Исторически речник
въꙁвѣроват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁвѣроватвъꙁвѣрѹѭ, въꙁвѣрѹѫ, въꙁвѣрѹѧ, въꙁвѣрѹювъꙁвѣрѹш, въꙁвѣрѹеш, въꙁвѣрѹѹшвъꙁвѣрѹтъ, въꙁвѣрѹетъ, въꙁвѣрѹѹтъ, въꙁвѣрѹть, въꙁвѣрѹеть, въꙁвѣрѹѹть, въꙁвѣрѹт, въꙁвѣрѹет, въꙁвѣрѹѹтвъꙁвѣрѹмъ, въꙁвѣрѹемъ, въꙁвѣрѹѹмъ, въꙁвѣрѹмь, въꙁвѣрѹемь, въꙁвѣрѹѹмь, въꙁвѣрѹм, въꙁвѣрѹем, въꙁвѣрѹѹм, въꙁвѣрѹмо, въꙁвѣрѹемо, въꙁвѣрѹѹмовъꙁвѣрѹте, въꙁвѣрѹете, въꙁвѣрѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁвѣрѹѭтъ, въꙁвѣрѹѫтъ, въꙁвѣрѹѧтъ, въꙁвѣрѹютъ, въꙁвѣрѹѭть, въꙁвѣрѹѫть, въꙁвѣрѹѧть, въꙁвѣрѹють, въꙁвѣрѹѭт, въꙁвѣрѹѫт, въꙁвѣрѹѧт, въꙁвѣрѹютвъꙁвѣрѹвѣ, въꙁвѣрѹевѣ, въꙁвѣрѹѹвѣвъꙁвѣрѹта, въꙁвѣрѹета, въꙁвѣрѹѹтавъꙁвѣрѹте, въꙁвѣрѹете, въꙁвѣрѹѹтевъꙁвѣрѹвъꙁвѣрѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁвѣрѹмъ, въꙁвѣрѹмь, въꙁвѣрѹмвъꙁвѣрѹтевъꙁвѣрѹвѣвъꙁвѣрѹтавъꙁвѣровахъ, въꙁвѣровахь, въꙁвѣровахвъꙁвѣрова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁвѣровавъꙁвѣровахомъ, въꙁвѣровахомь, въꙁвѣровахом, въꙁвѣровахомꙑвъꙁвѣровастевъꙁвѣровашѧ, въꙁвѣровашѫ, въꙁвѣроваша, въꙁвѣроваше, въꙁвѣровахѫвъꙁвѣроваховѣвъꙁвѣроваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁвѣровастевъꙁвѣроваахъ, въꙁвѣровахъ, въꙁвѣроваахь, въꙁвѣровахь, въꙁвѣроваах, въꙁвѣровахвъꙁвѣровааше, въꙁвѣровашевъꙁвѣровааше, въꙁвѣровашевъꙁвѣроваахомъ, въꙁвѣровахомъ, въꙁвѣроваахомь, въꙁвѣровахомь, въꙁвѣроваахом, въꙁвѣровахомвъꙁвѣроваашете, въꙁвѣровашете, въꙁвѣроваасте, въꙁвѣровасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁвѣроваахѫ, въꙁвѣровахѫ, въꙁвѣроваахѹ, въꙁвѣровахѹвъꙁвѣровааховѣ, въꙁвѣроваховѣвъꙁвѣроваашета, въꙁвѣровашета, въꙁвѣровааста, въꙁвѣроваставъꙁвѣроваашете, въꙁвѣровашете, въꙁвѣроваасте, въꙁвѣровасте
въꙁвѣроват -въꙁвѣрѹѭ -въꙁвѣрѹш св Повярвам, убедя се въложѫ пръстъ сво въ гвоꙁднꙑѧ ꙗꙁвꙑ. т тъгда вьꙁвѣрꙋѭ ѹдес С 500.29—30 глагола мѹ їс. ꙗко л мꙙ вдѣ вьꙁвѣрова С 506.4 дноѭ обска. дноѭ вьꙁвѣрова проповѣдан ѹже же прѧ С 506.9 Изч С Гр πιστεύω вьꙁвѣроват Нвб Срв вярувам остар ВА РБЕ