Исторически речник
въꙁвелт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁвелтвъꙁвелѫ, въꙁвелѹвъꙁвелшвъꙁвелтъ, въꙁвелть, въꙁвелтвъꙁвелмъ, въꙁвелмь, въꙁвелм, въꙁвелмовъꙁвелте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁвелѧтъ, въꙁвелѧть, въꙁвелѧтвъꙁвелвѣвъꙁвелтавъꙁвелтевъꙁвелвъꙁвел
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁвелмъ, въꙁвелмь, въꙁвелмвъꙁвелтевъꙁвелвѣвъꙁвелтавъꙁвелхъ, въꙁвелхь, въꙁвелхвъꙁвел
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁвелвъꙁвелхомъ, въꙁвелхомь, въꙁвелхом, въꙁвелхмꙑвъꙁвелстевъꙁвелшѧ, въꙁвелшѫ, въꙁвелша, въꙁвелше, въꙁвелхѫвъꙁвелховѣвъꙁвелста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁвелстевъꙁвелаахъ, въꙁвелахъ, въꙁвелаахь, въꙁвелахь, въꙁвелаах, въꙁвелахвъꙁвелааше, въꙁвелашевъꙁвелааше, въꙁвелашевъꙁвелаахомъ, въꙁвелахомъ, въꙁвелаахомь, въꙁвелахомь, въꙁвелаахом, въꙁвелахомвъꙁвелаашете, въꙁвелашете, въꙁвелаасте, въꙁвеласте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁвелаахѫ, въꙁвелахѫ, въꙁвелаахѹ, въꙁвелахѹвъꙁвелааховѣ, въꙁвелаховѣвъꙁвелаашета, въꙁвелашета, въꙁвелааста, въꙁвеластавъꙁвелаашете, въꙁвелашете, въꙁвелаасте, въꙁвеласте
въꙁвелт -въꙁвелѫ -въꙁвелш св 1. Повдигна обвинение [клевета] срещу някого їбо лвкъ мра моего на нъже ѹпъвахъ. ѣдъ хлѣбꙑ моѩ въꙁвелілъ есть на мѩ ковъ СП 40.10 ддъ рее ꙗдꙑ хлѣбъ мо вьꙁвеллъ стъ на мꙙ прѣльштень С 478.13—14 2. Възвелича, прославя, възхваля някого ꙇ слꙑшашѧ окръсть жвѫште ꙇ рождене еѩ. ѣко вьꙁвеллъ естъ гъ млость своѭ съ неѭ М Лк 1.58 З А въꙁдрадѹемъ сѩ о спні твоімъ і въ імѩ гі ба нашего въꙁвеліімъ сѩ СП 19.6 вьꙁвелте гѣ со мноѭ. ї вьꙁнесѣмъ їмѩ его въкѹпѣ СП 33.4 ї глѭтъ воїнѫ да въꙁвелїтъ сѩ гъ хотѩштї мїрѹ рабі его СП 34.27 въсхвалѫ імѩ ба моего съ пѣсніѭ. въꙁвеліѫ і въ хваленьі СП 68.31 і въ дѣлѣхъ рѫкѫ твоеѭ въꙁдрадѹѭ сѩ. ѣко въꙁвелішѩ сѩ дѣла твоѣ гі СП 91.6 Срв.СП 103.24 въꙁвелт сѧ М З А СП С Гр μεγαλύνω εὐφραίνω вьꙁвелт Нвб възвелича ОА ВА ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ