Исторически речник
въꙁварт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁвартвъꙁварѭ, въꙁварѧ, въꙁварювъꙁваршвъꙁвартъ, въꙁварть, въꙁвартвъꙁвармъ, въꙁвармь, въꙁварм, въꙁвармовъꙁварте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁварѧтъ, въꙁварѧть, въꙁварѧтвъꙁварвѣвъꙁвартавъꙁвартевъꙁварвъꙁвар
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁвармъ, въꙁвармь, въꙁвармвъꙁвартевъꙁварвѣвъꙁвартавъꙁвархъ, въꙁвархь, въꙁвархвъꙁвар
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁварвъꙁвархомъ, въꙁвархомь, въꙁвархом, въꙁвархмꙑвъꙁварстевъꙁваршѧ, въꙁваршѫ, въꙁварша, въꙁварше, въꙁвархѫвъꙁварховѣвъꙁварста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁварстевъꙁварꙗахъ, въꙁварѣахъ, въꙁвараахъ, въꙁварѣхъ, въꙁварꙗхъ, въꙁварѧахъ, въꙁварѧхъ, въꙁварꙗахь, въꙁварѣахь, въꙁвараахь, въꙁварѣхь, въꙁварꙗхь, въꙁварѧахь, въꙁварѧхь, въꙁварꙗах, въꙁварѣах, въꙁвараах, въꙁварѣх, въꙁварꙗх, въꙁварѧах, въꙁварѧхвъꙁварꙗаше, въꙁварѣаше, въꙁварааше, въꙁварѣше, въꙁварꙗше, въꙁварѧаше, въꙁварѧшевъꙁварꙗаше, въꙁварѣаше, въꙁварааше, въꙁварѣше, въꙁварꙗше, въꙁварѧаше, въꙁварѧшевъꙁварꙗахомъ, въꙁварѣахомъ, въꙁвараахомъ, въꙁварѣхомъ, въꙁварꙗхомъ, въꙁварѧахомъ, въꙁварѧхомъ, въꙁварꙗахомь, въꙁварѣахомь, въꙁвараахомь, въꙁварѣхомь, въꙁварꙗхомь, въꙁварѧахомь, въꙁварѧхомь, въꙁварꙗахом, въꙁварѣахом, въꙁвараахом, въꙁварѣхом, въꙁварꙗхом, въꙁварѧахом, въꙁварѧхомвъꙁварꙗашете, въꙁварѣашете, въꙁвараашете, въꙁварѣшете, въꙁварꙗшете, въꙁварꙗасте, въꙁварѣасте, въꙁвараасте, въꙁварѣсте, въꙁварꙗсте, въꙁварѧасте, въꙁварѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁварꙗахѫ, въꙁварѣахѫ, въꙁвараахѫ, въꙁварѣхѫ, въꙁварꙗхѫ, въꙁварꙗахѹ, въꙁварѣахѹ, въꙁвараахѹ, въꙁварѣхѹ, въꙁварꙗхѹ, въꙁварѧахѹ, въꙁварѧхѹвъꙁварꙗаховѣ, въꙁварѣаховѣ, въꙁварааховѣ, въꙁварѣховѣ, въꙁварꙗховѣ, въꙁварѧаховѣ, въꙁварѧховѣвъꙁварꙗашета, въꙁварѣашета, въꙁвараашета, въꙁварѣшета, въꙁварꙗшета, въꙁварꙗаста, въꙁварѣаста, въꙁварааста, въꙁварѣста, въꙁварꙗста, въꙁварѧаста, въꙁварѧставъꙁварꙗашете, въꙁварѣашете, въꙁвараашете, въꙁварѣшете, въꙁварꙗшете, въꙁварꙗасте, въꙁварѣасте, въꙁвараасте, въꙁварѣсте, въꙁварꙗсте, въꙁварѧасте, въꙁварѧсте
въꙁварт -въꙁварѭ -въꙁварш св Възваря, сваря  ꙗрост спльнвъше сꙙ повелѣшꙙ въꙁварт пьцьлъ въ конобѣ С 268.16 Изч С Гр λύω Нвб възваря ОА ВА Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ ДА