Исторически речник
въꙁвеселт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁвеселт сѧвъꙁвеселѭ, въꙁвеселѧ, въꙁвеселювъꙁвеселшвъꙁвеселтъ, въꙁвеселть, въꙁвеселтвъꙁвеселмъ, въꙁвеселмь, въꙁвеселм, въꙁвеселмовъꙁвеселте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁвеселѧтъ, въꙁвеселѧть, въꙁвеселѧтвъꙁвеселвѣвъꙁвеселтавъꙁвеселтевъꙁвеселвъꙁвесел
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁвеселмъ, въꙁвеселмь, въꙁвеселмвъꙁвеселтевъꙁвеселвѣвъꙁвеселтавъꙁвеселхъ, въꙁвеселхь, въꙁвеселхвъꙁвесел
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁвеселвъꙁвеселхомъ, въꙁвеселхомь, въꙁвеселхом, въꙁвеселхмꙑвъꙁвеселстевъꙁвеселшѧ, въꙁвеселшѫ, въꙁвеселша, въꙁвеселше, въꙁвеселхѫвъꙁвеселховѣвъꙁвеселста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁвеселстевъꙁвеселꙗахъ, въꙁвеселѣахъ, въꙁвеселаахъ, въꙁвеселѣхъ, въꙁвеселꙗхъ, въꙁвеселѧахъ, въꙁвеселѧхъ, въꙁвеселꙗахь, въꙁвеселѣахь, въꙁвеселаахь, въꙁвеселѣхь, въꙁвеселꙗхь, въꙁвеселѧахь, въꙁвеселѧхь, въꙁвеселꙗах, въꙁвеселѣах, въꙁвеселаах, въꙁвеселѣх, въꙁвеселꙗх, въꙁвеселѧах, въꙁвеселѧхвъꙁвеселꙗаше, въꙁвеселѣаше, въꙁвеселааше, въꙁвеселѣше, въꙁвеселꙗше, въꙁвеселѧаше, въꙁвеселѧшевъꙁвеселꙗаше, въꙁвеселѣаше, въꙁвеселааше, въꙁвеселѣше, въꙁвеселꙗше, въꙁвеселѧаше, въꙁвеселѧшевъꙁвеселꙗахомъ, въꙁвеселѣахомъ, въꙁвеселаахомъ, въꙁвеселѣхомъ, въꙁвеселꙗхомъ, въꙁвеселѧахомъ, въꙁвеселѧхомъ, въꙁвеселꙗахомь, въꙁвеселѣахомь, въꙁвеселаахомь, въꙁвеселѣхомь, въꙁвеселꙗхомь, въꙁвеселѧахомь, въꙁвеселѧхомь, въꙁвеселꙗахом, въꙁвеселѣахом, въꙁвеселаахом, въꙁвеселѣхом, въꙁвеселꙗхом, въꙁвеселѧахом, въꙁвеселѧхомвъꙁвеселꙗашете, въꙁвеселѣашете, въꙁвеселаашете, въꙁвеселѣшете, въꙁвеселꙗшете, въꙁвеселꙗасте, въꙁвеселѣасте, въꙁвеселаасте, въꙁвеселѣсте, въꙁвеселꙗсте, въꙁвеселѧасте, въꙁвеселѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁвеселꙗахѫ, въꙁвеселѣахѫ, въꙁвеселаахѫ, въꙁвеселѣхѫ, въꙁвеселꙗхѫ, въꙁвеселꙗахѹ, въꙁвеселѣахѹ, въꙁвеселаахѹ, въꙁвеселѣхѹ, въꙁвеселꙗхѹ, въꙁвеселѧахѹ, въꙁвеселѧхѹвъꙁвеселꙗаховѣ, въꙁвеселѣаховѣ, въꙁвеселааховѣ, въꙁвеселѣховѣ, въꙁвеселꙗховѣ, въꙁвеселѧаховѣ, въꙁвеселѧховѣвъꙁвеселꙗашета, въꙁвеселѣашета, въꙁвеселаашета, въꙁвеселѣшета, въꙁвеселꙗшета, въꙁвеселꙗаста, въꙁвеселѣаста, въꙁвеселааста, въꙁвеселѣста, въꙁвеселꙗста, въꙁвеселѧаста, въꙁвеселѧставъꙁвеселꙗашете, въꙁвеселѣашете, въꙁвеселаашете, въꙁвеселѣшете, въꙁвеселꙗшете, въꙁвеселꙗасте, въꙁвеселѣасте, въꙁвеселаасте, въꙁвеселѣсте, въꙁвеселꙗсте, въꙁвеселѧасте, въꙁвеселѧсте
въꙁвеселт сѧ -въꙁвеселѭ сѧ -въꙁвеселш сѧ св Развеселя се, зарадвам се вьꙁвеселт же сѧ  въꙁдрадоват подобааше. ѣко братръ тво сь мрътвь бѣ  ожве М Лк 15.32 З А СК въꙁдрадѹѭтъ же сѩ ї въꙁвеселѩтъ сѩ о тебѣ вьс їскѫштеі тебе гі СП 69.5 въꙁвеселте сѧ праведн Е 24б 4—5 Срв. СП96.12 сь бо въ стнѫ дьнь же сътворлъ гь. въꙁдрадѹм сꙙ  вьꙁвеселмъ сꙙ вь н҄ь С 479.11—12 Срв. СП117.24 СЕ95b 18 РII 3.20—21 въшедъше на обѣдъ.  сѣдъше на трапеꙁѣ въкꙋсвъше вна. да аште добро бѫдетъ. то сладьцѣ пѭтъ отъ н҄его  вьꙁвеселꙙтъ сꙙ С 267.11—12 Повеселя се. мьнѣ нколже не далъ ес коꙁьлѧте. да съ дрѹгꙑ мом въꙁвеселлъ сѧ бмь М Лк 15.29 З А СК  пріведьше телець ѹпітѣнꙑ ꙁаколіте.  ѣдъше да въꙁвеселімъ сѧ А Лк 15.23 М З А СК Е СП СЕ С Р Гр εὐφραίνομαι ἀγαλλιάομαι вьꙁвеселт сѧ Вж. при въꙁвеселт Нвб