Исторически речник
въꙁдращат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁдращатвъꙁдращаѭ, въꙁдращаѫ, въꙁдращаѧ, въꙁдращаювъꙁдращаш, въꙁдращаеш, въꙁдращаашвъꙁдращатъ, въꙁдращаетъ, въꙁдращаатъ, въꙁдращать, въꙁдращаеть, въꙁдращаать, въꙁдращат, въꙁдращает, въꙁдращаатвъꙁдращамъ, въꙁдращаемъ, въꙁдращаамъ, въꙁдращамь, въꙁдращаемь, въꙁдращаамь, въꙁдращам, въꙁдращаем, въꙁдращаам, въꙁдращамо, въꙁдращаемо, въꙁдращаамовъꙁдращате, въꙁдращаете, въꙁдращаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁдращаѭтъ, въꙁдращаѫтъ, въꙁдращаѧтъ, въꙁдращаютъ, въꙁдращаѭть, въꙁдращаѫть, въꙁдращаѧть, въꙁдращають, въꙁдращаѭт, въꙁдращаѫт, въꙁдращаѧт, въꙁдращаютвъꙁдращавѣ, въꙁдращаевѣ, въꙁдращаавѣвъꙁдращата, въꙁдращаета, въꙁдращаатавъꙁдращате, въꙁдращаете, въꙁдращаатевъꙁдращавъꙁдраща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁдращамъ, въꙁдращамь, въꙁдращамвъꙁдращатевъꙁдращавѣвъꙁдращатавъꙁдращахъ, въꙁдращахь, въꙁдращахвъꙁдраща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁдращавъꙁдращахомъ, въꙁдращахомь, въꙁдращахом, въꙁдращахмꙑвъꙁдращастевъꙁдращашѧ, въꙁдращашѫ, въꙁдращаша, въꙁдращаше, въꙁдращахѫвъꙁдращаховѣвъꙁдращаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁдращастевъꙁдращаахъ, въꙁдращахъ, въꙁдращаахь, въꙁдращахь, въꙁдращаах, въꙁдращахвъꙁдращааше, въꙁдращашевъꙁдращааше, въꙁдращашевъꙁдращаахомъ, въꙁдращахомъ, въꙁдращаахомь, въꙁдращахомь, въꙁдращаахом, въꙁдращахомвъꙁдращаашете, въꙁдращашете, въꙁдращаасте, въꙁдращасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁдращаахѫ, въꙁдращахѫ, въꙁдращаахѹ, въꙁдращахѹвъꙁдращааховѣ, въꙁдращаховѣвъꙁдращаашета, въꙁдращашета, въꙁдращааста, въꙁдращаставъꙁдращаашете, въꙁдращашете, въꙁдращаасте, въꙁдращасте
въꙁдращат -въꙁдращаѭ -въꙁдращаш несв Правя да израсте, да порасте [образно] да стоѭ дшеѭ  тѣломь. плодꙑ творѧ. ꙇ въꙁдращаѩ. ꙇ прмѣшаѩ сѧ стѣмь твоемь дсѣ. наслѣдьнкъ бѫдетъ. црства нбснааго СЕ 74b 2 Изч СЕ Гр αὐξάνω Нвб Срв възраствам книж остар ОА ЕтМл АР РБЕ