Исторически речник
въꙁводт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁводтвъꙁвождѫ, въꙁвождѹвъꙁводшвъꙁводтъ, въꙁводть, въꙁводтвъꙁводмъ, въꙁводмь, въꙁводм, въꙁводмовъꙁводте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁводѧтъ, въꙁводѧть, въꙁводѧтвъꙁводвѣвъꙁводтавъꙁводтевъꙁводвъꙁвод
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁводмъ, въꙁводмь, въꙁводмвъꙁводтевъꙁводвѣвъꙁводтавъꙁводхъ, въꙁводхь, въꙁводхвъꙁвод
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁводвъꙁводхомъ, въꙁводхомь, въꙁводхом, въꙁводхмꙑвъꙁводстевъꙁводшѧ, въꙁводшѫ, въꙁводша, въꙁводше, въꙁводхѫвъꙁвоховѣвъꙁводста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁводстевъꙁвождаахъ, въꙁвождахъ, въꙁводѣахъ, въꙁводѣхъ, въꙁвожахъ, въꙁводѧхъ, въꙁвождаахь, въꙁвождахь, въꙁводѣахь, въꙁводѣхь, въꙁвожахь, въꙁводѧхь, въꙁвождаах, въꙁвождах, въꙁводѣах, въꙁводѣх, въꙁвожах, въꙁводѧхвъꙁвождааше, въꙁвождаше, въꙁводѣаше, въꙁводѣше, въꙁвожаше, въꙁводѧшевъꙁвождааше, въꙁвождаше, въꙁводѣаше, въꙁводѣше, въꙁвожаше, въꙁводѧшевъꙁвождаахомъ, въꙁвождахомъ, въꙁводѣахомъ, въꙁводѣхомъ, въꙁвожахомъ, въꙁводѧхомъ, въꙁвождаахомь, въꙁвождахомь, въꙁводѣахомь, въꙁводѣхомь, въꙁвожахомь, въꙁводѧхомь, въꙁвождаахом, въꙁвождахом, въꙁводѣахом, въꙁводѣхом, въꙁвожахом, въꙁводѧхомвъꙁвождаашете, въꙁвождашете, въꙁводѣашете, въꙁводѣшете, въꙁвожашете, въꙁвождаасте, въꙁвождасте, въꙁводѣасте, въꙁводѣсте, въꙁвожасте, въꙁводѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁвождаахѫ, въꙁвождахѫ, въꙁводѣахѫ, въꙁводѣхѫ, въꙁвожахѫ, въꙁвождаахѹ, въꙁвождахѹ, въꙁводѣахѹ, въꙁводѣхѹ, въꙁвожахѹ, въꙁводѧхѹвъꙁвождааховѣ, въꙁвождаховѣ, въꙁводѣаховѣ, въꙁводѣховѣ, въꙁвожаховѣ, въꙁводѧховѣвъꙁвождаашета, въꙁвождашета, въꙁводѣашета, въꙁводѣшета, въꙁвожашета, въꙁвождааста, въꙁвождаста, въꙁводѣаста, въꙁводѣста, въꙁвожаста, въꙁводѧставъꙁвождаашете, въꙁвождашете, въꙁводѣашете, въꙁводѣшете, въꙁвожашете, въꙁвождаасте, въꙁвождасте, въꙁводѣасте, въꙁводѣсте, въꙁвожасте, въꙁводѧсте
въꙁводт -въꙁвождѫ -въꙁводш несв 1. Повдигам, привдигам някого от легло, изцерявам ꙇꙁбав ѩ отъ вꙿсеѩ болѣꙁн. ꙇ недѫга дшевъна  тѣлесъна въꙁводѧ отъ одра скврънъна СЕ 26b 1 2. Издигам, въздигам, възвисявам влко вꙿседръжтелю ... жвꙑмъ. нꙁъводѧ въ адъ. ꙇ вьꙁводѧ ... ꙇ раꙁдрѣшаѩ слъно СЕ 64а 17 Срв. СЕ57b 18 господ съпас мꙙ ...  ѹправ на вꙑсотѫ. въꙁводꙙ въгодьнка свого енѡха ...  съхран прѣподобьнааго ноꙗ С 232.10 нъ въсходтъ на горѫ  тъ.  непрѣходънꙑ прѣшьдъ мракъ. богообраꙁъно прмлетъ. раꙁѹмьнꙑм въꙁводмъ степеньм ꙁаконоположен С 277.13 Издигам, произвеждам, повишавам [в чин, сан и под.]. обрѣтамꙑѧ же кръстꙗнꙑ. повелѣ мат  нѹдт ѧ жрът ... повнѹѭштꙙѧ же сꙙ  жьрѫштꙙѧ. на велкꙑ санꙑ  ьст въꙁводт С 255.7—8 Въвеждам в християнското учение, възпитавам. отьцъ нашъ їѡаннъ ... род сꙙ ... въ ҃ дьнь енуара мѣсꙙца ...  крьстанома сѫштема родвъшма. кръстанѣ  въꙁвождааше сꙙ съ своѭ братьѭ С 279.5—6 въꙁводт сѧ Изч СЕ С Гр ἀνάγω ἀναφέρω ἀναβιβάζω ἀνίστημι ά᾿γω Нвб възвеждам, възвождам остар ВА НГер ЕтМл ЕтБАН РБЕ