Исторически речник
въꙁглаголат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁглаголатвъꙁглаголѭ, въꙁглаголѧ, въꙁглаголювъꙁглаголешвъꙁглаголетъ, въꙁглаголеть, въꙁглаголетвъꙁглаголемъ, въꙁглаголемь, въꙁглаголем, въꙁглаголемовъꙁглаголете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁглаголѭтъ, въꙁглаголѧтъ, въꙁглаголютъ, въꙁглаголѭть, въꙁглаголѧть, въꙁглаголють, въꙁглаголѭт, въꙁглаголѧт, въꙁглаголютвъꙁглаголевѣвъꙁглаголетавъꙁглаголете, въꙁглаголетавъꙁглаголвъꙁглагол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁглаголмъ, въꙁглаголѣмъ, въꙁглаголꙗмъ, въꙁглаголмь, въꙁглаголѣмь, въꙁглаголꙗмь, въꙁглаголм, въꙁглаголѣм, въꙁглаголꙗмвъꙁглаголте, въꙁглаголѣте, въꙁглаголꙗтевъꙁглаголвѣ, въꙁглаголѣвѣ, въꙁглаголꙗвѣвъꙁглаголта, въꙁглаголѣта, въꙁглаголꙗтавъꙁглаголахъ, въꙁглаголахь, въꙁглаголахвъꙁглагола
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁглаголавъꙁглаголахомъ, въꙁглаголахомь, въꙁглаголахом, въꙁглаголахмꙑвъꙁглаголастевъꙁглаголашѧ, въꙁглаголашѫ, въꙁглаголаша, въꙁглаголаше, въꙁглаголахѫвъꙁглаголаховѣвъꙁглаголаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁглаголастевъꙁглаголаахъ, въꙁглаголахъ, въꙁглаголаахь, въꙁглаголахь, въꙁглаголаах, въꙁглаголахвъꙁглаголааше, въꙁглаголашевъꙁглаголааше, въꙁглаголашевъꙁглаголаахомъ, въꙁглаголахомъ, въꙁглаголаахомь, въꙁглаголахомь, въꙁглаголаахом, въꙁглаголахомвъꙁглаголаашете, въꙁглаголашете, въꙁглаголаасте, въꙁглаголасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁглаголаахѫ, въꙁглаголахѫ, въꙁглаголаахѹ, въꙁглаголахѹвъꙁглаголааховѣ, въꙁглаголаховѣвъꙁглаголаашета, въꙁглаголашета, въꙁглаголааста, въꙁглаголаставъꙁглаголаашете, въꙁглаголашете, въꙁглаголаасте, въꙁглаголасте
въꙁглаголат -въꙁглаголѭ -въꙁглагол҄еш св 1. Заговоря, проговоря ꙁнаменѣ же вѣрѹѭштмъ с послѣдъствѹѭтъ. ꙇменемъ момъ бѣсꙑ жденѫтъ. ѩꙁкꙑ въꙁглаглѭтъ новꙑ М Мк 16.17А тъгда вьꙁглетъ къ німъ гнѣвомъ своімъ.  ѣростьѭ своеѭ съмѩтетъ ѩ. аꙁъ же поставленъ есмъ цръ отъ него СП 2.5 їдол ѩꙁкъ съребрън ї ꙁлат. дѣла рѫкъ ль. ѹста їмѫтъ ї не въꙁглѭтъ. о їмѫтъ ї не вдѩтъ СП 113.13 ꙇ наплъншѧ сѧ дха ста.  въꙁглашѧ нѣм ѩꙁꙑкꙑ. ꙇ прьствовашѧ СЕ 62а 12 2. Кажа, изрека, изговоря нещо тъ мьнѣ ꙁаповѣдь дастъ. то рекѫ  то въꙁглѭ М Йо 12.49 З аще проповѣдано бѫдетъ евⷢ҇а се. въ всемь мрѣ вьꙁглетъ с.  же твортъ въ памть еѧ СК Мт 26.13 къто въꙁглетъ сілꙑ гнѩ СП 105.2 Срв. С486.23 С489.26—27 ~сѧ страд въꙁглаголат на кого κατηγορέω τινός, λαλέω κατά τινος Кажа нещо против някого, обвиня ꙇ въпросшѧ  глѭще. аще достотъ въ соботѫ цѣлт. да на нь въꙁглѭтъ М Мт 12.10 З ꙇ наꙁраахѫ . аще въ соботѫ сцѣлтъ і. да на нь въꙁглаголѭтъ М Мк 3.2 З А СК наѧсѧ кънжънц  фарсѣ ... лаѭще его ѹловт нѣъто отъ ѹстъ его. да на нь вьꙁглаголѭтъ М Лк 11.54 З въꙁглашѩ на мѩ ѩꙁꙑкомъ льстівомъ СП 108.2 въꙁглаголат неправьдѫ λαλέω ἀδικίαν Обидя, похуля доколѣ грѣшьніці въсхвалѩтъ сѩ. провѣштаѭтъ і въꙁглаголѭтъ неправъдѫ СП 93.4 хѹлѫ въꙁглаголат Похуля, оклеветя тѫ же мѹ хѹлѫ въꙁглаголавъшѹ о стнѣ. раслабѣ мѹ абь тѣло С 563.22 М З А СК СП СЕ С Гр λαλέω Нвб Срв глаголя ОА ВА РБЕ