Исторически речник
въꙁдат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁдатвъꙁдамь, въꙁдамвъꙁдас, въꙁдадешвъꙁдастъ, въꙁдадетъ, въꙁдасть, въꙁдадеть, въꙁдаст, въꙁдадетвъꙁдамъ, въꙁдамь, въꙁдаме, въꙁдамꙑ, въꙁдамо, въꙁдадемъ, въꙁдадемь, въꙁдадем, въꙁдадемꙑ, въꙁдадемовъꙁдасте, въꙁдадете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁдадѧтъ, въꙁдадѫтъ, въꙁдадѹтъ, въꙁдадѧть, въꙁдадѫть, въꙁдадѹть, въꙁдадѧт, въꙁдадѫт, въꙁдадѹтвъꙁдавѣ, въꙁдадевѣвъꙁдаста, въꙁдадетавъꙁдасте, въꙁдадетевъꙁдаждь, въꙁдаждвъꙁдаждь, въꙁдажд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁдадмъ, въꙁдадѣмъ, въꙁдадмь, въꙁдадѣмь, въꙁдадм, въꙁдадѣмвъꙁдадте, въꙁдадѣтевъꙁдадвѣ, въꙁдадѣвѣвъꙁдадта, въꙁдадѣтавъꙁдахъ, въꙁдадохъ, въꙁдахь, въꙁдадохь, въꙁдадохвъꙁдастъ, въꙁдасть, въꙁда, въꙁдаде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁдастъ, въꙁдасть, въꙁда, въꙁдадевъꙁдахомъ, въꙁдадохомъ, въꙁдахомь, въꙁдадохомь, въꙁдахом, въꙁдадохом, въꙁдадохмꙑвъꙁдасте, въꙁдадостевъꙁдашѧ, въꙁдашѫ, въꙁдаша, въꙁдаше, въꙁдадошѧ, въꙁдадошѫ, въꙁдадоша, въꙁдадоше, въꙁдадохѫвъꙁдаховѣ, въꙁдадоховѣвъꙁдасте, въꙁдадосте
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁдасте, въꙁдадостевъꙁдадѣахъ, въꙁдадѣхъ, въꙁдадѧхъ, въꙁдадѣахь, въꙁдадѣхь, въꙁдадѧхь, въꙁдадѣах, въꙁдадѣх, въꙁдадѧхвъꙁдадѣаше, въꙁдадѣше, въꙁдадѧшевъꙁдадѣаше, въꙁдадѣше, въꙁдадѧшевъꙁдадѣахомъ, въꙁдадѣхомъ, въꙁдадѧхомъ, въꙁдадѣахомь, въꙁдадѣхомь, въꙁдадѧхомь, въꙁдадѣахом, въꙁдадѣхом, въꙁдадѧхомвъꙁдадѣашете, въꙁдадѣшете, въꙁдадѣасте, въꙁдадѣсте, въꙁдадѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁдадѣахѫ, въꙁдадѣхѫ, въꙁдадѣахѹ, въꙁдадѣхѹ, въꙁдадѧхѹвъꙁдадѣаховѣ, въꙁдадѣховѣ, въꙁдадѧховѣвъꙁдадѣашета, въꙁдадѣшета, въꙁдадѣаста, въꙁдадѣста, въꙁдадѧставъꙁдадѣашете, въꙁдадѣшете, въꙁдадѣасте, въꙁдадѣсте, въꙁдадѧсте
въꙁдат -въꙁдамь -въꙁдас св 1. Дам някому нещо, подам, връча ꙇ въꙁдашѧ емѹ кънгꙑ саѩ пророка М Лк 4.17  вноградъ прѣдастъ нѣмъ дѣлателемъ. ꙇже въꙁдадѧтъ емѹ плодꙑ въ врѣмена своѣ М Мт 21.41 ЗI А СК Образно. нꙑнѣ ѹбо въꙁдамъ т славѫ прѣвꙑшьн҄юмѹ богѹ нашемѹ С 112.23 2. Върна, изплатя [дълг и под.] амнь глѭ тебѣ не ꙁдеш отъ тѫдѣ. доньдеже въꙁдас послѣдьн кодрантъ М Мт 5.26 З ꙇ прогнѣвавъ сѧ гь его. прѣдастъ і мѫтелемъ. доньдеже въꙁдастъ вьсь длъгъ сво М Мт 18.34 ЗI СК въꙁдаждъ м імъже м ес длъжънъ ЗI Мт 18.28 СК Додам, доплатя. ꙇ на ѹтрьн шедъ ꙁьмь дъва пѣнѧѕа дастъ гостньнкѹ. ꙇ рее емѹ прлеж емь. ꙇ еже аште прждвеш. аꙁъ егда въꙁвраштѫ сѧ. въꙁдамь т М Лк 10.35 З А СК 3. Дам някому заслуженото, въздам въꙁдадте ѹбо ѣже сѫтъ кесарева кесарев.  ѣже сѫтъ бжѣ бв М Лк 20.25 З да бѫдетъ млостꙑн твоѣ въ танѣ.  отцъ тво вдѧ въ танѣ въꙁдастъ тебѣ авѣ М Мт 6.4 З А СК  въꙁдастъ мі гь по правъдѣ моеі. і по істотѣ рѫкѹ моею въꙁдастъ мі СП 17.21 не по беꙁаконъемъ нашімъ. сътворілъ естъ намъ. ні по грѣхомъ нашімъ вьꙁдастъ намъ СП 102.10 въꙁдадмъ благодѣтел҄ев ꙁа бꙑвъшѫѭ на насъ млость С 493.10—11 въꙁдат хвалѫ εὐχαριστέω, δίδωμι αἶνον Поблагодаря; възхваля в знак на благодарност ꙇ премъ ж҃ хлѣбъ. ꙇ рꙑбꙑ. хвалѫ въꙁдавъ. прѣлом  дастъ ѹенкомъ свомъ М Мт 15.36 З А вьꙁьрѣвъ же на небо  хвалѫ въꙁдавъ богѹ С 140.30 въꙁдат слово ἀποδίδωμι λόγον Дам сметка, отчет [за делата си]; отговоря [за делата си] глѭ же вамъ. ѣко вьсѣко слово праꙁдъно. еже аще рекѫтъ лвц. въꙁдадѧтъ о немь слово. вь день сѫдьнꙑ М Мт 12.36 З А т бо бьдѧтъ о дшахъ вашхъ. ѣко слово хотѧще въꙁдат ꙁа вꙑ СЕ 67b 20 ѣко не аѩ слова въꙁдат вь дьнь сѫдьнꙑ Р II 2.35—36 въꙁдат нарѣь ἀντιδηλόω Дам нареждане, разпоредя, наредя въꙁда мѹ нарѣ цѣсарь глагол҄ꙙ. мра  съвъкѹпьнꙗ бѣгаш. да бѣгат т отъ свꙙтꙑхъ цръкъвъ вел҄ѫ С 200.9 въꙁдат клѧтвꙑ, обѣтꙑ ἀποδίδωμι τοὺς ὅρκους [τὰς εὐχάς] Изпълня обет, обещание ѣко реено бꙑⷭ҇ древьнмъ. не въ лъжѫ клънеш сѧ. въꙁдас же гв клѧтвꙑ твоѩ М Мт 5.33 З пожърі бѹ жрътвѫ хвалѫ. ї въꙁдаждъ вꙑшьнюмѹ обѣтꙑ твоѩ СП 49.14 обѣтꙑ моѩ гю въꙁдамь прѣдъ вьсѣм людьм его СП 115.5 Срв. СП115.9 въꙁдат отъвѣтъ ἀποδίδωμι τὸν λόγον Дам отговор, обяснение лвкъ етеръ бѣ богатъ. ꙇже мѣаше прставьнкъ. ꙇ тъ оклеветанъ бꙑстъ къ немѹ. ѣко растааѩ мѣне его. ꙇ прꙁъвавъ і рее емѹ. то се слꙑшѫ о тебѣ. въꙁдаждь отъвѣтъ о прставлен домовьнѣемь. не въꙁможеш бо къ томѹ домѹ строт М Лк 16.2 З М З А СК Е СП СЕ С Р Гр ἀποδίδωμι ἀνταποδίδωμι ἀμείβομαι ἀνατείνω προσφέρω Нвб въздам книж остар ОА ВА Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ