Исторически речник
въꙁвѧꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁвѧꙁатвъꙁвѧжѫ, въꙁвѧжѹвъꙁвѧжешвъꙁвѧжетъ, въꙁвѧжеть, въꙁвѧжетвъꙁвѧжемъ, въꙁвѧжемь, въꙁвѧжем, въꙁвѧжемовъꙁвѧжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁвѧжѫтъ, въꙁвѧжѹтъ, въꙁвѧжѫть, въꙁвѧжѹть, въꙁвѧжѫт, въꙁвѧжѹтвъꙁвѧжевѣвъꙁвѧжетавъꙁвѧжетевъꙁвѧжвъꙁвѧж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁвѧжмъ, въꙁвѧжѣмъ, въꙁвѧжамъ, въꙁвѧжмь, въꙁвѧжѣмь, въꙁвѧжамь, въꙁвѧжм, въꙁвѧжѣм, въꙁвѧжамвъꙁвѧжте, въꙁвѧжѣте, въꙁвѧжатевъꙁвѧжвѣ, въꙁвѧжѣвѣ, въꙁвѧжавѣвъꙁвѧжта, въꙁвѧжѣта, въꙁвѧжатавъꙁвѧꙁахъ, въꙁвѧꙁахь, въꙁвѧꙁахвъꙁвѧꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁвѧꙁавъꙁвѧꙁахомъ, въꙁвѧꙁахомь, въꙁвѧꙁахом, въꙁвѧꙁахмꙑвъꙁвѧꙁастевъꙁвѧꙁашѧ, въꙁвѧꙁашѫ, въꙁвѧꙁаша, въꙁвѧꙁаше, въꙁвѧꙁахѫвъꙁвѧꙁаховѣвъꙁвѧꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁвѧꙁастевъꙁвѧꙁаахъ, въꙁвѧꙁахъ, въꙁвѧꙁаахь, въꙁвѧꙁахь, въꙁвѧꙁаах, въꙁвѧꙁахвъꙁвѧꙁааше, въꙁвѧꙁашевъꙁвѧꙁааше, въꙁвѧꙁашевъꙁвѧꙁаахомъ, въꙁвѧꙁахомъ, въꙁвѧꙁаахомь, въꙁвѧꙁахомь, въꙁвѧꙁаахом, въꙁвѧꙁахомвъꙁвѧꙁаашете, въꙁвѧꙁашете, въꙁвѧꙁаасте, въꙁвѧꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁвѧꙁаахѫ, въꙁвѧꙁахѫ, въꙁвѧꙁаахѹ, въꙁвѧꙁахѹвъꙁвѧꙁааховѣ, въꙁвѧꙁаховѣвъꙁвѧꙁаашета, въꙁвѧꙁашета, въꙁвѧꙁааста, въꙁвѧꙁаставъꙁвѧꙁаашете, въꙁвѧꙁашете, въꙁвѧꙁаасте, въꙁвѧꙁасте
въꙁвѧꙁат -въꙁвѧжѫ -въꙁвѧжеш св Завържа, привържа към нещо неѹкроштенї бо беꙁаконю дѣлател҄е. отрѣшвъше поꙗсъ мѹ. власꙑ мѹ вьꙁвꙙꙁашꙙ С 61.30 Образно. ꙇ ꙁаконнѫѭ клѧтвѫ. дрѣвъное въ съмрьть ѭ прѣлагаѭтъ. на съмрьть хотѧште въꙁвѧꙁат тѧготѫ К 11а 12 Изч К С Гр προσδέω ἐπιφορτίζω вьꙁвꙙꙁат Нвб Срв вежа остар диал ВА РБЕ ДА