁдѹнѫсте, въꙁдѹнѹстевъꙁдѹнѫшѧ, въꙁдѹнѹшѧ, въꙁдѹнѫшѫ, въꙁдѹнѫша, въꙁдѹнѹша, въꙁдѹнѫше, въꙁдѹнѹше, въꙁдѹнѫхѫвъꙁдѹнѫховѣ, въꙁдѹнѹховѣвъꙁдѹнѫста, въꙁдѹнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁдѹнѫсте, въꙁдѹнѹсте*въꙁдѹнѣахъ*въꙁдѹнѣаше*въꙁдѹнѣаше*въꙁдѹнѣахомъ*въꙁдѹнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въꙁдѹнѣахѫ*въꙁдѹнѣаховѣ*въꙁдѹнѣашета*въꙁдѹнѣашете
въꙁдѹнѫт -въꙁдѹнѫ -въꙁдѹнеш св Духна към някого, към нещо въꙁдѹнѫ же на н҄ꙙ правьднкъ.  падъше прѣдъ ногама го расѣдашꙙ сꙙ С 230.2  сътворвъше ꙁнамен кръстъно на лцхъ свохъ. въꙁдѹнѫшꙙ на капшта.  тѹ абе сътръшꙙ сꙙ С 180.15—16 Изч С Гр ἐμφυσάω Нвб Срв дуя диал РБЕ ДА