Исторически речник
въꙁдраст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁдраствъꙁдрастѫ, въꙁдрастѹвъꙁдрастешвъꙁдрастетъ, въꙁдрастеть, въꙁдрастетвъꙁдрастемъ, въꙁдрастемь, въꙁдрастем, въꙁдрастемовъꙁдрастете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁдрастѫтъ, въꙁдрастѹтъ, въꙁдрастѫть, въꙁдрастѹть, въꙁдрастѫт, въꙁдрастѹтвъꙁдрастевѣвъꙁдрастетавъꙁдрастетевъꙁдраствъꙁдраст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁдрастѣмъ, въꙁдрастѣмь, въꙁдрастѣмвъꙁдрастѣтевъꙁдрастѣвѣвъꙁдрастѣтавъꙁдрастохъ, въꙁдрастохь, въꙁдрастохвъꙁдрасте
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁдрастевъꙁдрастохомъ, въꙁдрастохомь, въꙁдрастохомвъꙁдрастостевъꙁдрастошѧ, въꙁдрастошѫ, въꙁдрастоша, въꙁдрастошевъꙁдрастоховѣвъꙁдрастоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁдрастостевъꙁдрастѣахъ, въꙁдрастѣхъ, въꙁдрастѣахь, въꙁдрастѣхь, въꙁдрастѣах, въꙁдрастѣхвъꙁдрастѣаше, въꙁдрастѣшевъꙁдрастѣаше, въꙁдрастѣшевъꙁдрастѣахомъ, въꙁдрастѣхомъ, въꙁдрастѣахомь, въꙁдрастѣхомь, въꙁдрастѣахом, въꙁдрастѣхомвъꙁдрастѣашете, въꙁдрастѣшете, въꙁдрастѣасте, въꙁдрастѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁдрастѣахѫ, въꙁдрастѣхѫ, въꙁдрастѣахѹ, въꙁдрастѣхѹвъꙁдрастѣаховѣ, въꙁдрастѣховѣвъꙁдрастѣашета, въꙁдрастѣшета, въꙁдрастѣаста, въꙁдрастѣставъꙁдрастѣашете, въꙁдрастѣшете, въꙁдрастѣасте, въꙁдрастѣсте
въꙁдраст -въꙁдрастѫ -въꙁдрастеш св Израсна, израста, порасна, пораста егда вьсѣно бѫдетъ вьꙁдрастетъ. ꙇ бѫдетъ боле вьсѣхъ ꙁел М Мк 4.32 З ꙇ въꙁдрасте тръне  подав е М Лк 8.7 З А СК нъ  дрѣвеса въꙁдрастошꙙ. вьꙁвѣштаѭшта ꙁдалее гробъ го С 539.11—12 кон҄ь же тъ прведе въ манастꙑрь ... гоже конꙗ люта сѫшта  свѣрепа  напраснва. мъ свома рѫкама стъ ... въпрꙙже въ жрънъв.  окꙑ ꙁдавна обꙑкъ то отъ многа врѣмене.  въ томъ въꙁдрастъ. тако кротъко обꙑе.  мелꙗаше С 565.7 бес прѣстан напаѣ садъ своѩ братре. сльꙁам молѧ сѧ да напаѣем в(ь.)драстѫтъ Р II 1.7—8 Образно. женоѭ въꙁꙿдрасте ꙁъло С 251.6—7 М З А СК С Р Гр αὐξάνω αὐξάνομαι ἀναβαίνω συμφύομαι βρύω πολυπλασιάζω ἐκδίδωμι συνασκέω вьꙁраст Нвб възраста остар ОА ВА ЕтМл АР РБЕ Срв [из]раста, [по]раста