Исторически речник
въꙁврѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁврѣщвъꙁврьгѫ, въꙁвръгѫ, въꙁвьргѫ, въꙁврьгѹ, въꙁвръгѹ, въꙁвьргѹвъꙁврьжеш, въꙁвръжеш, въꙁвьржешвъꙁврьжетъ, въꙁвръжетъ, въꙁвьржетъ, въꙁврьжеть, въꙁвръжеть, въꙁвьржеть, въꙁврьжет, въꙁвръжет, въꙁвьржетвъꙁврьжемъ, въꙁвръжемъ, въꙁвьржемъ, въꙁврьжемь, въꙁвръжемь, въꙁвьржемь, въꙁврьжем, въꙁвръжем, въꙁвьржем, въꙁврьжемо, въꙁвръжемо, въꙁвьржемовъꙁврьжете, въꙁвръжете, въꙁвьржете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁврьгѫтъ, въꙁвръгѫтъ, въꙁвьргѫтъ, въꙁврьгѹтъ, въꙁвръгѹтъ, въꙁвьргѹтъ, въꙁврьгѫть, въꙁвръгѫть, въꙁвьргѫть, въꙁврьгѹть, въꙁвръгѹть, въꙁвьргѹть, въꙁврьгѫт, въꙁвръгѫт, въꙁвьргѫт, въꙁврьгѹт, въꙁвръгѹт, въꙁвьргѹтвъꙁврьжевѣ, въꙁвръжевѣ, въꙁвьржевѣвъꙁврьжета, въꙁвръжета, въꙁвьржетавъꙁврьжете, въꙁвръжете, въꙁвьржетевъꙁврьꙃ, въꙁвръꙃ, въꙁврьꙁ, въꙁвръꙁвъꙁврьꙃ, въꙁвръꙃ, въꙁврьꙁ, въꙁвръꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁврьꙃѣмъ, въꙁвръꙃѣмъ, въꙁврьꙁѣмъ, въꙁвръꙁѣмъ, въꙁврьꙃѣмь, въꙁвръꙃѣмь, въꙁврьꙁѣмь, въꙁвръꙁѣмь, въꙁврьꙃѣм, въꙁвръꙃѣм, въꙁврьꙁѣм, въꙁвръꙁѣмвъꙁврьꙃѣте, въꙁвръꙃѣте, въꙁврьꙁѣте, въꙁвръꙁѣтевъꙁврьꙃѣвѣ, въꙁвръꙃѣвѣ, въꙁврьꙁѣвѣ, въꙁвръꙁѣвѣвъꙁврьꙃѣта, въꙁвръꙃѣта, въꙁврьꙁѣта, въꙁвръꙁѣтавъꙁврьгъ, въꙁвръгъ, въꙁврьгохъ, въꙁвръгохъ, въꙁвьргохъ, въꙁврьгь, въꙁвръгь, въꙁврьгохь, въꙁвръгохь, въꙁвьргохь, въꙁврьгох, въꙁвръгох, въꙁвьргохвъꙁврьже, въꙁвръже, въꙁвьрже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁврьже, въꙁвръже, въꙁвьржевъꙁврьгомъ, въꙁвръгомъ, въꙁврьгохомъ, въꙁвръгохомъ, въꙁвьргохомъ, въꙁврьгомь, въꙁвръгомь, въꙁврьгохомь, въꙁвръгохомь, въꙁвьргохомь, въꙁврьгохом, въꙁвръгохом, въꙁвьргохомвъꙁврьжете, въꙁвръжете, въꙁврьгосте, въꙁвръгосте, въꙁвьргостевъꙁврьгѫ, въꙁвръгѫ, въꙁврьгошѧ, въꙁвръгошѧ, въꙁвьргошѧ, въꙁврьгошѫ, въꙁвръгошѫ, въꙁвьргошѫ, въꙁврьгоша, въꙁвръгоша, въꙁвьргоша, въꙁврьгоше, въꙁвръгоше, въꙁвьргошевъꙁврьговѣ, въꙁвръговѣ, въꙁврьгоховѣ, въꙁвръгоховѣ, въꙁвьргоховѣвъꙁврьжета, въꙁвръжета, въꙁврьгоста, въꙁвръгоста, въꙁвьргоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁврьжете, въꙁвръжете, въꙁврьгосте, въꙁвръгосте, въꙁвьргостевъꙁвръжахъ, въꙁвръжахь, въꙁвръжахвъꙁвръжашевъꙁвръжашевъꙁвръжахомъ, въꙁвръжахомь, въꙁвръжахомвъꙁвръжашете, въꙁвръжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁвръжахѫ, въꙁвръжахѹвъꙁвръжаховѣвъꙁвръжашета, въꙁвръжаставъꙁвръжашете, въꙁвръжасте
въꙁврѣщ -въꙁврьгѫ -въꙁврьжеш св 1. Нахвърля, хвърля едно върху друго ꙇ въꙁвръгъше рꙁꙑ своѩ на жрѣбѧ. въсадшѧ са М Лк 19.35 З 2. Прехвърля вьꙁвръѕі на гѣ пеьль (!) твоѭ  тъ тѩ прѣптѣетъ СП 54.23 Изч М З СП Гр ἐπι[ρ]ρίπτω вьꙁврѣщ Нвб Срв врьгам диал НГер връгам, въргам диал ДА