Исторически речник
въꙁдрат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁдрат сѧвъꙁдраѭ, въꙁдраѫ, въꙁдраѧ, въꙁдраювъꙁдраш, въꙁдраеш, въꙁдраашвъꙁдратъ, въꙁдраетъ, въꙁдраатъ, въꙁдрать, въꙁдраеть, въꙁдраать, въꙁдрат, въꙁдрает, въꙁдраатвъꙁдрамъ, въꙁдраемъ, въꙁдраамъ, въꙁдрамь, въꙁдраемь, въꙁдраамь, въꙁдрам, въꙁдраем, въꙁдраам, въꙁдрамо, въꙁдраемо, въꙁдраамовъꙁдрате, въꙁдраете, въꙁдраате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁдраѭтъ, въꙁдраѫтъ, въꙁдраѧтъ, въꙁдраютъ, въꙁдраѭть, въꙁдраѫть, въꙁдраѧть, въꙁдрають, въꙁдраѭт, въꙁдраѫт, въꙁдраѧт, въꙁдраютвъꙁдравѣ, въꙁдраевѣ, въꙁдраавѣвъꙁдрата, въꙁдраета, въꙁдраатавъꙁдрате, въꙁдраете, въꙁдраатевъꙁдравъꙁдра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁдрамъ, въꙁдрамь, въꙁдрамвъꙁдратевъꙁдравѣвъꙁдратавъꙁдрахъ, въꙁдрахь, въꙁдрахвъꙁдра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁдравъꙁдрахомъ, въꙁдрахомь, въꙁдрахом, въꙁдрахмꙑвъꙁдрастевъꙁдрашѧ, въꙁдрашѫ, въꙁдраша, въꙁдраше, въꙁдрахѫвъꙁдраховѣвъꙁдраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁдрастевъꙁдраахъ, въꙁдрахъ, въꙁдраахь, въꙁдрахь, въꙁдраах, въꙁдрахвъꙁдрааше, въꙁдрашевъꙁдрааше, въꙁдрашевъꙁдраахомъ, въꙁдрахомъ, въꙁдраахомь, въꙁдрахомь, въꙁдраахом, въꙁдрахомвъꙁдраашете, въꙁдрашете, въꙁдраасте, въꙁдрасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁдраахѫ, въꙁдрахѫ, въꙁдраахѹ, въꙁдрахѹвъꙁдрааховѣ, въꙁдраховѣвъꙁдраашета, въꙁдрашета, въꙁдрааста, въꙁдраставъꙁдраашете, въꙁдрашете, въꙁдраасте, въꙁдрасте
въꙁдрат сѧ -въꙁдраѭ сѧ -въꙁдраш сѧ несв Раздирам се, разкъсвам се  повелѣшꙙ ꙁвлат трьст ꙁ н҄его. да съ трьстмъ  пльть го въꙁдратъ сꙙ С 270.11 Изч С Гр κατάγω Нвб Срв [раз]дирам се, [съ]дирам се, [про]дирам се