Исторически речник
въꙁдрнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁдрнѫтвъꙁдрнѫ, въꙁдрнѹвъꙁдрнешвъꙁдрнетъ, въꙁдрнетвъꙁдрнемъ, въꙁдрнемь, въꙁдрнемвъꙁдрнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁдрнѫтъ, въꙁдрнѹтъ, въꙁдрнѫть, въꙁдрнѹть, въꙁдрнѫт, въꙁдрнѹтвъꙁдрневѣвъꙁдрнетавъꙁдрнетевъꙁдрнвъꙁдрн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁдрнѣмъ, въꙁдрнѣмь, въꙁдрнѣмвъꙁдрнѣтевъꙁдрнѣвѣвъꙁдрнѣтавъꙁдрнѫхъ, въꙁдрнѹхъ, въꙁдрнѫхь, въꙁдрнѹхь, въꙁдрнѫх, въꙁдрнѹхвъꙁдрнѫ, въꙁдрнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁдрнѫ, въꙁдрнѹвъꙁдрнѫхомъ, въꙁдрнѹхомъ, въꙁдрнѫхомь, въꙁдрнѹхомь, въꙁдрнѫхом, въꙁдрнѹхом, въꙁдрнѫхмꙑвъꙁдрнѫсте, въꙁдрнѹстевъꙁдрнѫшѧ, въꙁдрнѹшѧ, въꙁдрнѫшѫ, въꙁдрнѫша, въꙁдрнѹша, въꙁдрнѫше, въꙁдрнѹше, въꙁдрнѫхѫвъꙁдрнѫховѣ, въꙁдрнѹховѣвъꙁдрнѫста, въꙁдрнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁдрнѫсте, въꙁдрнѹсте*въꙁдрнѣахъ*въꙁдрнѣаше*въꙁдрнѣаше*въꙁдрнѣахомъ*въꙁдрнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въꙁдрнѣахѫ*въꙁдрнѣаховѣ*въꙁдрнѣашета*въꙁдрнѣашете
въꙁдрнѫт -въꙁдрнѫ -въꙁдрнеш св Срина, поваля, съборя вьꙁдріновенъ прѣклонхъ сѩ пастї. ї гъ пріѩтъ мѩ СП 117.13 Прич. мин. страд. като прил. въꙁдрновенъ ὠσμ´ενος Сринат, съборен доколѣ належіте на лвка ѹбьѣете въсі вꙑ. ѣко на стѣнѫ прѣклоненѫ  плотъ вьꙁдріновенъ СП 61.4 Изч СП Гр ὠϑέω вьꙁдрінѫт Нвб Срв [с]рина