Исторически речник
въꙁдаꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁдаꙗтвъꙁдаѭ, въꙁдаѫ, въꙁдаѧ, въꙁдаювъꙁдаш, въꙁдаш, въꙁдаашвъꙁдатъ, въꙁдаетъ, въꙁдаатъ, въꙁдать, въꙁдаеть, въꙁдаать, въꙁдат, въꙁдает, въꙁдаатвъꙁдамъ, въꙁдаемъ, въꙁдаамъ, въꙁдамь, въꙁдаемь, въꙁдаамь, въꙁдам, въꙁдаем, въꙁдаам, въꙁдамо, въꙁдаемо, въꙁдаамовъꙁдате, въꙁдаете, въꙁдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁдаѭтъ, въꙁдаѫтъ, въꙁдаѧтъ, въꙁдаютъ, въꙁдаѭть, въꙁдаѫть, въꙁдаѧть, въꙁдають, въꙁдаѭт, въꙁдаѫт, въꙁдаѧт, въꙁдаютвъꙁдавѣ, въꙁдаевѣ, въꙁдаавѣвъꙁдата, въꙁдаета, въꙁдаатавъꙁдате, въꙁдаете, въꙁдаатевъꙁдавъꙁда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁдамъ, въꙁдамь, въꙁдамвъꙁдатевъꙁдавѣвъꙁдатавъꙁдаꙗхъ, въꙁдаꙗхь, въꙁдаꙗх, въꙁдаѧхъ, въꙁдаѧхь, въꙁдаѧхвъꙁдаꙗ, въꙁдаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁдаꙗ, въꙁдаѧвъꙁдаꙗхомъ, въꙁдаꙗхомь, въꙁдаꙗхом, въꙁдаꙗхмꙑ, въꙁдаѧхомъ, въꙁдаѧхомь, въꙁдаѧхомвъꙁдаꙗсте, въꙁдаѧстевъꙁдаꙗшѧ, въꙁдаꙗшѫ, въꙁдаꙗша, въꙁдаꙗше, въꙁдаꙗхѫ, въꙁдаѧшавъꙁдаꙗховѣ, въꙁдаѧховѣвъꙁдаꙗста, въꙁдаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁдаꙗсте, въꙁдаѧстевъꙁдаꙗахъ, въꙁдаѣахъ, въꙁдаꙗхъ, въꙁдаахъ, въꙁдаꙗахь, въꙁдаѣахь, въꙁдаꙗхь, въꙁдаахь, въꙁдаꙗах, въꙁдаѣах, въꙁдаꙗх, въꙁдаах, въꙁдаѧхъ, въꙁдаѧхь, въꙁдаѧхвъꙁдаꙗаше, въꙁдаѣаше, въꙁдаꙗше, въꙁдааше, въꙁдаѧшевъꙁдаꙗаше, въꙁдаѣаше, въꙁдаꙗше, въꙁдааше, въꙁдаѧшевъꙁдаꙗахомъ, въꙁдаѣахомъ, въꙁдаꙗхомъ, въꙁдаахомъ, въꙁдаꙗахомь, въꙁдаѣахомь, въꙁдаꙗхомь, въꙁдаахомь, въꙁдаꙗахом, въꙁдаѣахом, въꙁдаꙗхом, въꙁдаахом, въꙁдаѧхомъ, въꙁдаѧхомь, въꙁдаѧхомвъꙁдаꙗашете, въꙁдаѣашете, въꙁдаꙗшете, въꙁдаашете, въꙁдаꙗасте, въꙁдаѣасте, въꙁдаꙗсте, въꙁдаасте, въꙁдаѧшете, въꙁдаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁдаꙗахѫ, въꙁдаѣахѫ, въꙁдаꙗхѫ, въꙁдаахѫ, въꙁдаꙗахѹ, въꙁдаѣахѹ, въꙁдаꙗхѹ, въꙁдаахѹ, въꙁдаѧхѹвъꙁдаꙗаховѣ, въꙁдаѣаховѣ, въꙁдаꙗховѣ, въꙁдааховѣ, въꙁдаѧховѣвъꙁдаꙗашета, въꙁдаѣашета, въꙁдаꙗшета, въꙁдаашета, въꙁдаꙗаста, въꙁдаѣаста, въꙁдаꙗста, въꙁдааста, въꙁдаѧшета, въꙁдаѧставъꙁдаꙗашете, въꙁдаѣашете, въꙁдаꙗшете, въꙁдаашете, въꙁдаꙗасте, въꙁдаѣасте, въꙁдаꙗсте, въꙁдаасте, въꙁдаѧшете, въꙁдаѧсте
въꙁдаꙗт -въꙁдаѭ -въꙁдаш несв 1. Връщам; давам обратно нещо, което съм получил ꙇ гѣ поꙁнаі. мрътвьць нъ ес прѣдалъ. жі(.)ъ т і въꙁдаемъ К 12а 14 2. Давам някому заслуженото, въздавам і въꙁдаетъ творѩштмъ ꙁліха гръдꙑнѫ СП 30.24 въꙁдаахѫ м ꙁълаа въꙁ добраа СП 34.12 ꙇ въшедъ на нбса. сѣде о деснѫѭ оца. ꙇ пакꙑ матъ прт съ нбсе. сѫдт хотѧ жвꙑмъ ꙇ мрътвꙑмъ. ꙇ въꙁдаат комѹжьдо протво дѣломъ его СЕ 67b 2 ꙁа тꙑ лі добрꙑѩ дѣтѣлі сьѩ мъꙁдꙑ въꙁдаеші емѹ К 4 b 5 ; въꙁ благодѣанꙗ л с. с въꙁдаш въꙁдаꙗнꙗ С 411.19 Образно. ꙇ цѣл рѫцѣ его. отъ одръжѧѩ болѣꙁн. да радостѭ радѹетъ сѧ. подъемⷧѧ ма. прѣстое тѣло твое. ꙇ славѫ въꙁдаетъ тебѣ СЕ 31а 14—15 а к томѹ прѣклонтъ сꙙ мѹ вьсѣко колѣно небесънꙑхъ  ꙁемьнꙑхъ.  прѣсподьн҄хъ. славѫ мѹ въꙁдаѭште С 332.9—10  тебѣ славѫ  благодарен въꙁдамъ С 342.23—24 въꙁдаꙗт хвалѫ [хвалꙑ] εὐχαριστέω, ἀποπληρόω τὴν εὐχαριστίαν Благодаря; възхвалявам в знак на благодарност  паде нцъ на ногѹ его. хвалѫ емѹ въꙁдаѩ М Лк 17.16 З да тобоѭ цѣленъ. тебѣ хвалꙑ въꙁдаетъ оцю  снѹ  стѹм СЕ 44а 16—17 Срв. СЕ28b 1—2 въꙁдаꙗт слово ἀποδίδωμι λόγον Давам сметка, отчет [за делата си]; отговарям [за делата си] глѫ же вамъ. ꙗко всакъ глъ праꙁдьнъ егоже аще глѫтъ лц. въꙁдаѭтъ о немь. слово вь днь сѫдьнꙑ СК Мт 12.36 въꙁдаꙗт благодѣть καταγεραίρω Славя, прославям о н҄хъже пѣт  благодѣть въꙁдаꙗт. кѹдꙙтъ  богосварнц бꙑваѭтъ С 339.11—12 М З А СК СП СЕ К С Гр ἀποδίδωμι δίδωμι ἀνταποδίδωμι ἀντιδίδωμι ἀποτιννύω ἀναπέμπω въꙁдаат вьꙁдаꙗт Нвб въздавам книж остар ОА ВА НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ