Исторически речник
въꙁглавьнца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
въꙁглавънца, въꙁглавьнца, въꙁглавнцавъꙁглавьнцѧ, въꙁглавънцѧ, въꙁглавьнцѫ, въꙁглавънцѫ, въꙁглавънцꙑ, въꙁглавьнцꙑ, въꙁглавьнце, въꙁглавънце, въꙁглавнцѧ, въꙁглавнцѫ, въꙁглавнце, въꙁглавнцꙑвъꙁглавънц, въꙁглавьнц, въꙁглавнцвъꙁглавънцѫ, въꙁглавьнцѫ, въꙁглавънцѹ, въꙁглавьнцѹ, въꙁглавнцѫ, въꙁглавнцѹвъꙁглавънцеѭ, въꙁглавьнцеѭ, въꙁглавънцеѫ, въꙁглавьнцеѫ, въꙁглавънцеѧ, въꙁглавьнцеѧ, въꙁглавънцею, въꙁглавьнцею, въꙁглавнцеѭ, въꙁглавнцеѫ, въꙁглавнцеювъꙁглавънц, въꙁглавьнц, въꙁглавнц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
въꙁглавънце, въꙁглавьнцевъꙁглавьнцѧ, въꙁглавънцѧ, въꙁглавьнцѫ, въꙁглавънцѫ, въꙁглавънцꙑ, въꙁглавьнцꙑ, въꙁглавьнце, въꙁглавънце, въꙁглавнцѧ, въꙁглавнцѫ, въꙁглавнце, въꙁглавнцꙑвъꙁглавънць, въꙁглавьнць, въꙁглавънцъ, въꙁглавьнцъ, въꙁглавнцъвъꙁглавънцамъ, въꙁглавьнцамъ, въꙁглавънцамь, въꙁглавьнцамь, въꙁглавнцамьвъꙁглавънцам, въꙁглавьнцам, въꙁглавнцамвъꙁглавънцахъ, въꙁглавьнцахъ, въꙁглавънцахь, въꙁглавьнцахь, въꙁглавнцахь
NfOuNfGuNfDu
въꙁглавънц, въꙁглавьнц, въꙁглавнцвъꙁглавьнцю, въꙁглавънцю, въꙁглавьнцѹ, въꙁглавънцѹ, въꙁглавнцѹвъꙁглавьнцама, въꙁглавънцама, въꙁглавнцама
въꙁглавьнца ж Възглавница ꙇ бѣ самъ на кръмѣ на въꙁглавьнц съпѧ М Мк 4.38 Изч М Калка от гр προσκεφάλαιον Нвб възглавница ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА Срв възгла̀ва диал ДА възглаве ср диал ДА МлБТР възглавка ж диал ДА