Исторически речник
въꙁдрастт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁдрасттвъꙁдращѫ, въꙁдращѹвъꙁдрастшвъꙁдрасттъ, въꙁдрастть, въꙁдрасттвъꙁдрастмъ, въꙁдрастмь, въꙁдрастм, въꙁдрастмовъꙁдрастте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁдрастѧтъ, въꙁдрастѧть, въꙁдрастѧтвъꙁдраствѣвъꙁдрасттавъꙁдрасттевъꙁдраствъꙁдраст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁдрастмъ, въꙁдрастмь, въꙁдрастмвъꙁдрасттевъꙁдраствѣвъꙁдрасттавъꙁдрастхъ, въꙁдрастхь, въꙁдрастхвъꙁдраст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁдраствъꙁдрастхомъ, въꙁдрастхомь, въꙁдрастхом, въꙁдрастхмꙑвъꙁдрастстевъꙁдрастшѧ, въꙁдрастшѫ, въꙁдрастша, въꙁдрастше, въꙁдрастхѫвъꙁдрастховѣвъꙁдрастста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁдрастстевъꙁдрастѣахъ, въꙁдрастѣѣхъ, въꙁдрастѣхъ, въꙁдрастѣахь, въꙁдрастѣѣхь, въꙁдрастѣхь, въꙁдрастѣах, въꙁдрастѣѣх, въꙁдрастѣхвъꙁдрастѣаше, въꙁдрастѣѣше, въꙁдрастѣшевъꙁдрастѣаше, въꙁдрастѣѣше, въꙁдрастѣшевъꙁдрастѣахомъ, въꙁдрастѣѣхомъ, въꙁдрастѣхомъ, въꙁдрастѣахомь, въꙁдрастѣѣхомь, въꙁдрастѣхомь, въꙁдрастѣахом, въꙁдрастѣѣхом, въꙁдрастѣхомвъꙁдрастѣашете, въꙁдрастѣѣшете, въꙁдрастѣшете, въꙁдрастѣасте, въꙁдрастѣѣсте, въꙁдрастѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁдрастѣахѫ, въꙁдрастѣѣхѫ, въꙁдрастѣхѫ, въꙁдрастѣахѹ, въꙁдрастѣѣхѹ, въꙁдрастѣхѹвъꙁдрастѣаховѣ, въꙁдрастѣѣховѣ, въꙁдрастѣховѣвъꙁдрастѣашета, въꙁдрастѣѣшета, въꙁдрастѣшета, въꙁдрастѣаста, въꙁдрастѣѣста, въꙁдрастѣставъꙁдрастѣашете, въꙁдрастѣѣшете, въꙁдрастѣшете, въꙁдрастѣасте, въꙁдрастѣѣсте, въꙁдрастѣсте
въꙁдрастт -въꙁдращѫ -въꙁдрастш св 1. Направя да израсте, да порасте [растение] ꙇ посъл свое блгвене. на сѣмена с. въꙁдраст ѣ. слоѭ стааго твоего дха. ꙇ ѹмнож жта ꙁем СЕ 12b 13 спръва бо ꙁемьꙗ не свомъ стъствомъ проꙁꙙбень въꙁдраст бꙑл С 495.21 Образно. ꙇ дажд съдраве рабѹ твоемѹ семѹ ... вьꙁдраст в немь съдраве. ѣко  въ ѹенцѣхъ твохъ вѣрѫ СЕ 35а 19 2. Умножа, размножа, разплодя  въꙁдрасті люді своѩ ѕѣло.  ѹкрѣпі ѩ пае врагъ іхъ СП 104.24 3. Поникна, израсна, развия се тъ же  не сѣдаѭштѹѹмѹ сꙙ  сѹхѹѹмѹ камꙑкѹ въꙁдрастт повелѣ на покаꙁан ꙋдомъ С 300.18 СП СЕ С Гр αὐξάνω βλαστάνω πολυπλασιάζω ἐκδίδωμι вьꙁдрастт Нвб Срв възрастявам, възрастя МлБТР ЕтМл